december 24th, 2010

...now browsing by day

 

24 december 1940

vrijdag, december 24th, 2010

Andermaal hebben de inwoners van Zevenbergen een rustige nacht gehad. Desdaags nu en dan een enkel vliegtuig is zéér gewoon en niet verontrustend.

Heden werd te Zevenb. Hoek zitting gehouden in het gebouw van de luchtbeschermingsdienst, ten aanhoore van hen die betrokken zijn bij de voorgenomen onteigening den gronden behoorende bij de verwoeste perceelen ten westen van den Rijksweg. Aanwezig waren de contact commissaris voor Noord-Brabant voor den wederopbouw. ir. Buskens te ‘s-Hertogenbosch, mr. Kremers te Den Haag als secretaris van den Algemeen gevolmachtigden dr. ir. Ringers te Den Haag, de gemeenteopzichter C. de Gouw en schrijver dezes, als vertegenwoordiger der gemeente.
Slechts een achttal betrokkenen bij deze onteigening kwamen ter zitting. De bezwaren tegen de onteigening van hunm grond waren er niet, als zoodanig. De meesten zoo niet allen wenschten zekerheid om hun nieuw te bouwen pand, ter plaatse waar het oude gestaan heeft te kunnen bouwen, hetgeen eigenlijk niet aan de orde was.
Met de commissie, bestaande uit bovengenoemde heeren heb ik nog besproken dat door mij alsnog een voorstel van den gemachtigden voor den wederopbouw zal uitgaan, om een klein gedeelte van de weide gelegen achter de vernielde woningen van de westzijde in de eerstvolgende onteigening te betrekken, om de gelegenheid te openen vanaf den Hoogen Zeedijk tegenover den molen van Den Hoek een voetpad aan te leggen om daarlamngs de nieuw te maken Brinck, tegenover de kerk te bereiken, alzoo om de te maken Brink ook anders dan vanaf den Rijksweg te kunnen bereiken. Dit te meer om aan de oostzijde den achter de te bouwen woningen, waar toch in het uitbreidingsplan een nieuwe straat is ontworpen, een bouwblok te ontsluiten.

Heden avond ontving ik een op mijn last opgemaakt politierapport inzake de mishandelingen door Duitsche militairen van burgers op zondagavond 22 dezer. En blijken volgens dit rapport verschillende burgers onverdiend en onverwacht te zijn geslagen. Aangezien deze daad ernstiger gevolgen kan hebben in de naaste toekomst, heb ik een en ander nog heden gemeld aan het directoraat generaal van politie te Den Haag welke instantie zulke meldingen doorgeeft aan de overheid der Duitsche Weermacht. Zoo zal ik hieromtrent volgens voorschrift ook melding maken aan den heer procureur generaal fungeerend directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch. Ook zal ik den plaatselijk Duitsche Kommandant van een en ander op de hoogte stellen hem verzoeken aan deze agressieve handelingen zijner militairen een einde te maken.

Share
Freelance PHP Developer