19 maart 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 19 maart, 2010

Heden heeft de aangekondigde vergadering, omtrent bespreking vee-afvoer, plaats gehad te Zevenbergen op gemeentehuis, onder leiding van kapitein Pereira van Zuidfront vesting Holland met de burgemeesters van Zevenbergen, Klundert en vertegenwoordigers van de burgemeesters van Fijnaart en Zwaluwe. Mede tegenwoordig waren kapitein Bouwman en ir. Gerkes. In het kort kwamen de besprekingen hierop neer, dat voor Zevenbergen en andere plaatsen, waar de bevolking niet geevacueerd behoeft te worden, ook het vee niet geevacueerd zal worden. Voor Zevenbergen moet aangenomen worden dat bij vóór-inundatie alle menschen en vee uit dat gedeelte verwijderd moeten worden (Zevenbergen en Langeweg blijven zitten),; dat bij vroegere inundatie de menschen en hun vee ondergebracht mogen worden in eenig ander deel der gemeente; dat, bij evacuatie buiten inundatie, de veehouders niet verplicht worden hun vee te evacueeren. Voorlopig moet gerekend worden op de afvoer van bevloking in en buiten inundatiegebied, totaal 3000, naar de vluchtoorden, als nog nader zal aangegeven worden.

Heden ontving ik afschrift van een schrijven van de res. kolonel commandant Zuidfront, gericht aan den opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, hetwelk luidt als volgt: ‘Ik moge de aandacht van uwe exellentie vragen voor het volgende. Op de laatstelijk vastgestelde staten betreffende afvoer van de burgerbevolking is voor de gemeente Zevenbergen vermeld de afvoer van ten hoogste 5500 persoonen. De burgemeester dier gemeente hjeeft zich terzake tot mij gewend met het verzoek dat aantal van 5500 te verhoogen, gelet op het aantal inwoners zijner gemeente van bijna 9000. Naar aanleiding van dat verzoek heb ik een en ander nagegaan en ben tot de overtuiging gekomen dat door de ligging van de plaats Zevenbergen ten opzichte van het bruggenhoofd Moerdijk een ontruiming mij niet direct noodzakelijk voorkomt. In verband met vorenstaande moge ik uwe execellentie voorstellen om voor de gemeente Zevenbergen het aantal af te voeren personen van 500 terug te brengen op 3000, en het aantal uitgetrokken treinen, alsmede wellicht de vluchtoorden dien overeenkomstig te doen wijzigen, w.g. A.J.A. Pereira.

 

Geef een reactie

se content id-->