19 juli 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 19 juli, 2011

Zeer kalme nacht waarin weinig vliegtuigen zijn waargenomen.

Heden heb ik de 3-daagsche cursus, die in den Haag gegeven is aan hoofden van den Luchtbeschermingsdienst beëindigd met 22 hoofden van de L. diensten in dit gewest is begonnen en geëindigd waarvan ik alleen als burgemeester de cursus heb gevolgd. De leeraar, de heer Meijer, achtte een gasoorlog niet onwaarschijnlijk waarom hij aanraadde in de veiligstelling werkzaam te zijn. Er is overal nog zeer veel te doen inzake luchtbescherming; in Zevenbergen is deze zaak, zoo ik wel kon vernemen nog het best geordend.

Heden om 12 uur ontving ik het volgende telegram.

Den Haag 19-7-41
Verzoeke met betrekking tot Duitsche propaganda actie V zorg te dragen dat aangebrachte biljetten niet beschadigd worden stop. Nadere instructie volgt heden stop. De secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken.

Hieruit volgt dat de Duitsche Weermacht het symbool der V tot de hare heeft gemaakt.

Op 18 dezer ontving ik het volgende telegram ‘s-Bosch 18-7-41 11.30 uur

Ingevolge van Duitsche zijde ontvangen opdracht verzoek ik u eventueel in uwe gemeente (ook in particuliere woningen) voor publiek zichtbaar aangebrachte blauwe plakaten der nederlandsche unie van formaat ongeveer 35×50 cm en opschrift allen in de nederlandsche unie onverwijld te doen verwijderen stop. omtrent hetgeen terzake is geschied wordt ongaand schriftelijk bericht ingewacht. Procureur Generaal fgd directeur van Politie M.J. v. Leeuwen

Slechts 4 stuks uit wachtkamer station Zevenbergen weggenomen.

Op heden 19 dezer ontving ik nog het volgende telegram

In aansluiting aan mijn telegram van 18 dezer verzoek ik u ingevolge nader ontvangen opdracht maatregelegn te treffen opdat alle soorten eventueel in uwe gemeente voor publiek zichtbaar aangebrachte unieplaten terstond worden verwijderd. Procureur Generaal fgd. Dir. van Politie. M.J. v. Leeuwen

alhier deze niet aangetroffen

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->