19 februari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 19 februari, 2011

In de afgeloopen nacht hebben wij niets gehoord op het terrein van de oorlog. De luchtwachtpost meldt ‘niets te melden’ wat nog nimmer is voorgekomen.

Ook heden hield de vertegenwoordiger van den contact-commissaris voor den wederopbouw, met de bij den opbouw betrokken architecten, zitting op het gemeentehuis om met getroffenen de financieele moeilijkhgeden, om tot opbouw te geraken, te bespreken te overbruggen. In vele gevallen kan al meer geld voor opbouw verkregen worden indien de financieele positie van eenig opbouwer de meer-kosten niet kan dragen. De resultaten echter, om herbouwers te bewegen direct te gaan herbouwen, zijn nog niet bijster groot; de herbouw is te duur tegenover het schadebedrag.

Heden meldde zich bij mij enkele Duittsche officieren van elders die met ruim 100 man en hun voertuigen zich hier willen ophouden. Aangezien zij vooral massa-inkwartiering verlangen en niet bij burgers willen inkwartieren en ook niet met het hier zijnde onderdeel van het D. leger willen samenwonen en ik hen geen massa-kwartier kan aanwijzen zijn zij doorgetrokken om te trachten elders te krijgen wat zij verlangen.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
De Burgemeester van Zevenbergen brengt onder uwe aandacht dat de Duitsche militaire overheid aangewezen bewindvoerder over het duivenwezen hier te landen, een laatste waarschuwing aan houders van post- en sierduiven heeft uitgevaardigd, luidende als volgt:
Vanaf 21 feb. 1941 moet iedere postduivenhouder in het bezit zijn van een officieele, door de commissie ter behartiging der belangen van Nederlandsche Postduivenhouders, Prinsengracht 407, Amsterdam, afgegeven hoklijst en van een lidmaatschapkaart van het Nationaal Verbond van Postduivenhouders, Amsteldijk 44, Amsterdam, telefoon no. 91884 en 91776. Wanneer bij controle door politie of andere officieele instanties mocht blijken, dat dezer bescheiden niet aanwezig of voorradig zijn, kan voor dezen laatsten keer een uitstel van ten hoogste zes dagen worden verleend, teneinde deze fout alsnog te herstellen, zoodat alle verlangde bescheiden niet later dan 27 feb. t.a.v. onherroepelijk in orde moeten zijn.
Indien betrokkenen na het verstrijken van deze termijn nog in gebreke mochten zijn, moet onverwijld proces-verbaal worden opgemaakt met onmiddelijke inbeslagneming van alle voorhanden zijnde postduiven. Een zelfde maatregelen moet worden toegepast ten aanzien van alle soorten sierduiven, tot welke groep gerekend wordt te behooren, iedere tamme, tot uitvliegen in staat zijnde duif, welke geen postduif is. Ook van sierduiven moet een bewijs van inschrijving bij de eigenaars aanwezig zijn, afgegeven door den secretaris van de N.B.S. (Nederlandsche Bond voor Sierduivenhoudersvereenigingen) den heer C.A.M. Spruijt, van Bevarninghlaan 36 te Gouda. De jonge sierduiven, broed 1941 moeten alle geringd worden met den N.M. ring van het Nederlandsche merkenbureau.
Hetzelfde moet geschieden ten aanzien van de jonge postduiven van 1941, met dien verstande evenwel, dat deze moeten worden voorzien van den Hollandring. Ik verzoek u van het vorenstaande goede nota te nemen. Zevenbergen 19-2-’41, de Burgem. van Zevenb., w.g. J.J. v. Aken

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->