18 mei 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 18 mei, 2011

Bij heldere lucht was de nacht onrustig dan vorig nachten zoo zelfs, dat wij omtrent 1 uur uit onze slaap gewekt werden door het geronk van de vele vliegtuigen en het knallen der schoten van afweergeschut. Op verschillende tijden, zoo vermeldt het rapport van de luchtwacht op de toren, waren er zoeklichten en afweergeschut in actie, zoo o.a. dikwijls in de richting Woensdrecht als ook Vlaardingen en Rotterdam. Aan het geronk der motoren te hooren waren er veel vliegtuigen van Engelsche nationaliteit in de lucht; zij vlogen hoog en richting van West naar Oost.

De pastoor der parochie Zevenbergen maande op klemmende toon de geloovigen aan om met de a.s. Kruisdagen vooral veel te bidden voor de vruchten der aarde nu vooral, omdat een misoogst dreigt. Inderdaad staat het er met de oogst zéér slecht voor. Het weer is nog altijd zeer koud. In de woningen wordt de kac hel nog gestookt voor zoover er nog brandstoffen zijn.

Heden gaat, voor de 1e maal, een bedevaart naar de kapel aan de Moerdijk. Nu dit voorjaar, op kosten der gemeente Zevenbergen, het nodige grondwerk aan en rondom de kapel is verricht, het terrein is verhard met steenpuin van de verwoeste huizen in deze gemeente en daarop koolasch en fijne grint is aangebracht terwijl tevens door de gemeente een sierlijk ijzeren brugje is gelegd, gemaakt van ijzer van de door oorlogsgeweld vernielde brug aan het Lamgatsche veer alhier en door den boomkweeker Nieuwesteeg te Terheijden de beplating gratis is verzorgd, kan het geheel als afgewerkt worden. Op mijn verzoek heeft de pastoor te Zevenbergschen-Hoek de geloovigen aldaar gevraagd voor bloemen te zorgen. Om 3 uur zal er een plechtig lof te Zevenb. Hoek zijn. Daarna zullen veel leden van Brabantia Nostra uit Tilburg en omgeving de Kapel bezoeken. Van uit Zevenbergen gaat de Katholieke Jonge Meisjesvereeniging eveneens in bedevaart naar de kapel. Ik hoop, met meer georganiseerde en geregelde bedevaart naar de kapel te bevorderen. Het bezoek aan de kapel was, buiten aller verwachting, enorm druk. De groote kerk te Zevenb. Hoek was bij de plechtigheid om 3 uur, stampvol menschen. Zéér veel vreemdelingen waren opgekomen. Na het lof trokken naar schatting tusschen 2 en 3000 menschen naar de kapel. Wegens gemis van een commissie voor organisatie was er geen leiding. Aan de kapel werden liedjes gezongen en een Roosenhoedje hardop gebeden alsmede een tiendje voor de vruchten der aarde. De secretaris van Barbantia Nostra gaf als intentie aan: een spoedige rechtvraardige vrede en een gebed voor de gesneuvelden ter plaatse en voor het welzijn der gemeente Zevenbergen. Er werd niet gesproken.

Op 8 dezer werd aan burgemeester en wethouders van deze gemeente het volgende schrijven ontvangen:
Betreffende: opgave van Nederlandsche ambtenaren, die wenschen deel te nemen aan een cursus te Berlijn.
1) onder aanbieding van een afschrift van een brief van den heer Regierungs-Vize-Präsident dr. Stüler dd. 6 dezer, met twee bijlagen, heb ik de eer u te verzoeken, mij voor 18 dezer te doen toekomen een opgave vermeldende de namen, voorletters, rang of betrekking, leeftijden van de ambtenaren van uwe gemeente, die aan den daarin bedoelden cursus te Berlijn van 4-18 juni. e.k. wenschen deel te nemen.
2) u gelieve daarbij de gegadigden naar uwe meening voor deelneming zouden kunnen worden aanbevolen.
3) nihil opgaven kunnen achterwege blijven.
w.g. De secretaris-Generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken Frederiks.
De cusus gaat uit van Deutsches auslandswissenschaftliches Instituut te Berlijn C 2. Schinkelplatz 6. Het hoopt inzichten bij de cursisten bij te brengen van “Um Das Neue Europa”
De volgende voordracht geeft:
1) Historische Voraussetzungen der europaische Lage;
2) Die geistige und politische Problematik;
3) Dei Wirtschaft;
4) Der Sozialismus in Europa;
5) Praktische Zuzamerarbeit der europäischen Völker.
Alle ambtenaren in deze gemeente is de uitnodiging en het program voorgelegd doch geen hunner heeft zich voor deelname opgegeven.

Heden avond, om 23.10 uur, ontving ik het volgende telegram van den Heer Mulder, secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken:
‘Tot nader order aan politie personeel geen verlof verleenen stop Verleende verloven kunnen gehandhaafd blijven stop. Reken voorlopig niet op versterking gemeentepolitie door marechaussee stop Politie grens gemeente aan Belgische grens gelieve contact op te nemen met marechaussee voor mogelijke hulpverleening bij grens overschrijding’ wnd secr. gen. Dept. Bin. Zaken H.W.J. Mulder

 

Geef een reactie

se content id-->