december 16th, 2010

...now browsing by day

 

16 december 1940

donderdag, december 16th, 2010

Andermaal zeer rustige avond en nacht. Bij het nazien der dag rapporten van de luchtbeschermingsdiensten zie ik, dat te Zevenb. Hoek gisteren nog wel enkele vliegtuigen zijn gesignaleerd en dat om 12.08 een zware ontploffing is gehoord van uit de richting Breda mogelijk een bombardement vliegveld Gilze-Reijen terwijl ooggetuigen gewagen van het verdrijven van enkele vliegtuigen van de Duitsche Weermacht door een vijandelijk toestel in de omgeving van Zevenbergen.Lichtere troepen transporteren door deze gemeente, houden ook heden aan.

Heden morgen ontving ik een Duitsch onderofficier die er zich over kwam beklagen dat gisteravond enkele burgers in het cafe van Nootenboom voorheen de weduwe Manniën aan de Fabriekstraat een paar Duitsche soldaten hebben mishandeld, door den een een blauw oog en den ander met een bierfleschje een verwonding op het voorhoofd toe te brengen, verzoekende opsporing van de(n) dader(s) en gevangenneming. Na onderzoek door de gemeentepolitie is komen vast te staan dat de burgers inderdaad twee soldaten hebben mishandeld waarvan de een verwond te bed ligt. De ergste vechtersbazen met name P. Troost en v. Opstal zijn als zodanig opgespoord en geconfronteerd. Van Opstal heeft van een militair, met diens bajonet, een steek in de buik gehad waarvoor doktersbehandeling noodig was. Deze kerels zullen overgeleverd worden aan het Duitsche gerecht. Tevens is gebleken dat men met ledige bierflesjes heeft gegooid waardoor ruiten zijn vernield. Vermelding verdient nog, dat j.l. vrijdag bakker Donkers bij de politie is gekomen meldende dat voorradig meel van een landbouwer, om daarvan brood voor hem te bakken, vreemde bestanddeelen inhield, van een groene kleur. Met het oog op eerder voorgekomen broodvergiftiging heb ik direct twee monsters laten nemen en ter onderzoek doorgezinden aan de Warenkeuringsdienst te Dordrecht.

Heden telefoneerde mij de directeur van bedoelde dienst dat inderdaad in het meel een belangrijke hoeveelheid arcenicum bevatte, waarop ik, op diens verzoek liet nagaan of op de malerij van W. Damen die het meel gemalen heeft of hij den landbouwer A. v. Opdorp, van wien de tarwe afkomstig was, vergif aanwezig was (om daarmede ratten of muizen te verdelgen. Er is niets van dien aard gevonden, waarvan politierapport is gezonden aan meergenoemden directeur die het onderzoek voortzet. Heden heeft op het gemeentehuis de zitting plaats gehad van vertegenwoordigers van den Algemeen Gemachtigden bij de voorgenomen onteigening van gronden te Zevenbergen ten behoeve van den wederopbouw.

Aanwezig waren Ir. Buskens, contactcomissaris te ‘s-Hertogenbosch, mr. Kremers en Schepel uit den Haag, de gemeente-opzichter en schrijver dezer regelen. Meerdere belanghebbenden zijn gehoord. De meesten namen wel genoegen met de voorgestelde onteigening indien hen maar een behoorlijke vergoeding zou toekomen of een soortgelijke groot perceel bouwgrond op gelijkwaardige stand voor heropbouw zou toekomen. De heer H. Nollens van wien ongeveer 2 1/2 ha. weiland staat onteigend te worden had met de ergste bezwaren tegen afneming van een gedeelte van zijn beste weiland.

Heden morgen ontving ik de reeds aangekondigde stukken betreffende de voorgenomen onteigening van het werkelijk verwoeste deel te Zevenb. Hoek, welke stukken vanaf heden tot en met 24 dezer aldaar in de oude openbare school ter visie zullen liggen. Als bij het geval Zevenbergen is hiervan door mij kennis gegeven aan belanghebbenden en is dit gepubliceerd in dag- en weekblad.

Op 24 dezer zal te Zevenb. Hoek zitting worden gehouden om bezwaren te aanhooren.

Share
Freelance PHP Developer