april, 2010

...now browsing by month

 

10 april 1940

zaterdag, april 10th, 2010

Heden morgen is voor 7 uur, aan alle cafehouders last gegeven hun localiteiten, tot nader order, te sluiten. De daartoe verstrekte lastgeving zijn de vorige nacht van 9-10 april door ambtenaren ter secretarie gereed gemaakt en door de gem. politie uitgereikt.

Na gehouden telefonische bespreking met de bevelvoerende kapitein van het 3 legerkorps te Tilburg, inzake sluiting caf├ęs enz. en de moeilijkheden daaruit voortkomende hier ter plaatse, kon deze goedkeuren dat ik de herbergen enz. heden, omtrent 11 uur v.m. liet openen en drank verkoopen, hetgeen door de gemeentepolitie aan betrokkenenen is medegedeeld.

Heden, om 15.30 bereikte mij het volgende telegram. Verzoek van gisteren om verkoop sterken drank en zwak alcoholische drank te verbieden geldt tot heden woensdag vier en twintig uur. Com. der Koningin A. v. Rijckevorsel

Heden brengt mij de sergeant, die belast is met opmertingen, ten behoeve van de inundatie, de tijding, dat in deze gemeente het te inundeeren gebied de polderslooten vol water zijn gezet, zoodat de lagere gedeelten reed dras komen te staan.

Heden omtrent 17.30 uur ontvang ik het volgende telegram: Een wagon voor ziekenvervoer op inlaadstation aanwezig. wil u voor 250 kgr. stroo zorgen en in gereedheid brengen. Straal, commissaris afvoer burgerbevolking prov. Noordbrabant.

9 april 1940

vrijdag, april 9th, 2010

Heden avond om 8.57 bericht mij het volgende telegram: Telegram I. uitkijk luisterdienst en radioluisterdienst treden heden in werking stop. Commandposten doorloopende bezetten. Stop. Aan de artikelen 8 en 18 luchtbeschermingswet voorlopig nog geen toepassing geven Stop. Minister van Buitenlandsche Zaken.

Heden avond om 10.00 uur berichte mij per telefoon, het volgende verzoek. Overeenkomstig verzoek chef 3e legerkorps gelieve verkoop sterke drank en zwak alcoholische drank nader order te verbieden. Commissaris Koningin v. Rijckevorsel.

8 april 1940

donderdag, april 8th, 2010

Nadat ondergeteekende, met de heeren dr. v. Beek, rentmeester te Klundert en Adr. Bax te Zevenb. Hoek, op vrijdag 5 dezer, op het stafkwartioer Zuidfront, vesting Holland te Oud-Beijerland een bespreking hebben gehad met de inmiddels door den minister van Defensie ingestelde schadecommissie ter bevordering van een richtige uitvoering der geleden schade door particulieren en anderen, bereikt mij heden de betreffende circulaire aangaande deze materie, gedateerd 7 feb. 1940, no. 27A, onderwerp Schadecommissie. Deze circulaire noemt als leden dezer commissie de res. kapitein mr. W.G. Klomp, den res. kapitein W.F.C. Engelbert van Bevervoorde en den heer J. Verhagen, rentmeester te Oud-Beijerland alg. voorz. dezer commissie treedt op kap. Klomp en als secr. Engelbert van Bevervoorde. Adres is secretaris com. Stafkwartier groep Numansdorp, veldpostkantoor no. 7

1 april 1940

donderdag, april 1st, 2010

Heden kwam bij mij kapitein Krugers inzake de hooivordering die voor Zevenbergen niet loopt zooals het behoort. Hij is in het bezit van een aantal verzoeken om landbouwers-leveranciers die zeggen ofwel geen hooi meer te hebben of het niet kunnen missen. Er moet geleverd worden. Zelf heeft hij heden reeds enkele landbouwers bezocht en hij vraagt mij de hulp van de politie om ter plaatse bij de landbouwers, die klagen, te gaan zien wat er van is. De onwilligen zullen ofwel dubbel kwantum moeten leveren ofwel proces verbaal krijgen. De gemeentepolitie gaat nog heden ter controle uit.