september 14th, 2010

...now browsing by day

 

14 september 1940

dinsdag, september 14th, 2010

De nacht is wederom zonder vliegtuiggeronk gehoord te hebben, rustig geweest. Omtrent 23.50 uur werd ik opgebeld door de chef van politie alhier, die mij meldde een telefoonbericht te hebben ontvangen van zijn collega uit Leur, houdende dat daar een kabelballon passeerde wevende in de richting van West naar Oost. Aangezien niet doorgegeven aan naburige gemeenten doch heb ik de uitkijkpost op de toren der Kerk alhier opgebeld uit te zien en bij constateering mij alsnog te melden. Heb er verder niets meer van gehoord.

In de voormiddag ontving ik van de Duitsche militairen het verzoek het cafe van J. de Deugd in de Langenoordstraat open te stellen voor m ilitairen tot des nachts 2 uur. Wordt door mij toegestaan voor uitsluitend militairen. Voorts ontving ik van de commandant het verzoek vóór de middag te willen zorgen voor 100 stroozakken en hoofdkussens. Heb die bij de Firma Hartman alhier besteld.

Om 3 uur n.m. zullen die gereed zijn. Deze moesten nog gemaakt worden. Zij moeten door de gemeente betaald worden. Dan ontving ik het verzoek om nog heden aanwijzingen te geven, voor de inkwartiering bij burgers te Langeweg voor 100 militairen en 30 paarden. Heb den agent van politie te Langeweg daarmede belast, terwijl ik de burgemeester van Terheijden heb gevraagd goed te vinden dat ook te Langeweg, gemeente Terheijden een deel der militairen werd ingekwartierd, waarmede hij accoord ging. nog ontving ik verzoeken van landbouwers hier, wier weiden in beslag zijn genomen voor het weiden van legerpaarden terwijl zij zelf geen eten voor hun melkkoeien hebben. Heb den plaatselijken commandant daarover gesproken die bij de weduwe Den Ouden -waar het meest dringend was- de paarden liet weghalen en in een andere weide liet brengen.

Heden middag ontving ik op het gemeentehuis Ir. Ringers, Regeeringscommissaris voor den Wederopbouw, die kwamen spreken over de door het gemeentebestuur voorgestelde onteigeningen van gronden voor de wederopbouw te Zevenb. en Zevenb. Hoek. Met den gem. opzichter hebben wij, aan de hand van de daartoe gereed gemaakte kaarten, door de Streekplandienst een en ander verduidelijkt. Na deze hebben wij samen de verwoeste deelen in Zevenbergen en Zevenb. Hoek gaan bezien en uitleg gegeven. Met het voorgestelde kon de Heer Ringers zich in het algemeen wel vereenigen. Gevraagd werd nog een berekening op te zetten van de kosten aan de onteigening verbonden, als stratenaanleg met bij behooren te Zevenb. Hoek en onteigening te Zevenbergen en met stratenaanleg in het voorgestelde onteigeningsplan langs de spoorweg, waaraan direct gewerkt zal worden.

Hedenavond verzoekt mij de Heer Brants-Buijs van den Wederopbouw van boerderijen te Dordrecht een bijeenkomst te beleggen met de Directeur van de Streekplandienst, ir. de Boer te ‘s-Bosch den contact-commissaris voor den wederopbouw in Noord-Brabant, ir. Buskens te ‘s-Hertogenbosch, ir. Siebvers, een der aangewezen architecten voor herbouw Zevenbergen. den heer v-d Palen van het Bouw/woning/en welstandstoezicht te Breda, den gemeenteopzichter alhier, oim te zamen te beraadslagen waar de boerderijen herbouwd zouden kunnen worden van de weduwe Hermus en de erven Kavelaars, beide te Zevenb. Hoek. Hun landbouwschuren, die op 11 mei ter plaatse in de kom van Zevenb. Hoek verwoest zijn, mogen niet meer op dezelfde plaats herbouw worden terwijl hun landbouwhuizen dit wel mogen. Ik werd gevraagd zoo spoedig mogelijk die vergadering te beleggen.

Per expresse ontvang ik heden avond een schrijven van den heer secr. generaal wnd hoofd van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepsvaart, houdende het verzoek na te gaan van alle hotels, cafes en restaurants in mijne gemeente de prijslijsten, spijskaarten, menu´s wijnkaarten e.d. welke op heden 14 sept. geldig zijn in tweevoud te verzamelen waarvan één exemplaar is op te zenden. Een en ander voor een goede handhaving van de prijzenbeschikking 1940, no. 1.

Heden voormiddag werd door de Duitsche Ordnungspolizei, op het politiebureau controle gehouden inzake hetgeen door mij, als Hoofd van politie is gedaan t.a.z. van de verduisteringsplicht der burgerij, het hebben van niet geregistreerde postduiven, het verbod van venten door vreemdelingen enz. Meerdere processen verbaal van overtredingen, zoowel van het een als het ander konden worden getoond.

Share
Freelance PHP Developer