december 2nd, 2010

...now browsing by day

 

2 december 1940

donderdag, december 2nd, 2010

Nog steeds sinds twee dagen, geen vliegtuigen hier gezien of gehoord. Bij opening der collectebussen blijkt in deze gemeente op 29 en 30 november aan ‘winterhulp Nederland’ geofferd te zijn in totaal F 516,87 hetgeen, gezien het feit dat op mijn aanvraag voor 5000 molentjes (speldjes) is er slechts 1000 zijn geleverd, nog niet geen slechte uitkomst is.

Heden ontving van de secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement Binnenlandsche Zaken de volgende circulaire gedagteekend 27/29 nov. 1940 betreffende beschikbaarstelling van gebouwen.
‘Hiermede heb ik de eer te in vertaling een afschrift te doen toekomen van een schrijven, dat ik naar aanleiding van een ter zake door mij gestelde vraag omtrent de beschikbaarstelling van gebouwen en terreinen ten behoeve van de N.S.D.A.P. van den commissaris-generaal voor Bestuur en Justitie ontving.
Ik vestig uwe aandacht er op, dat indien door de N.S.D.A.P. aan u verzocht moet worden ook voor de inrichting van gehuurde gebouwen enz. te willen zorgdragen aan haar ware voor te stellen deze inrichting zelf te bekostigen.
Indien aan dit verzoek geen gevolg zou kunnen worden gegeven kan de huurprijs voor het gemeubileerd ter beschikking gestelde gebouw naar evenredigheid worden verhoogd. De secretaris enz.

Bovenbedoelde vertaling luidt als volgt:
den Haag 21 nov. 1940
Onderwerp: vorderen van gebouwen voor de N.S.D.A.P.
De Rijkscommissaris heeft beslist, dat de N.S.D.A.P. principieel huur betaalt voor de bureaux die overal waar de behoefte zich doet gevoelen zullen worden opgericht; er kan dus niet worden verlangd, dat gebouwen en vertrekken gratis worden beschikbaar gesteld. De partij waardeert de houding van de Nederlandsche plaatselijke autoriteiten, die voor het algemeen rekening houdt met de belangen van de N.S.D.A.P. waardoor er nergens ernstige moeilijkheden zijn voorgekomen. Er mag worden verwacht dat ook in de toekomst de genoemde autoriteiten hun steun zullen verleenen aan de plaatselijke partijinstanties van de N.S.D.A.P. bij het oprichten van bureaux. get. Dr. Stüler.

Share
Freelance PHP Developer