16 december 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 16 december, 2011

Het lijkt wel dat iederen avond eenzelfde drukte in de lucht aanwezig is. Zoo zijn vanaf ca. 18 tot 22 uur met tusschenpozen vliegtuigen te hooren. Blijkbaar zitten er dan ook Engelsche vliegtuigen in de lucht zelfs in de morgenuren, omtrent 8.30 uur, waren er nog zoeklichten in de lucht te zien, blijkbaar zoekende naar Engelsche vliegtuigen.

Door den hier wonende A. T. winkelier in de Molenstraat en die behoort tot de N.S.B. zijn twee biljetten van de N.S.B. aangeplakt, behalve op oude gemeentehuis en andere plaatsen in de gemeente, op het nieuwe gemeentehuis. Ik heb die biljetten direct laten verwijderen.

Heden morgen reed een militair per rijwiel tegen een op de straat staande wagen die onverlicht stond, waabij de militair, naar ik vernam, zich zoo ernstig bezeerde, dat hij per brancard naar het gasthuis moest worden vervoerd.

Heden avond ontving ik het volgende telegram:
‘s-Hertogenbsoch 16-12-’41
Burgemeester Zevenbergen
“Gelieve in opdracht Duitsche Sicherheitspolizei onverwijld te doen in beslag nemen, alle gelden, kasboeken, inventarissen en overige vermogenswaarden van Nederlandsche Unie en Nationaal Frotn. Het in beslag genomene voorlopig plaatselijk veilig stellen. Volledige opgave van in beslag genomen gelden en goederen wordt bij mij ingewacht.”
Procureur Generaal fungerend gew. directeur van polite, N.J. v. Leeuwen.

Door mij is heden bij den Ortskommandant geprotesteerd tegen het doen maken van muziek tijdens de godsdienstoefeningen, zooals is geschied op zondag j.l. 14 dezer. De commandant heeft mijn klacht aangehoord en mij gevraagd de uren te willen vermelden waarop in de kerken alhier de godsdienstoefening worden gehouden. Ik heb hem toegezegd die uren te zullen bekend maken. Van zijn kant zou hij trachten in de toekomst verstoring der godsdienstoefeningen te voorkomen. Nog heb ik van genoemde storing kennis gegeven aan den commissaris der provincie met het verzoek te bevorderen dat dergelijke storingen niet meer voorkomen.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->