december 30th, 2010

...now browsing by day

 

30 december 1940

donderdag, december 30th, 2010

Op verzoek van den procureur-generaal bij het Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch, gaat heden van mij een schrijven uit aan den pastoor van Zevenbergen, W. v. Kessel, aan die van Zevenbergschen-Hoek, J. Bijnen, aan dominé van de Nederlandsch Hervormde Gemeente, de heer Verwijs en dan die van de gereformeerde gemeente, de heer v.d. Weg, houdende de mededeeling dat voortaan alle openbare collecten en goederen inzamelingen ingevolge de verordening van den rijkscommissaris voor het bezette Nederl. gebied no. 190/1940 art. 2, niet meer aangevraagd moeten worden bij den procureur-generaal van het Gerechtshof zulks ingevolge een decreet van den S.S. Führer Bauman, maar van het voornemen alleen kennis moet worden gegeven aan den plaatselijken directeur van Winterhulp Nederland i.c. aan mij, burgemeester van de gemeente. Dit betreftd dan openbare collecten en goederen inzamelingen die eerder door sociale vereenigingen kerkbesturen enz. onder auspicien van de kerk en soort gelijke besturen weden gehouden. De directeur van Winterhulp zal de aanvragen beleggen met een bewijs, dat meergenoemde collecten en inzamelingen door de plaatselijke stichting winterhulp gehouden worden, terwijl de gelden kunnen worden behjouden en besteed als bij de opzet der collecten en inzamelingen bedoeld.

Voorts moet ik voorneomden H.H. Geestelijken mededeelen, wat ik eveneens in hetzelfde schrijven heb medegedeeld, dat door de Duitsche autoriteiten de gewone collecten in de kerken, in beginsel worden geacht eveneens te vallen onder de bepalingen van de verordeninjg no. 190/1940 en ook deze dus zouden moeten vallen onder de collecten door de plaatselijke Winterhulp Nederland en dus eveneens belegd zouden moeten worden met een bewijs van den plaatselijken directeur van de Winterhuilp doch dat volstaan zal worden met het indienen, bij den procureur-generaal bij het Herechtshof van een volledig collecteplan. Verzoekt wordt dienaangaande een collecteplan op te stellen naar een door mij ontvangen en doorgegeven voorbeeld, te weten: opgave van het Kerkbestuur, voorzitter, secretaris, penningmeester en leden, als ook een soortgelijke oipgave van Kerkelijke Gemeenten houdende een plan van week tot week en dag voor dag gedurende het eerste half jaar 1941, met aanduiding waarvoor de gelden worden besteed. Evenzoo moet worden aangegeven hoeveel offerblokken aanwezig zijn, de opschriften der offerblkokken, hoe dikwijls die geledigd worden en waarvoor de gelden worden besteed.

In tegenstelling met andere gemeenten in den lande, wordt hedenmorgen hier de 2e collecte Winterhulp gehouden, zulks omdat ik den laatsten dag van het jaar daarvoor betere althans meer bijdragen verwacht. Er worden speldjes aangeboden a 20 cent per stuk maar op brochjes gelijkkende, in zes verschillende soorten ieder een strookje voorstellende en wel: doornroosje, hans en grietje, asschepoetser, roodkapje, klein duimpje en sneeuwwitje en de 7 dwergen.

Op heden gaan aan 194 landbouwers, wonende in deze gemeente de mededeeling uit, mij toegezonden door de Provinciale Inkoopcentrale van akkerbouwproducten voor Noord-Brabant te Tilburg, houdende een vordering tot beschikbaar stelling in eigendom aan de Regering, van de geoogste haver in 1940, waarbij wordt bericht dat zij verplicht zijn om 75% van hun geoogste haver te dorschen en te leveren aan de pakhuizen van de P.J.C.A. en wel tenminste 60% voor 15 jan. 1941 en de rest tot 75% voor 1 feb. 1941 op genoemde hoeveelheden kunnen in mindering worden gebracht de reeds geleverde haver en de voor eigen gebruik toegestane kwantum op grond van de havertoewijzing voor paarden.

Heden ontving ik andermaal een rapport van de chef van politie opgemaakt door den agent Frantzen houdende de mededeeling, dat door de politie reeds herhaaldelijk de Duitsche Weermacht in Zevenebrgen is gewezen, dat de door hen betrokken gebouwen, als scholen, parochie- en ziekenhuis, slecht de hand wordt gehouden aan de verplichte afscherming van ramen enz. terwijl intusschen meermalen Engelsche vliegtuigen boven de plaats vliegen. Het rapport wordt ten volle onderschreven door den agent v. Gurp en de chef van poltiei W. v. Baal.

Nog heden heb ik mij begeven naar den plaatselijke commandant en hem van een en ander op de hoogte gesteld zeggende o.m. dat, indien de militairen zoo slecht de hand houden aan de verduisteringsvoorschriften, dit een zeer slecht voorbeeld is voor de burgerbevolking terwijl het hoogst gevaarlijk is bovendien, daar de Engelsche bommenwerpers hier wel eens, zooals zoo vaak elders, zouden kunnen georienteerd worden en bommen afwerpen. Hij beloofde mij ook hierin verandering te zullen brengen. Tevens vond ik een goede gelegenheid den commandant te wijzen op de mishandeling van burgers door zijn soldaten op zondag 22 dezer met verzoek, hen wel te willen waarschuwen tegen twist- en vechtpartijen op de dag van nieuwjaar a.s. wanneer gewoonlijk meer gedronken wordt dan andere dagen. Ook hiervoor zou hij zorgen dat de militairen geen aanleiding gaven tot dergelijke handelingen.

De nacht van 29 op 30 dec. was rustig. Ook de dagen van heden was zeer rustig. Bij zeer selcht weer, veel wind en den ganschen dag regen, was er niets te doen.

Heden ontving ik antwoord op mijn onlangs gericht verzoek aan het Finds van Bijzondere Nooden te den Haag waarin ik werd verzicht aan A. v.d. Noort eerder herbergier alhier, wiens zaak op 11 mei geheel is verwoest en thans geen inkomsten heeft en aan Th. Molenschot te Zevenb. Hoek wiens zaak (drogist enz) eveneens op 11 mei is verwoest en te weinig inkomsten geniet, de beschikbaar gestelde overbruggingsteun te willen toekennen. In beide gevallen kan ik gedurende 13 weken of 3 maanden aan ieder van hen F 15,- per week betalen waarvoor mij de gelden zijnde F 300,- zouden toegezonden worden.

Share
Freelance PHP Developer