16 januari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 16 januari, 2011

Reeds vroeg in de avond van 15 jan. hoorden wij enkele vliegtuigen terwijl in de afgeloopen nacht meermalen vliegtuigen zijn gehoord. Zelfs nog hedenmorgen waren er meerderen in de lucht. Kennelijk waren het vliegtuigen van Engelsche nationaliteit hetgeen aan het afgeborken gezoem der motoren te hooren is.

Heden ontving wederom bericht dat een door de Duitsche Weermacht op 15 mei gevorderde vrachtauto aan den Chr. Timmermans alhier, kon worden vergoed. De door Timmermans voor de D.W. ontvangen bescheinigung geeft aan, een taxatie prijs van R.M. 4000,- welk bedrag met F 2666,67 in Ned. geld wordt uitgekeerd.

Meerdere kleine landbouwers, soms bezitters van één paard, kwamen heden (spreekdag) bij mij hun nood klagen en raad vragen omdat hun paard(en) op de voorloopige keuring van 13 dezer, zijn goedgekeurd en waarschijnlijk geleverd zullen moeten worden ten behoeve van de D.W. Hun klachten zijn gegrond, omdat deze kleine landbouwers voor hun betaling geen ander paard kunnen koopen, omdat die er niet zullen zijn. Zelfs een voerman, die wegens benzinegebrek zijn twee vrachtauto’s heeft moeten stopzetten en twee goede paarden had gekocht, zal deze beide moeten leveren. De menschen waren tot tranen bewogen. Ik kon niet anders raden dan dat zij bij terug komen een paar dagen voor de definitieve monsterdag waarop ik hun een verklaring zal geven dat zij hun paard(en) niet kunnen missen en hun bedrijf, zonder paard(en) niet kunnen wordem voortgezet.

Heden ontving ik van de Provinciale Inkoop-centrale van Akkerbouwproducten voor Noord-Brabant de lijsten van landbouwers, die verplciht worden hooi te leveren. De lijst bevat 190 namen van landbouwers in deze gemeente die door mij aangeschreven moeten worden op datum en plaats vermeld, een voor ieder vastgestelde hoeveelheid hooi te leveren. De te leveren hoeveelheden varieeren van 206 kilogr. minimum tot 3064 kilo maximum. De leveringen moeten plaats hebben van 23 jan. a.s. tot 31 jan. a.s. en wel te Oudenbosch aan de hooipers van de weduwe Van Aken aldaar. De landbouwers worden wel zeer sterk in hun voedselvoorraad gekort. De door mij elders gehoorde opmerking, dat de boren geen paarden meer hebben, ook geen hooi meerhebben is wel hard.

Heden middag heb ik met den Heer Snels te Dongen, als leden van de advies-commissie inzake uitkeering aan oorlogsslachtoffers onder de middenstanders, zitting gehouden op het gemeentehuis alhier om de aanvragen voor eenige tegemoetkoming met gelden van het fonds ‘Middenstandsoffer’ in Nederland, te hooren. In totaal is dit fonds groot F 303.000,- waarvan F 13.000,- voor de slachtoffers van West-Brabant waarvan er ongeveer 45 een aanvraag hebben ingezonden, waaronder 27 uit deze gemeente. Zeer waarschijnlijk zullen alle aanvragen een zeker bedrag ontvangen hetwelk niet terug betaald behoeft te worden, met welke mededeeling betrokkenen ten zeerste ingenomen waren. Binnen ca. 14 dagen zal de uitkeering wel plaats hebben.

Overdag zijn hier, bij sterk vriezend en eenigzins mistig weer geen vliegtuigen gehoord.

Kapelaan Simons, directeur van het parochiehuis, die zich vorige week tegenover mij beklaagde dat door de in het parochiehuis gelegerde militairen somstijds het gebruik van daarin nog vrije en niet gevorderde kamertjes beletten, alsmede burgers toelaten tot de filmvoorstellingen, die speciaal voor de militairen zijn bestemd is zich, met voorkennis van mij gaan beklagen bij den Commissaris der Provincie met het verzoek daarin de hand te willen nemen. Op verzoek van den Commissaris heb ik getracht bij de nieuwe ortskommandant gedaan te krijgen dat in het parochiehuis het jeugd en ander werk kan doorgaan en niet toe te staan dat burgers tot hun filmvertooningen worden toegelaten. Als antwoord ontving ik, dat zooveel zulks de zaken der militairen in het gebouw dit toelaten, gebruik kan worden gemaakt van de nog vrije niet gevorderde ruimten, dat echter gedurende onderricht of filmvertooningen geen storingen in het gebouw kunnen worden geduld, dat filmvertooningen voor de ongeveer 200 militairen alleen niet loonend is voor den ondernemer dier vertooning en daarom ook burgers toegelaten worden. Ik heb getracht bemiddelend op te treden maar stuitte op de antipathie die de militaire overheid heeft tegenover voornoemde kapelaan die men als ongemanierd en lastig heer betitelde.

Op verzoek van den commissaris heb ik verslag aan hem ingezonden van mijn bespreking en gevraagd bij hoogere Duitsche instanties te bewerken, dat het parochiehuis vrij blijft zoover het niet gevorderd is. Mede heb ik vermeld, dat de ortskommandant mij gisteravond verklaarde het geheele gebouw te zullen vorderen en het totaal te sluiten voor andere dan militaire doeleinden.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->