november 16th, 2010

...now browsing by day

 

16 november 1940

dinsdag, november 16th, 2010

De voor-nacht kenmerkte zich door de vele passeerende vliegtuigen in de lucht en, van uit de verte hoorden wij ergens bominslagen.

Heden zijn door mij ter provinciale griffie te ‘s-Hertogenbosch andermaal een 10-tal buitenlandsche paspoorten aangevraagd voor arbeiders in deze gemeente die genoodzaakt worden om in Duitschland werk aan te nemen. Eerder zijn er al verschillende daarheen vertrokken. Mede om de werkloosheid hier en overig Nederland tot een zoo klein mogelijke omvang terug te brengen is voorgeschreven door de Duitsche overheid, dat valide arbeiders, die hier geen arbeid kunnen vinden, naar Duitschland moeten gaan werken. Hiertoe worden verplicht, alle gehuwde en ongehuwde werkzoekenden in aanmerking, personen die passende arbeid in Duitschland moeten van steunverleening en plaatsing bij de werkverruiming worden uitgesloten, terwijlen tegen uitkeering uit de werkloozenkas bezwaar dient te worden gemaakt. Een uitzondering mag worden gemaakt voor:

  a) gehuwden, die door ernstige ziekte van een der gezinsleden niet gemakkelijk van huis kunnen;

  b) personen, die wegens hun physieke of psygische gesteldheid of wegens persoonlijke eigenaardigheden niet geschikt zijn;

  c) vaders van gezinnen met meer dan 4 kinderen beneden den 10 jarigen leeftijd;

  d) arbeiders die werkzaam zijn bij een werkverschaffing van cultuurtechnischen aard; (wat hier onder verstaan moet worden zal nader beslist worden)

  e) personen, die als bestuurslid van een vereeniging met werkloozenkas plaatselijk zijn belast met de inning der bijdragen, de uitkeeringen en de administratieve werkzaamheden aan het beheer der werkloozenkas verbonden mits hun arbeid redelijker wijs niet door anderen kan worden overgenomen tegemoetkoming aan arbeiders welke arbeid in Duitschland aanvaarden. (uitgezonderd hiervan zijn grensarbeiders en arbeiders, welke zich met hun gezin in Duitschland vestigen).

   a) twee weken doorbetaling steun, of indien niet in zorg, nog twee weken steun;

   b) voor gehuwden en ongehuwden kostwinners, indien het grondloon (het in de opdrachten vermelde loon zonder toeslagen, gebaseerd op 48 urige werkweek) minder bedraagt dan R.M. 50 per week of R.M. 225 per maand en een gezin hebben

    1) zonder kinderen: gedurende de 1e 13 weken F 3,- per week daarna F 1,50 per week, gedurende 13 weken;
    2) met 1 of 2 kinderen de eerste 13 w. F 3,50 per week daarna gedurende 13 w. F 3,50
    3) met 3 kinderen resp. F 4,- en F 2,50
    4) met 4 kinderen resp F 4,50 en F 3,-
    5) met 5 kinderen resp. F 5,- en F 3,50
    6) met 6 en meer kinderen resp. F 6,- en F 4,-

   c) voorschotten voor aanschaffing werkkleeding, ondergoed en schoeisel

    1) voor landarbeiders enz. max F 20,-
    2) voor binnenschippers en zeelieden max F 20,-
    3) ontslagenen van den opbouwdienst max F 50,-

   Terugbetaling hiervan (bij regelmatige afbetaling 2/3e deel, te beginnen nadat betrokkene 6 weken in Duitschland werkzaam is.
   Extra textielpunten worden tevens gegeven n.m. 50 punten

   d) voor verkeer onderweg F 4,- per persoon;

   e) voor reiskosten worden vergoed 68% van het tarief enkele reis 3e klas tot de grens.
   De eerste twee weken steun wordt slechts opnieuw verleend als betrokken arbeider, na in Duitschland onvrijwillig werkloos te zijn geworden opnieuw wordt geplaatst en tusschen het tijdstip van ontslag en vertrek, meer dan 3 weken liggen.

  De tegemoetkoming sub b wordt slechts eenmaal per jaar verleend. Die sub c en d worden slechts eenmaal per jaar verleend, behoudens het onvrijwillig werkloos worden in Duitschland.
  Personen, welke om gezondheidsredenen terugkeeren kunnen slechts ‘in zorg’ worden genomen, indien een door de gemeente aangewezen arts afgegeven verklaring blijkt, dat zij voor plaatsing in Duitschland ongeschikt geacht moeten worden. In het algemeen zullen de terugkeerenden slechts in aanmerking komen voor ondersteuning nadat een rapport van het Rijksarbeidsbureau is ontvangen.
  Algemeene opmerkingen

   a) vakarbeiders mogen niet bij de werkverruiming geplaatst blijven;
   b) zelfstandigen, die wegens uitgesteld rapport niet kunnen vertrekken, mogen in de steunregeling worden opgenomen;
   c) bij niet tijdige overmaking van gelden van in Duitschland geplaatsten, kunnen de betrokken gezinnen met loonvoorschotten worden geholpen;
   d) steuntrekkenden welke bij de luchtbescherming zijn geplaatst moeten naar Duitschland vertrekken indien daar passende arbeid voor hen is.
   De toegezegde of beloofde loonen in Duitschland zijn als volgt:
   Bouwvakarbeiders:

  • Metselaars, per uur 70-80 Rpf
  • Timmerlieden, per uur 70-80 Rpf
  • Hulparbeiders, per uur 58-70 Rpf
  • Grondwerkers bij woningen of fabrieksbouw, per uur 58-70 Rpf
  • Grondwerkers (spoorwegaanleg enz.), 63-70 Rpf
  • Metaalbewerkers

  • Bankwerkers, per uur 75-85 Rpf
  • Lassen (autogeen), per uur 75-85 Rpf
  • Lassen (electrisch), per uur 75-85 Rpf
  • Ketelmakers, per uur 75-85 Rpf
  • Electriciens, per uur 75-85 Rpf
  • Hulparbeiders, per uur 65-75 Rpf
  • Deze loonen worden meestal verhoogd met een z.g. prestatietoeslag of door accoordwerk. Bovendien ontvangen de gehuwde arbeiders in vele gevallen een toeslag van 1 R.M. per dag (auslösung) (voor hen die hun woonplaats hebben in Nederland in steden boven 100.000 inwoners 1.50 R.M.) en voor gehuwden en ongehuwden 0.50 R.M. per dag vergoeding voor verblijf (ubernachtungsgeld). Deze bedragen zijn meestal ongeveer gelijk aan de kosten voor kost en inwoning.

   De loonen voor landarbeiders zijn ongeveer als volgt:
   Ongehuwde melkknechten, die 10 tot 12 koeien kunnen melken genieten kost en inwoning, benevens 50 a 60 R.M. per maand.
   In grootere stallen kan worden gerekend op een loon van 5 Mark per koe per maand, boven kost en inwoning, zoodat melkers, die meer koeien kunnen melken en verzorgen komen tot een loon van 70 a 90 R.M. en meer per maand boven kost en inwooning. Melkersgezinnen verdienen naar gelang van grootte van den stal, die moet worden bewerkt; bij een grooer aantal gezinsleden, dat kan meewerken kan een grootere stal worden bewerkt. Een gedeelte van het loon wordt in den regel uitgekeerd in natura, zooals b.v. vrije woning, vuur, licht, melk, brood of broodgraan, aardappelen, in sommige gevallen een vet varken e.d., benevens een bedrag in geld.
   Volwassen inwonende knechten verdienen tenminste 50 R.M. per maand, benevens kost en inwoning. In de grensstreken zijn de loonen voor alle catagoriën landarbeiders iets lager. Opgemerkt moge hierbij worden dat op heden sinds geruimen tijd, de verhouding van Rijksmakr tot de gulden is: 1 gulden = 1.33 R.M. In het begin van de oorlog in mei en juni of iets later nog was deze: 1 gulden = 1.50 R.M.

   Share
Freelance PHP Developer