oktober, 2010

...now browsing by month

 

21 oktober 1940

donderdag, oktober 21st, 2010

De tweede helft van de nacht was rustiger dan de 1e helft. Heden gewerd mij het verzoek om electrische leidingen en lichtpunten aan te leggen en te brengen in de loodsen aan de suikerfabriek “Azelma” waar ongeveer 80 paarden zijn gestald.

Share

20 oktober 1940

woensdag, oktober 20th, 2010

Rustige nacht. In de namiddag uren, maar vooral in de avonduren was het zeer druk in de lucht ook het afweergeschut en de zoeklichten, ten Noorden van Zevenbergen waren zeer druk in actie. Gedurende namiddag werden hier zware explosies gehoord, mogelijk van scheepsgeschut aan de kust van Zeeland of België.

De militairen alhier, schijnen zich nu wel geheel te gaan installeeren op een langdurig verblijf alhier. Zoo hebben zij nu reeds 3 lokalen van de meisjesschool in de Doelstraat in gebruik genomen.

Share

19 oktober 1940

dinsdag, oktober 19th, 2010

De nacht was nu weer niet kalm. In de avonduren begon de lucht. Dit duurde zoo van omstreeks 7 tot 11 uur n.m. Ook in de namiddag van 18 dezer was het, hoewel een weinig rustig, druk in de lucht en vliegen meerdere vliegtuigen in verschillende richtingen, soms meerdere bijeen. Zoo nu en dan hoort men ook Engelsche vliegtuigen in de lucht die te herkennen zijn aan het motorgeronk.

Share

18 oktober 1940

maandag, oktober 18th, 2010

De avond van gisteren in de voornacht van 18 october is zóó kalm geweest als nimmer tevoren. Geen enkel vliegtuig gehoord. Wel zijn in de nanacht meerdere vliegtuigen gehoord.

Heden worden wederom enkele vonnissen van het Duitsche gerecht uitgereikt inzake overtreding der Verordening waarbij men alle postduiven moest registreeren en bij mij aangeven. De straffen zijn voor een tweetal F 10,- of 5 dagen en voor een ander tweetal 5 dagen hechtenis.

Share

17 oktober 1940

zondag, oktober 17th, 2010

De laatste dagen schijnt het bijna uitsluitend in de avonduren druk te zijn; ‘s-nachts, dat is na 11 uur, is het niet druk meer.

Heden moet bekend gemaakt worden, dat een belooning van F 10,- wordt uitgeloofd voor diegenen die bij neerstorting of noodlanding van een vliegtuig mededeeling doet aan een Nederlandsche of Duitsche politieinstantie dan wel aan een afdeeling van de Duitsche Weermacht dat dank zij die mededeeling tot onmiddelijke hulpverleening aan en berging van het vliegtuig kan worden overgegaan.

De boeren blijken meer en meer gebruik te maken van het aanbod der Duitsche Weermacht om hun paarden in dienst te stellen van de landbouwers die er voordeel en gemak van hebben in het bieten- en pulpvervoer. Met de paarden krijgen de boeren ook de berijders der paarden. Zoo zijn er meerdere boeren die aldus 4 of 6 paarden met de rijders in hun werk hebben. Het doet wel vreemd aan op bieten- en pulpwagens Duitsche soldaten te zijnn in hun vuil wit werkpak met de muts op en korte laarzen aan.

Naar men mij mededeelt is de Duitsche Weermacht nog steeds aan het filmen nu aan de stellingen der Ned. Defensie nabij station Lage Zwaluwe waar deze stellingen gericht naar het oosten op 10 mei juist van uit het Noorden door valschermspringers zijn aangevallen en gemakkelijk genomen werden. Zoon verovering wordt thans gedemonstreerd en wel door Duitsche militairen in Ned. Uniformen, hetgeen Ned. burgers onaangenaam aandoet.

Naar aanleiding van de op 12 dezer door het plaatselijk Hulpcomité ontfangen schrijven van het R.K. Huisvestingscomité inzake uitkeeringen aan oorlogsgetroffenen ten bedrage van F 50,- per hoofd van volwassenen en F 35,- per hoofd voor kinderen noodig is. Aan het Huisvestingscomite is heden een lijst overlegd van die getroffenen en het verzoek gedaan de som te mogen ontvangen van F 65.205,- / vijfenzestig duizend, twee honderd en vijf gulden.

Heden vernam ik dat de militairen twee lokalen van de meisjesschool in de Doelstraat hebben gevorderd voor legering en verblijf van een aantal militairen, waarvan sprake is in mijn aanteekeningen van 15 dezer. Zulks is geschied terwijl ik afwezig ben geweest j.l. woensdag. De leerlingen der twee te ontruimen klassen zullen zich in de kleuterschool installeeren.

Share

16 oktober 1940

zaterdag, oktober 16th, 2010

De nacht was betrekkelijk kalm, als vorige avond is het reeds vroeg druk in de lucht en beginnen de Duitsche vliegtuigen reeds om 7 uur te trekken, richting Engeland.

Ben heden naar den Haag geweest op Departement Bin. Zaken, Onderwijs en Financiën, ter bevordering van den aankoop van een houten noodkerk te Chaam van deze te bouwen en in te richten als noodschool voor de meisjes te Zevenb. Hoek daar deze in de jongensschool met de jongens om beurten 1/2 dag onderwijs ontvangen. Algemeen voelde men wel voor deze aankoop en bouw die door den gem. opz. geraamd wordt op +- F 10.000,- waaronder F 4000,- voor aankoop. Moet eerst nog wel den Inspecteur v/h L.O. te R’daal besproken worden.

Heden ook te Den Haag gesproken op het bureau Wederopbouw. Daar gesproken met mr. Kremers, die in uitzicht stelde, dat de onteigening der gronden te Zevenbergen en te Zevenb. Hoek in vergevorderd stadium waren en binnenkort daartoe door een commissie zitting zal worden gehouden waarna onteigening direct kan worden overgegaan en begin kan worden gemaakt met bouwen.

Share

15 oktober 1940

vrijdag, oktober 15th, 2010

Nacht gewoon. Des daags weinig drukte in de licht.

Heden werd mij gevraagd een kwartier aan te wijzen voor 40 militairen die thans bij burgers zijn ingekwartierd maar die niet voldoen inzake de verwarming. Gevraagd werd een schoollokaal te ontruimen waartegen ik vele bezwaren heb. Eindelijk heb ik een lokaal gevonden in de kleuterschool bij de zusters in de Molenstraat, doch ik heb hen aangeraden de 3e klas wachtkamer in het station te vordren, waar men zou gaan zien of zulks geschikt is.

Omtrent 7 uur n.m. beginnen de Duitsche vliegtuigen reeds te trekken, richting Engeland. Om 9 uur hooren wij de Engelsche vliegtuigen trekken richting Duitschland.

Share

14 oktober 1940

donderdag, oktober 14th, 2010

De nacht was kalm, althans als men, wat het geval is, de gewone trek van vliegmachines als niets bijzonder beschouwt. Zoo ook overdag vliegen verschillende vliegtuigen. In den avond, de eene vroeger dan de andere, hooren wij de vliegtuigen naar en van Engeland.

Share

13 oktober 1940

woensdag, oktober 13th, 2010

De nacht was rustig. Gedurende den dag vliegen veel vliegtuigen. De nationaliteit is niet steeds vast te stellen.

Heden berichte mij middels den Procureur-Generaal te ‘s-Bosch, het eerste vonnis van het Duitsche gerechtr inzake hhet tegen het Duitsche verbod in laten uitvliegen van postduiven. Het vonnis luidde F 40,- boete of 10 dagen hechtenis; overtreder A. v. Opdorp alhier.

Heden avond omtrent 8 uur beginnen wederom vele vliegtuigen over te trekken, vermoedelijk Duitsche machines die naar Engeland gaan.

Share

12 oktober 1940

dinsdag, oktober 12th, 2010

Een nog al drukke nacht. Reeds vroeg vlogen er veel vliegtuigen naar men kon hooren in beide richtingen, Duitschland-Engeland en omgekeerd.

Van het R.K. Huisvestingscomité te ‘s-Herogenbosch is, door het plaatselijk hulpcomité een dd. 10 october schrijven ontvangen, houdende dat aan de getroffen gezinnen een uitkeering kan geschieden ter voorziening in de behoeften aan meubilair en kleeding voor oorlogsgetroffenen in deze gemeente. Een bedrag van F 50,- (vijftig gulden) wordt ter beschikking gesteld per hoofd van volwassenen, mannen en vrouwen en van F 35,- per hoofd voor kinderen. Gevraag wordt het naar bovenstaande berekende bedrag op te geven. Volgens mededeeling van den voorz. v/h comité, den eerw. heer Walen, ballen hieronder alle oorlogsslachtoffers, ook die van diefstal.

Heden ontving het gemeentebestuur een 9 dezer gedateerde circulaire van het Departement van Sociale Zaken, betreffende het Herstelfonds 1940. De korte inhoud in deze: de waarnemend Secretaris-Generaal stelt het op hoogen prijs, dat, indien er in onze gemeente nog personen zijn, die door oorlogsgeweld zijn getroffen en aan wien nog geen hulp overeenkomstig zijn circulaire dd. 31-7-1940 no.1 -1465 afd. Steunverleening, is verstrekt ofschoon zij die hulp behoeven zulks zoo snel mogelijk plaats vindt. Ook indien onverhoopt zich nieuwe gevallen voordoen. In het algemeen mag een bedrag van F 300,- voor dekking en huisraad worden besteed in bepaalde gevallen zelfs een hooger bedrag, naar de meening van het gemeentebestuur.
Behalve deze goederen verstrekking is het mogelijk in bepaalde gevallen een z.g. overbruggingsteun te geven voor ten hoogste 3 maanden aan hen die, al in hun bedrijf wederom op gang, daaruit nog niet het noodzakelijk levensonderhoud verkrijgen.

Heden voormiddag ontving ik van de Duitsche militairen het verzoek, om het locaaltje, nevens het brandspuithuis, waar nu geregeld de secretarieambtenaren hun rijwielen plaatsen, te ontruimen om in gebruik te nemen voor munitie bergplaats. Aangezien ik niet erg op zulk een bewaarplaats , nevens het gemeentehuis ben gesteld, en het lokaaltje niet kan missen heb ik het afgewezen en hun verwezen naar de oude-ledigstaande suikerfabriek ‘Azelma’ buiten de kom der gemeetne. Heden ontving ik eerst een telefonische mededeeling van den Procureur-Generaal te ‘s-Hertogenbosch en in de namiddag een expresse brief van den Commissaris der Provincie, houdende mededeeling dat op zondag 13 october aan de moerdijkbrug over het Holl. Diep een filmopname van valschermspringen zal plaats vinden met het verzoek de gemeentepolitie daarvan in kennis tre stellen opdat vrees of schrik onder de bevolking voorkomen worde. Voor afzetting van het terrein behoef ik niet te zorgen.

Naar mij door toeschouwers is medegedeeld, is heden middag een filmopname gedaan van een emitatie-bombardement te Zevenbergschen Hoek. Meerdere Duitsche vliegtuigen doken hoog uit de lucht plotseling naar beneden en schoten laag over de woningen ter plaatse, waarbij van bestaande puinhoopen emitatie exploties werden verwekt en groote rookwolken opstegen.

Heden zijn de in deze gemeente, na de oorlogsdagen gevoinden en door burgers van doortrekkende Duitsche militairen ontvangen rijwielen, die op mijn last zijn moeten worden ingeleverd en waarvan de eigenaren niet zijn kunnen worden opgespoord, aan anderen, die hun rijwielen in die dagen zijn weggenomen, cadeau gegeven op voorwaarde dat wanneer te eeniger tijd de rechtmatige eigenaar nog komt opdagen, deze alsnog moeten terug gegeven worden. Het waren er 37 in getal, waaronder meerderden in zeer goeden staat.

Share
Freelance PHP Developer