november 25th, 2010

...now browsing by day

 

25 november 1940

donderdag, november 25th, 2010

Een buitengewoon rustige nacht, althans hebben mij noch in de voor – noch in de na-nacht geen enkel vliegtuig gehoord. Wel enkele doffe slagen omtrent 23 uur in de nacht.

De dag van 24 nov. (zondag) stond ook hier in het teeken van gebed voor den vrede, zooals die dag door Z.H. de Paus van Rome voor de geheele katholieke wereld was voorgeschreven. De intentie door Z.H. gevraagd was: gebed voor alle gesneuvelden in deze oorlog, voor alle bannelingen en vluchtelingen, voor gevangenen en gewonden en voor een rechtvaardige vrede. Aangenomen mag worden dat alle nog maar behoorlijke katholieken zich gisteren in gebed hebben vereenigd en gebeden met bovenstaande intentie. Het lof, om 05.30 uur (17.30) was zoo druk bezocht als nog wel nimmer eenige kerkdienst te voren.

Heden ontving ik van de commandant van de weermacht het verzoek nog heden te willen zorgen voor 40 lakens en 20 kussensloopen dienende voor verschoon der 20 bedden der in onderwijs voor officier zijnde manschappen gelegerd in de protestantsche bewaarschool.
Ik ben er in kunnen slagen, bij de zusters van het gasthuis alhier, de lakens en sloopen, voor een week, in bruikleen te krijgen.

Heden namiddag was ik, op uitnoodiging van de Com. Der Provincie, met alle burgemeesters uit West-Brabant, ten getale van ruim 50, in vergadering op het gemeentehuis te Breda, waar de heer Piek, aangesteld door den Regeeringscommissaris voor het bezette gebied in Nederland als directeur-generaal voor het werk “Winterhulp Nederland” een uiteenzetting gaf van doel en werken van Winterhulp, waarvoor de eerste collecte in Nederland zal gehouden worden op 29 en 30 nov. A.s. Groote aanplakbuiljetten op openbare gebouwen en hoeken van straten alsmede ‘n 125 tal kleine biljetten zijn bij alle winkeliers heden voor de ramen aangebracht.

Ik heb kunnen bereiken, op deze vergadering, dat alle gelden bij die collectie in Zevenbergen bijeen te brengen ook in Zevenbergen behouden en besteed mogen worden omdat deze gemeente zoo zwaar getroffen is. Over het algemeen verwachten de burgemeesters niet veel van deze Winterhulp-collecte.

Share
Freelance PHP Developer