oktober 31st, 2010

...now browsing by day

 

31 oktober 1940

zondag, oktober 31st, 2010

Vroeg in de avond van 30 op 31 oct. Omtrent 9 uur begonnen reeds vliegtuigen te passeeren. In de nachturen was het rustig. Ook overdag zijn hoegenaamd geen vliegtuigen waargenomen.

Heden ontving ik wederom een verzoek (opdracht) om op het speelterrein van de Chr. School, waar onder het afgedekte deel een keukenwagen staat die daar geregeld in gebruik is, een gedeelte dicht te timmeren met deuren en venster er in. De opdracht, aan timmerman Luijten, gaf ik reeds door.

Van den Procureur-Generaal, fgd. Directeur van politie, Dubois, te ‘s-Hertogenbosch ontving ik een circulaire dd 28 dezer, in het kort inhoudende dat door den höheren S.S. und Polizeifuhrer bei Reichscommissar fur den bezetzten gebieten te kennen is gegeven dat dagelijks uiterlijk om 12 uur door de zorg van den secretaris-generaal wnd. Hoofd van het departement van Justitie bij den Befehlshaber der Ordnungspolizei (b.d.g.) een rapport wordt ingewacht omtrent alle gewichtige gebeurtenissen, welke zich de laatste 24 uur hebben afgespeeld. Als voorbeelden van gewichtige gebeurtenissen worden genoemd:

1) gevallen, waarin de politie van de wapenen gebruik heeft moeten maken;
2) ernstige verkeersongevallen, waarbij menschenlevens of zwaargewonden te betreuren zijn;
3) Belangwekkende gebeurtenissen van politieken aard;
4) natuurrampen;
5) in het algemeen alle gebeurtenissen waarvan aangenomen kan worden dat zij van belang zijn voor de Duitsche hoogere politieleiding. Hierbij moet vooral gedacht worden aan ernstige gevallen van bombardement of beschieting, landing of neerstorting van vliegtuigen, onlusten enz.

Beknopte telefonische mededeeling wordt verzocht aan het directoriaal-generaal van politie te Den Haag (telefoon 1) aan vroergere aanschrijvingen moet intusschen toch worden voldaan. Rapport in triplo aan den procureur-generaal te Den Bosch.

Heden werd door mij het volgende bekend gemaakt:

Dansvermaak
Bij besluit van de directeuren-generaal van de departementen van justitie, van binnenlandsche zaken en van sociale zaken is bepaald:
Openbaar dansvermaak is tot nader order verboden.
Niet openbaar dansvermaak is tot nader order verboden, indien het door verenigingen van persoonen met of zonder rechtspersoonlijkheid (vereenigingen, bonden, organisaties en dergelijken instellingen) of stichting, wordt georganiseerd.
Overtreding wordt streng gestraft. Het bovenstaande treedt in werking op 31 oct. 1940.
Zevenbergen, 31 oct. 1940, De burgemeester van Zevenbergen J.J. Van Aken.

Eveneens gaat heden van mij de volgende publicatie uit:
Sluitingsuur Restaurants, koffiehuizen, hotels, openbare vermakelijkheden, vereenigingslocaliteiten enz. en verkeersbeperking.
Door den rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied is het volgende bepaald.

Sluitingsuur
Bedrijven tot het verschaffen van nachtverblijf of inwoning alsmede herbergen tapperijen en andere voor het publiek toegankelijke huizen, waar men gelagen bier (zooals restaurants koffiehuizen, hotels en dergelijken), schouwburgen, cabarets, bioscopen, bedrijven die gelegenheid tot het beoefenen van sport bieden en alle andere gelegenheden van openbare vermakelijkheid moeten tot nader order voor het publiek gesloten zijn van 23 tot 4 uur. De beperking geldt ook voor alle vereenigingen, organisaties, bonden enz. die beschikking hebben over localiteiten, welke voortdurend kunnen worden gebruikt. Die localiteiten. Die localiteiten moeten voor de leden der vereeniging en voor eventueele gasten van 23 uur tot 4 uur gesloten zijn.

Verkeersbeperking
Tot nader order is het verboden zich tusschen 24 en 4 uur in de openlucht op te houden.
Dit verbod geldt niet voor duitsche ambtenaren, leden der duitsche weermacht en politie, personen behoorende tot de nederlandsche politie, brandweer, grensbewaking, openbare luchtbescherming of ambulanse en eerste hulpdiensten.

Voorts is het verbod niet van toepassing op artsen en vroedvrouwen voorzoover hun verblijf in de open lucht tusschen genoemde uren noodzakelijk is ter uitvoering van overheidswege gegeven opdrachten of ter vervulling van beroepsplichten in dringende gevallen. Uitgezonderd zijn ten slotte nog personen, die in geval van ziekte of ongeval waarvan het ernstig karakter kan worden aangetoond, hulp trachten te vinden en zij die in het bezit zijn van een speciaal bewijs, voorzien van foto dat schriftelijk moet worden aangevraagd bij den bevoegden districtscommandant der rijkspolitie en voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, ‘s-Gravenhage, Utrecht en Groningen bij den hoofdcommissaris van politie.
Hij die met het vorenstaande in strijd handelt wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden en met geldboete van ten hoogste duizend gulden of met een dezer straffen voor zoover volgens andere bepalingen geen zwaardere straffen is verbeurd.
Het bovenstaande treedt in werking op 31 october 1940.
Zevenbergen 31 oct. 1940, De burgemeester voornoemd, J.J. van Aken.

In verband met bovenstaande bepaling heb ik het sluitingsuur door mij eerder gesteld op 22.30 uur ingetrokken.

Share
Freelance PHP Developer