november, 2009

...now browsing by month

 

9 november 1939

maandag, november 9th, 2009

Circulaire van Com. der Koningin, die namens den minister van Bin. Zaken, verzoekt, de gewonen straatverlichting des nachts te handhaven. Grensgemeenten moeten volle verlichting voeren (dit als kenmerk voor vijandelijke vliegtuigen)

omtrent 12 uur v.m. ontvang ik bezoek van een kapitein en een mindere met een burger (mij onbekend) die mij vraagt om aannemer(s) van grondwerken. Nog heden moet met +- 50 a 60 grondwerkers gewerkt worden aan grondwerken aan Roode-Vaart en Elderenspolder ten behoeve van inundatiewerken. Indien geen vrije arbeiders aanwezig zijn zullen zij gevorderd moeten worden. Duur van het werk +- 3 weken. De ambtenaar steunverleening en werkverschaffing stel ik voor het opzoeken van vòòrwerkers en arbeiders ter beschikking. Uiteindelijk heeft de hier bedoelde kapitein zich verstaan met de aannemer van de nieuwe toegangswegen tot de nieuwe brug over “De mark” nabij Zwartenberg en heeft deze personeel en grondmachines in dienst gesteld voor grondwerk, hier bedoeld.

In den voormiddag pleeg ik overleg met burgemeesters van Zwaluwe, Oudenbosch, Klundert en Standdaarbuiten, inzake inlevering van vuurwapenen. Zij sluiten zich aan bij mijn besluit. Nog heden besluit ik, als genoemd, tot inlevering en wel op dinsdag 14 en woensdag 15 dezer, met uitzondering van die van jachtactehouders. Hiervan is mededeeling gedaan aan genoemde ambtgenooten.

Heden avond, omstreeks 10 uur, ontving ik kapitein Mulder, commandant van de zoeklichtafdeeling, die eerder zijn bureau alhier in het parochiehuis had en thans te Etten, om afscheid te nemen. Hij verklaarde met alle manschappen van zijn afdeeling en met alle materiaal – zoeklichten en transportwagens – zich nog heden nacht te moeten verplaatsen naar Utrecht, achter de Waterlinie. Ook alle militairen die momenteel te Zevenb. Hoek zijn gelegerd (+- 80 man in het patronaat, een partij [?] in landbouwsschuur bij Jongeneelen en in de kortelings gereed gekomen barakken, staande op de in aanleg zijnde nieuwe Rijksweg Moerdijk-Princenhage – met al het afweergeschut aan de zuidzijde van de Moerdijkbrug moet eveneens heden nacht vertrekken in de richting Rotterdam.

8 november 1939

zondag, november 8th, 2009
43|150

9 uur v.m. Op heden gaat het schrijven no. 2547 aan den hoofdkantoorhouder van het post- en telegraafkantoor alhier, dat eventueele telegrammen moeten gezonden (afgegeven) worden aan den burgemeester, bij dien afwezigheid aan den secretaris J.C. de Brouwer [zie afbeelding] en bij diens afwezigheid aan den ambtenaar ter secretarie A.J.A. v. Aken, Burgem. Vogelstraat 15.

Distrubitie
10 uur n.m. Heden vergadering van burgemeesters in de Kring Zundert, op het raadshuis aldaar, inzake bespreking distributie-aangelegenheden. Aan het onderwerp ‘distrubitie’ zal, omtrent hetgeen dienaangaande is geschied vóór 8 nov. 1939, een afzonderlijk overzicht worden gegeven.

7 november 1939

zaterdag, november 7th, 2009

Aangezien de internationale toestanden in en buiten Europa wel zéér gespannen zijn en de gemeentebesturen, niet de minst de burgemeesters, ingeschakeld worden ter voldoening van opgedragen werkzaamheden, heb ik mij al eerder afgevraagd, of het niet nuttig ware een zoo genaamd ‘dagboek’ aan te leggen en bij te houden; dit zoowel ten eigen gerieve en informatie, als voor het nageslacht. De omstandigheden leiden mij er toe vanaf heden die aanteekeningen te maken. Alleen is het jammer dat ik niet daarmede begonnen ben in 1938; het eigenlijke begin van de tegenwoordigen toestand. Ik zal echter trachten, een zoo juist mogelijk beeld alsnog samen te vatten, welk beeld ik zal trachten te verkrijgen uit de verschillende gegevens, verspreid in verschillende dossiers dezer gemeente.

30|200

1939, november 7 (4 uur n.m): Nadat door mij is nagegaan hoe veel personen, bij algeheele evacuatie der bevolking, zullen moeten blijven, heeft de stationschef van Lage Zwaluwe, die met 4 man van zijn personeel door mij is aangezegd ook te moeten blijven, alsmede 2 man op station Zevenbergen, zich verslaan met zijn directie te betrachten deze met de etappen- en verkeersdienst, te Den Haag, belast met de afvoer burger bevolking. Per telefoon heb ik mij met majoor Grol, van genoemde dienst, verstaan die gevestigd is in Hotel Paulez te Den Haag, telef no.180996 die mij verklaarde dat al het personeel van de spoorwegen moet blijven, althans voorloopig, waarom ik moet laten nagaan, hoeveel personen dit tezamen zijn, hun gezinnen inbegrepen aangezien zij voor de keuze moeten worden gesteld hun gezin al of niet bij zich te houden. Deze opgave wordt morgen nagegaan. 10.50 n.m.: Mij bericht het volgende telegram: ‘Tot nader order moeten de burgemeesters zorg dragen dat steeds aan hen geadresseerde telegrammen in ontvangst kunnen worden genomen. Zij dragen zorg dat op het telegraafkantoor voortdurend bekend is het adres van degenen die in hun gemeente de telegrammen in ontvangst kunnen nemen. Dit personeel moet voldoende terzake kundig zijn om uitvoering aan den inhoud van het telegram te geven.’ Defensie minister.