20 november 1940

Geplaatst door Bennie Blom op 20 november, 2010

Heden morgen gewerd mij van de plaatselijke commandant, het volgende schrijven:

Ortskommandatur Zevenbergen, O.K.D. 20-11-‘40
Dem Burgemeister Zevenbergen
Das lokal “Neuer Hof von Holland” Zevenbergen, Zuidhaven 14 is al sofort f”r die daür von 14 tagen zu schliessen weil der wirt die streife in der ausubnung ihres dienstes behindert hat
w.g. onleesbaar, leutenant und Standortkommandant

Bij informatie heb ik van de Duitsche militair die mij bovenstaande schrijven bezorgde nader vernomen dat de cafehouder v.d. Noort al meermalen, tegen het gebod van de Duitsche Overheid, na het bepaalde uur (22.30 uur) nog dranken schonk aan militairen en hen later in het cafe toeliet dan het ook voor militairen bepaalde uur, n.m. 22 uiur. Zoo heeft hij gisteravond wederom militairen langer gehouden dan zulks mocht. De Duitsche patrouille hoorde na 22 uur militairen in zijn cafe terwijl de deur gesloten was. Zij forceerden de deur waarna zij constateerden dat militairen door een achterdeur waren verdwenen terwijl hun koppels en mutsen nog aanwezig waren.

Door mij is nog heden het volgende schrijven aan v.d. Noort overhandigd door de gemeente-politie:

De Burgemeester van Zevenbergen, gezien een ingekomen verzoek dd.20 november 1940 van de Ortskammandetur te Zevenbergen, waarbij gelast wordt, dat het lokaal “Nieuw Hof van Holland” te Zevenbergen, Zuidhaven 14, waarvoor vergunning is verleend ingevolge de Drankwet, moet worden gesloten vanaf heden voor den duur van 14 dagen. Gelast: de vergunningslokaliteit ingevolge de Drankwet van J.A. v.d. Noort te Zevenbergen, Zuidhaven 14 met ingang van heden te sluiten voor den tijd van 14 dagen. Zevenbergen 20 nov. 1940. De burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken.

Hierbij teeken ik aan, dat v.d. Noort nog deze week zonder mijn vergunning in zijn cafe muziek maakte of liet maken en daarvoor een proces-verbaal ontving.

De laatste nachten ook de dag van heden waren overigens rustig. Heden waren op de jaarlijksche naajaarsmarkt (de drukste marktdag van het jaar in gewone tijden) slechts 175 paarden en twee manden biggen aangevoerd. Er was veel publiek, geen drukke handel en hooge prijzen. Voor een goed werkpaard werd betaald F …, voor een 2 jarige goede merrie F … en voor een goed veulen F …

In de namiddag ontving ik een telefoontje van de Wederopbouwdienst te Den Haag, dat het onteigeningsplan zoals laatstelijk ingediend de goedkeuring heeft. Het betreft het geheele verwoeste gedeelte in de Kom van Zevenbergen met de daarop voor wederopbouw in de weg staande woningen en schuuren, een gedeelte van het weiland van den heer H. Nollen, tusschen de Prins-Hendrikstraat en de spoorlijn Lage-Zwaluwe – Oudenbosch, ter grootte van bijna 3 hectaren.

Mede zal direct onteigend worden een gedeelte van het vernielde geheel te Zevenb. Hoek, zijnde het westelijk deel waaromtrent heen twijfel bestaat t.a.z. van hetgeen meer als te onteigenen door ons is voorgesteld.

Met deze mededeeling, uit den Haag, zullen vele inwoners, wier woningen zijn vernield en direct willen herbouwen ten zeerste ingenomen en gebaat zijn. Gisteren nog ontving ik een deputatie van deze bouwers, mij verzoekende op de grootst mogelijke spoed aan te dringen opdat zij spoedig de materialen zouden kunnen koopen die noodig zijn asl steenen en hout welke materialen steeds hooger in prijs worden terwijl hout bijna niet meer te koopen is wegens het groote tekort; geen nieuwe aanvoer uit buitenland.
Thans staat wel vast dat hier gelegerde militairen hier zeer binnenkort zullen vetrekken naar hen onbekende bestemming. Door ieder is waargenomen dat de militairen hier sinds j.l. zondag hun geweren en banjonetten hebben ingeleverd terwijl z.g. ingewijden zelf beweren dat de miliatairen de laatste dagen groote inkoopen doen in Zevenbergen en elders om op reis mede te nemen, waarschijnlijk naar Duitschland, hetgeen door de burgers met leede oogen wordt aangezien omdat voor de burgers niet veel of niet genoeg overblijft.

Zoo vernam ik van burgers dat de bij hun ingekwartierde militairen extra bonnen heeft ontvangen om te kunnen koopen: 8 pond brood, 8 pond vleesch, 8 pond boter, bonnen voor 40 gram kleine artikelen, bloem enz., voor 2 ons kaas, een bon voor een paar nieuwe schoenen, bons voor gebakjes enz.

Meerdere ingezetenen, die kennis dragen van een z.g. profesie van de H. Odilia, gelooven daaraan.
De profesie, die moet vermeld zijn in het ‘Journal des Débats van 24 juli 1916, luidt o.g. als volgt: Er wordt hierin aangekondigd, dat Duitschland als de meest oorlogszuchtige natie der wereld wordt aangekondigd. Één zijner krijgers, dien de volken zullen beschermen als de anti-christ zal de wereld oorlog doen ontbranden. Twintig volkeren zullen aan den oorlof, die aan den Donau begint, deelnemen. De wapenen der soldaten zullen als vuurspuwend zijn; hunne handen zullen brandende toortsen hanteeren. Duitschland, zal overwinningen behalen te land, ter zee en in de lucht. Zij zullen ontsteltenis brengen onder de monsters van den oceaan. De oorlog zal uit drie perioden bestaan. De eerste, dien der bloedige victories en zal haar hoogtepunt bereiken tegen het midden der zesde maand van het tweede jaar. De tweede gelijkt in lengte de helft van de eerste. Dat zal de periode van taning zijn. De volkeren van Duitschland zullen om vrede vragen, maar er zal geen vrede zijn en het zal het begin zijn van het einde, als de oorlog woedt in de vesting der vestingen”. De derde periode zal kortstondig zijn en het land van den overwinnaar zal men van alle kanten binnenvallen. De Duitsche legers zullen gedecimeerd worden door een geweldige ramp en de scepter zal overgaan in een andere hand.
Alle beschaafde landen zullen herkrijgen wat zij verloren en iets meer nog. De streek van Sustere zal gespaard blijven om haar gezegende heuvelen en haar vrome vrouwen. En toch zullen allen geloofd hebben in haar val. Verder: in den oorlog zullen de menschen zoo’n gruwelen zien, dat zij nooit meer ’n oorlog wullen. En men zal de twee punten der maan zich zien vereenigen met het kruis (hetgeen men wil verklaren: het eind van het militairisme en van het Ottomaansche rijk).

Share
 

Geef een reactie

Freelance PHP Developer
se content id-->