november 22nd, 2010

...now browsing by day

 

22 november 1940

maandag, november 22nd, 2010

In de afgeloopen nacht is het wederom eens rustig geweest. Slechts enkele vliegtuigen zijn gehoord en gezien, ook gedurende de dag van heden.
In de avond omtrent 19.15 uur, werden zelfs binnenshuis meerdere zware explosies gehoord en ook gevoeld. Zeer waarschijnlijk zijn het bommen explosies geweest in het noorden.

Heden ontving van de Standortskommandant alhier het schrijven:

Den Bürgemeister Zevenbergen
Die mit schreiben von 20-11-’40 befohlene schliessing des lokals ‘Hof van Holland’ wird mit sofortiger wirkung aufgehoben.
g.t. onleesbaar Leutnant und Standortkommandant

Door mij is heden avond om 17.31 aan cafehouder v.d. Noort ‘Hof van Holland’ alhier bericht gezonden dat mijn bevel van sluiting, in verband met het bovenstaande, ingetrokken.
Naar mij is medegedeeld zou café-houder v.d. Noort niet de schuldige zelf zijn van het na 23 uur aanwezig hebben van militairen in zijn café, maar zouden de militairen zelf de deur gesloten hebben en de sleutel der deur weggemaakt hebben hetgeen geleid heeft tot bestraffing van de schuldigen, vandaar de intrekking der sluiting.

Heden werd andermaal gebruik gemaakt van een arrestantenlokaal op het politiebureau voor insluiting van een militair aangezien er geen plaats meer was in de gelijke lokalen op de marechausseekazerne.

Heden had ik een bespreking met de Com. Der Provincie die mij o.m. zeide, dat wellicht zeer binnenkort aan de orde zal komen de verandering van gemeentegrenzen in en om Zevenbergen o.m. zal het kerkdorp Moerdijk, zijnde half gelegen onder Klundert en idem onder Hooge- en Lage Zwaluwe aan een of andere gemeente worden toegewezen. De Com. Verzoekt mij er ernstig voor te denken en in het dagelijksch bestuur er voor te spreken omtrent eventuele bezwaren, als er die zijn, om Moerdijk geheel bij Zevenbergen te voegen.

Heden ontving ik van den commissaris der Provincie het volgende schrijven:

¡¯s-Hertogenbosch 20-11-‘40
Wegens de bijzondere omstandigheden acht ik het noodzakelijk dat noch in de lokalen waarvoor krachtens de drankwet, Staatsblad 1931, no. 476, vergunning is verleend voor den verkoop van sterken drank in het klein of mede voor gebruik ter plaatse, noch in de voor het publiek toegankelijke aanhoorigheden van deze lokalen des avonds na zeven uur sterken drank voor gebruik ter plaatse wordt verkocht, toegediend of op eenigerlei andere wijze verstrekt of wordt gebruikt. Ik noodig u derhalve uit, onverwijld een daartoe strekkend verbod uit te vaardigen. Bericht dat dit geschied is, wacht ik ten spoedigste in. U gelieve op nauwkeurige naleving van dat verbod te doen toezien. De bevoegde autoriteiten der bezettende macht stemmen hiermede in.
De commissaris der provincie, w.g. A. v. Rijckevorsel.

Naar aanleiding van het bovenstaande, is door mij heden, aan alle vergunninghouders en slijters, het volgende schrijven gezonden:

De burgemeester van Zevenbergen;
Overwegende dat bijzondere omstandigheden als bedoeld in art. 52 der ‘Algemeene Politieverordening van de gemeente Zevenbergen 1940’ aanwezig zijn, op grond waarvan een gedeeltelijk tapverbod gerechtvaardigd kan worden geacht;

Beveelt:
Aan houders van voor het publiek toegankelijke lokaliteiten in de gemeente Zevenbergen, waarvoor een vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein uitsluitend of mede voor het gebruik ter plaatse gfeldt, geen sterken drank te verkoopen, te koop aan te bieden, ten geschenk te geven, toe te dienen of op eenigerlei andere wijze te verstrekken, een en ander voor gebruik ter plaatse, gedurende den tijd van 7 uur na den middag tot 5 uur voor den middag.
Zevenbergen, 22 nov. 1940, De burgemeester van Zevenbergen, J.J. van Aken.

Share
Freelance PHP Developer