december 18th, 2010

...now browsing by day

 

18 december 1940

zaterdag, december 18th, 2010

Zeer kalme avond en nacht. Ook de luchtbeschermingsdiensten gewagen van zeer weinig verkeer in de licht. Mogelijk is het regenachtige dooiweer met mist daarvan oorzaak.

Heden morgen ontving ik ter kennismaking de nieuwe Orts-Kommandant die tevens enkele verzoeken had o.a. om aan den uitgang van de oude suikerfabriek ‘Azelma’ waar de militaire paarden zijn gestald een waarschuwingsbord te plaatsen met opschriften aan beide zijden, in beide talen n.m. ‘Langzaam rijden uitgang’, ‘Langsam fahren ausgang’. Voorts stelde hij mij zijn schriftelijk bezoek ter hand. houdende het café Nootenboom, eind Fabriekstraat wegens daar plaatsgevonden mishandeling van Duitsche militairen op 15 dezer te sluiten gedurende een maand. Door mij is sluiting bevolen ingaande 19 dec. 1940 tot en met 18 januari 1941.
Heden werd ik opmerkzaam gemaakt op het hier nog niet voorgekomen feit dat op schuren en schuttingen met wit krijt voor de Duitsche Weermacht beleedigende uitdrukkingen zijn geschreven. Zoo waren uitdrukkingen als: Rot Mof, Ontplof rotmof, Britsche bommen brengen blijdschap, weg met Duitschland en zijn aanhang. Terwijl de manufacturenwinkel van A. Troost in de Molenstraat stond geschreven N.S.B. 1e klas zak maar door de as. Op mijn last zijn alle opschriften voor 10 uur reeds verwijderd.

De ortskommandant althans de Duitsche Weermacht schijnt bovengenoemde uitdrukking nog niet gezien of van gehoord te hebben, althans heeft deze zicht tegenover mij daaromtrent niet beklaagd. Om herhaling te voorkomen is door mij heden de volgende bekendmaking in 100 exemplaren aangeplakt en verspreid als mede in de couranten geplaatst:

waarschuwing:
In den avond of nacht van 17 op 18 december j.l. zijn op meerdere plaatsen in deze gemeente, voor het publiek op straat zichtbare opschriften gesteld, welker inhoud beleedigend is voor de Duitsche Weermacht Ik neem aan dat dit geschied is door jeugdige personen, die de eventueele gevolgen van hun daad niet bewust waren. Met kracht waarschuw ik hen, die meenen door uitdrukkingen of opschriften die beleedigend zijn of kunnen zijn voor de Duitsche Weermacht of personen van Duitsche Nationaliteit deze ongestraft te kunnen bezigen of plaatsen. Ik zal niet aarzelen dezulken in handen te brengen van het Duitsche Strafgerecht.
Een beloning van vijf en twintig gulden stel ik beschikbaar voor hem of haar die mij aanwijzing(en) kan geven, die leiden tot de opsporing van de(n) dader(s) die in bovengenoemde avond of nacht bedoelde opschriften heeft gesteld.
Alle weldenkende burgers van Zevenbergen noodig ik uit met mij als Hoofd van politie samen te werken ter verdere voorkoming van meergenoemde handelingen, opdat niet door de geheele bevolking wordt geleden voor de zeer afkeurenswaardige handelingen van enkelingen. Zevenbergen 18 dec. 1940. De burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken

In vervolg op die van 10 dezer ontving ik heden den heer Commissaris der Provincie de opdracht de door mij erkende lijst van goederen, van Huijbrechts garagehouder te Zevenbergschen Hoek welke goederen in de eerste dagen van de oorlog door Duitsche militairen bij hem zijn weggenomen te betalen. Te zamen is zulks tot een bedrag van F 24.418,96 als R. verriuchting. Ook deze persoon is het alles meegevallen dat hem een en ander ten volle wordt vergoed.

Share
Freelance PHP Developer