18 september 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 18 september, 2010

De nacht is hier wederom rustig voorbij gegaan. Hoewel reeds gisterenavond en in de nacht veel overkomende in groote formatie vliegende vliegtuigen zijn gehoord, hetgeen tegenwoordig dikwijls het geval is, kan niet geconstateerd worden van welke nationaliteit deze zijn. De bevolking blijft daar rustig onder. Heden morgen omtrent 7.30 uur werd mij door de uitkijkpost van de luchtbeschermingsdienst gemeld, dat om 7 uur in de richting Molerdijk afweergeschut werd gehoord en zag met een groot voorwerp in vlammen gehuld naar beneden stortem. Het was ofwel een brandend vliegtuig, ofwel een brandende kabelballon. Om 9 uur meldde mij de L.D. van Zevenb. Hoek hetzelfde, hoewel men daar reeds zeker wist dat ern een kabelballon is afgeschoten die brandend in het Holl. Diep is neergekomen.

Heden ontving ik per expresse een schrijvan van den Com. van de Prov. N.Br. dd. 17 dezer, bericht dat de op 12 dezer in te zenden wapens, behalve de jachtgeweren, niet ingeleverd behoeven te worden en nadere instructies dien aangaande te wachten zijn. De kist met verzonden wapens is intusschen in den Bosch aangekomen maar geweigerd, zoodat deze terug gezonden wordt. Heden zijn door mij de beschikkingen verzonden, mij ter uitreiking toe gezonden door de ‘Stichting Noord-Brabant 1940’ te Tilburg, betreffende de door het bestuur dier stichting aan inwoners dezer gemeente verleende oorlogsmolesteredieten. Het betreffen:
weduwe Joh. Hessels, Zevenb. Hoek D130, F 650,- ;
J. de Wit, Zevenb. Hoek D7, F 2500,- ;
M. Huijbrechts, Zevenb. Hoek D135, F 500,- ;
A.J. Tabak, Zevenb. Hoek E155, F 400,- ;
A.J. Hessels, Zevenb. Hoek D137, F 1000,- ;
A.C. Trompers, Zevenb. Hoek (Binnen Moerdijk) E193, F 800,-
J.P. Maris, Zevenb. Hoek E158, F.2615,- ;
Fr. v. Gils, Zevenb. Hoek D200, F 3500,- ;
G.P. Gabriëls, Zevenb. Hoek E181, F 870,- ;
G.J. Trompers, Zevenb. Hoek E211, F670,- ;
wed. J. Stoop, Zevenb. Hoek E246, F 600,- ;
J.A. Biestraten, Zevenb. Hoek C161, F 1200,- ;
A.J. Kock, Zevenb. Hoek D269, F.700,- ;
W.J. Dekkers, Zevenb. Hoek E194, F 800,-.

Heden heb ik op uitnoodiging van het bestuur van de Ver. voor Ned. Gemeenten te Den Haag, Paleisstraat 5, een vergadering bijgewoond, waartoe de burgemeesters van de in Nederland door de oorlogsramp meest getroffen gemeenten waren uitgenoodigd. Deze vergadering was belegd met het doel uitwisseling van gedachten en ervaringen t.a.z. van hetgeen door meerdere instanties is gedaan en staat te doen, om de ramp zoo veel mogelijk voor getroffenen en voor de gemeentebesturen op te vangen en te verzachten. De vergadering werd voorgezeten door de burgemeester van Rotterdam, mr. Oud. Algemeen was de klacht dat nog veel instanties betrokken zijn bij de schaderegelingen en daarom veel te langzaam positieve maatregelen op zich laten wachten. Ook de klacht, dat met een schaderegeling op voet van de waarde der vernielde panden op 9 mei, de getroffenen maar voor 50% geholpen zullen zijn aangezien vooral hout haast niet meer is te verkrijgen, en dat er nog is, zéér in prijs is gestegen, hetgeen met veel watervaten het geval is. Een nuttige en leerzame vergadering waarbij nut werd verkregen van ieders ervaringen in deze. Het bestuur zal ter plaatse waar zulks bevordelijk zijn kan, onze menschen naar voren brengen, ook wat betreft t.a.z. van de financieele gevolgen voor de gemeenten, ontstaan uit noodzakelijke uitgaven buiten de begrooting 1941 en die zullen ontstaan voor de begrooting 1941. Algemeen werd beaamd dat de moeilijkheden groot en veelvuldig zijn.

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->