20 februari 1941

Geplaatst door Bennie Blom op 20 februari, 2011

Ook heden nacht was alles rustig in de lucht en ook overdag zijn slechts enkele vliegtuigen waargenomen. Heden morgen, omtrent 9 uur, hielt de Duitsche Weermacht, onder Etten-Leur, in de omgeving van Zwartenberg, schietoefeningen met grooter geschut, zoodat het schieten in onze woningen sterk hoorbaar was.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gem Zevenb.
Bekendmaking
De Burgemeester van Zevenbergen brent ter kennis van belanghebbende dat door den secretaris-generaal van het Departement van Financiën een schade-enquete-commissie is in het leven geroepen, ten einde militairen die gedurende oorlogsdagen te velde hun eigendommen, welke zij in hun mobilisatiestandplaats bij zich hadden, verloren hebben, eventueel schadeloos te stellen.
De commissie zetelt te ‘s-Gravenhage, Javastraat 4.
Militairen van Land- en Zeemacht die menen op schadeloosstelling voor de tevelde verloren gegane eigendommen aanspraak te kunnen maken, dienen zich bij voorkeur voor 1 maart 1941, schriftelijk tot den secretaris van genoemde commissie te wenden met verzoek om toezending van een aangifte-formulier. In dit verzoek behoort dus geen opgave te gescheiden van verloren gegane eigendommen e.d.; het schrijven van een brief of briefkaart, houdende verzoek om verzoek om een aangifte-formulier, is voldoende, mist de naam en adres van den aangever duidelijk zijn vermeld.
Zevenb. 20-2-’41
De Burgem. v. Zevenbergen
J.J. van Aken

Het volgende is heden gericht aan alle ambentaren enz. in dienst der gemeente

Gem. Zevenbergen
In verband met een schrijven van den secretaris-generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken heb ik de eer het navolgende ter uwer kennis te brengen:
‘Het ligt niet in de bedoeling van de Nederlandsche ambteanren en andere personen in Overheidsdienst een verklaring te vorderen over hun verhouding tot de N.S.B. De Duitsche autoriteiten laten het -ongeacht hun houding tegenover de verschillende politieke partijen in den Lande- aan het overheidspersoneel over of men zich bij een der toegelaten politieke partijen wil aansluiten.’
Zevenb. 20 feb. 1941
Het gemeentebestuur van Zevenb. w.g. J.J. v. Aken, de secretaris w.g. de Brouwer

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->