december, 2010

...now browsing by month

 

21 december 1940

dinsdag, december 21st, 2010

Reeds in de avond van 20 en vervolgens in de nacht van 20 op 21 dezer, zijn meedere vliegtuigen gehoord en hebben wij zelfs in de woningen het afweergeschut en/of bombardementen gehoord. Omtrent deze laatste wordt hoegenaamd niets in dag- of weekbladen vermeld. Ook in de vroege morgenuren zijn voortdurend veel vliegtuigen gehoord, blijkbaar, op het geluid der motoren afgaande van Engelsche en Duitsche nationaliteit. Goddank dat Zevenbergen althans voor van verdere bombardementen, na die van 11 mei j.l. tot heden is gespaard gebleven.

De plaatselijke kommandant van de Duitsche Weermacht beklaagt zich tegen, van het feit, dat meerdere winkeliers de door Duitsche militairen voor gedane inkoopen die zij met Rijksmarken willen betalen, niet in betaling willen nemen, terwijl zulks toch geregeld is. Hij verlangt van mij dat ik bekend zal maken dat dit geld in betaling moet worden aangenomen. De daarop betrekking hebbende verordening luidt aldus:
‘Het oppercommando van de Duitsche Weermacht no. 59 B 1 no. 9292/40 A.H.A./W.V.) verordent in verband met een circulaire van het Reichswirschaftminnisteriens no. 89/40 D St. d.d.30-10-40: (Duitsche tekst). Die Niederländischen Geldinstituten und öffentlichen Kassen sind angewiesen Reichsmarknoten Rentebankscheinen und Duitsche Scheidenumusszen zum kürze von R.M. 1.33 = H fl. 1,- gebuhrenfrei umzutauschen und sie an die Niederländische bank einzusenden. Niederländische Kaufleute und Gewerbebetriebende soeiw privat personen konnen die gessamten Reichsmarkzahlungsmittel also ohnoe wieteres zu diesem kurs in zahlung nehmen, da sie sie sogleich bei jeden Geldinstitut wieder in gulden umwecheln können.

Naar het bovenstaande is door mij een algemeene bekendmaking aangeplakt en in de gemenelijke bladen gepubliceerd. Hetgeen de plaatselijke commandant van mij verlangde n.m. dat ik verordenen zou, dat Rijksmarken moeten worden aangenomen heb ik in mijn bekendmaking niet gesteld; daarin wordt gesproken van kunnen (Duitsche können) in betaling worden genomen.

Heden voormiddag heb ik nog een bespreking gehad met dr. ir. Ringers gevolmachtigde voor den Wederopbouw en zijn secretaris mr. Kramers, beiden te ‘s-Gravenhage, alsmede met den pastoor te Zevenbergschen-Hoek in diens pastorie. Mede aanwezig waren de gemeente-opzichter A. de Gouw en Ir. Oomen architect te Oosterhout die belast is met de plannen der nieuw te bouwen meisjesschool te Zevenbergschen-Hoek dr. ir. Ringers wilde zich zelf nog een overtuigen omtrent de meer of mindere noodzakelijkheid der door ons voorgestane onteigening der terreinen achter de kerk te Zevenb. Hoek om daar de nieuwe school te bouwen en de noodige straten aan te leggen, hetgeen volgens de gemachtigde van den w.n.d. secretaris-generaal van het departement van Financiën voor de gemeente te veel geld zal kosten, waarom door hen wordt voorgesteld de nieuwe school langs de bestaande Rijksweg te bouwen, neven de kerk.

Na gevoerde besprekingen stelde dr. ir. Ringers voor, het bedoelde perceel achter de kerk wel te onteigenen, maar de geprojecteerde straat voor de school uitkomende aan de Bloemendaalsche Zeedijk voorlopig niet te maken en deze te vervangen door een tegelpad, hetgeen de kosten beduidend zal drukken, waarmede ik, namens het gemeentebestuur genoegen heb genomen. Tegelijk is goedgevonden dat het kerkbestuur met de nieuwe school, waarvoor de heer Ringers ook de bouwmaterialen beschikbaar zal stellen. Heden namiddag had te Zevenbergen, met eenige plechtigheid, de steenlegging plaats van een nieuw graanpakhuis, waarvan de funderingen reeds gelegd zijn. De eerste steen werd gelegen door het jongste zoontje van de firmant Ant. v. Eck. Met mij waren verschillende genoodigden daarbij tegenwoordig o.,. al het personeel van de firma v. Eck.

In mijn gehouden toespraak heb ik er op gewezen dat deze 1e steenlegging wel iets bijzonders was, aangezien dit gebouw thans in opbouw is op grond die zelfs nog niet is onteigend en feitelijk dus nog eigendom is van den eigenaar wiens pand daar ter plaatse heeft gestaan en op 11 mei verwoest is n.m. van de gebr. Krakkouw drogisten alhier, dat dit het 1e gebouw is van de reeks nog te bouwen perceelen in het verwoeste deel van Zevenbergen, terwijl dit een teeken is van moed en durf om onder de tegenwoordige omstandigheden toch met nieuwbouw te beginnen; met een en ander kon ik de firma v. Eck en allen die in zijn zaak een bestaan vinden gebluk wenschen. De firma v. Eck gaf bij deze gelegenheid het geheele personeel een extra week loon, wat in deze dure tijden de menschen bijzonder waardeeren.

Het tekort aan vleesch begint hier sterkjer gevoeld te worden. Vele menschen kunnen op hun bonnen thans reeds geen vleesch meer koopen, waarom gisteren en vrijdag ook hier werd gezien, hetgeen in de steden reeds langer is te zien geweest, dat de menschen in quee gaan staan voor slagerswinkel waar nog eenig vleesch voorhanden is.

Heden is door het gemeentebestuur de 1e aanvraag uitgegaan om betaling te mogen ontvangen der geschatte schade voor het thans geheel herstelde gebouw te Zevenb. Hoek zijnde het zusterhuis aldaar eigendom van het R.K. kerkbestuur aldaar. D hier gevestigde schade enquete commissie heeft het bedrag der schade dit gebouw vastgestled op f 20.000,-. De kosten van herstelling van het gebouw heeft ruim f 20.000 gekost. Dit verzoek, om uitbetaling is gericht aan de waarnemend secratris-generaal, departement van Financiën te Den Haag nadat bovengenoemd kerkbestuur het gemeentebestuur verzoekt heeft bedoelde betaling te willen bevorderen.

Aan A. Huijbrechts te Zevenb. Hoek voor wiens betaling als schadeloosstelling daar voor uitgenomen goederen ik per 18 dezer opdracht ontving heb ik heden door de poltie laqten weten, dat ik voorshands nog niet tot uitbetaling zal overgaan aangezien mij zijn opgave van schade niet naar juist voorkomt. Inderdaad verklaarde Huijbrechts na opgave van zijn schade twee motorrijwielen te hebben terug ontvangen van elders, die op de lijst voorkomen. Volgens hem hebben deze twee motorrijwielen een waarde van f 450,- te zamen. Nader zal ik laten onderzoeken of mogelijk nog meer goederen zijn terug ontvangen.

Share

20 december 1940

maandag, december 20th, 2010

In de verdere nacht is onze rust niet gestoord door vliegtuigen, wel door de drukte van doortrekkende troepen militairen met paarden en wagens, hetgeen in de morgen-uren nog voortduurde.

Heden morgen is andermaal (2e maal) een licht-parachute gevonden en wel door landbouwer Mulders. Zij is gevonden in de Torenpolder aan de parachute hing een uitgebrande lichtkogel. Een en ander is door een agent van politie in beslag genomen en op het politiebureau in bewaring genomen. Na de Rijksinspectie voor de luchtbescherming te den Haag ingelicht te hebben is ook de Satbsoffizier beim Beaufragten des Reichskommissaris te s-Hertogenbosch door mij op de hoogte gesteld die mededeelde dat de parachute door de Duitsche Weermacht zal worden afgehaald. De parachute is van witte zijde en gemerkt 11 Felt IV, H 8 S oct. 1940, terwijl op de zoom staat gedrukt 22 october 1940 en een onleesbaar stempel. Tien zijden koorden aaraan het einde een korte staaldraad hangt de lichtkogel. Kennelijk is deze parachute van uit een Engelsch vliegtuig geworpen en is deze na uitgebrand te zijn naar hier afgedreven.

Share

19 december 1940

zondag, december 19th, 2010

In de avond van 18 op 19 dec. zijn door ons een of meer vliegtuigen gehoord. Overigens is het kalm.

De inwoners klagen over de slechte vleeschvoorziening in deze gemeente. Een verschijnsel dat in geheel Nederland schijnt voor te komen. Het is een meevaller wanneer men een half pond vleesch in een week kan verkrijgen. Menschen die thans zelf konijnen hebben gemest worden door veel burgers gevraagd die te willen verkoopen. Men betaald reeds 10 en f 12,- voor een behoorlijk konijn. Voor hazen worden ook prijzen van f 6,- genoemd.

Heden is te Zevenbergen, in het cafe W. Damen in de kerkstraat onder leiding van Dr. v. Beek, rentmeester van de domeinen te Klundertr een vereeniging opgericht ter bevordering der fokkerij van het warmbloed landbouwtuigpaard. De meeste vooraanstaande liefhebbers en nog bestaande fokkers van het landbouwtuigpaard waren aanwezig en besloten tot de oprichting. Vooral de gewijzigde omstandigheden, als benzine gebrek, veranderingen van landbouwwerk en voertuigen mede om gezamenlijk de belangen van de paardenhouders te kunnen behartigen hebben geleid tot deze aaneensluiting welke ook door mij persoonlijk ter vergadering is bepleit.

Heden avond bij zeer donkere lucht, waardoor het verkeeren op straat gevaarlijk is in ’t donker loopen de menschen elkaar voordurend tegen het lijf is het in de lucht druk met de vliegtuigen. Reeds omtrent 7 uur begoin het gezoem der motoren en meer malen hooren wij binnenshuis het afweergeschut of bominslagen. Onder dit al is het bangelijk om ‘ter ruste te gaan indien dit alles blijft aanhouden. Het is nu 22.30 uur en nog duurt het vliegtuig geronk met kleine tusschenpoozen, door.

Share

18 december 1940

zaterdag, december 18th, 2010

Zeer kalme avond en nacht. Ook de luchtbeschermingsdiensten gewagen van zeer weinig verkeer in de licht. Mogelijk is het regenachtige dooiweer met mist daarvan oorzaak.

Heden morgen ontving ik ter kennismaking de nieuwe Orts-Kommandant die tevens enkele verzoeken had o.a. om aan den uitgang van de oude suikerfabriek ‘Azelma’ waar de militaire paarden zijn gestald een waarschuwingsbord te plaatsen met opschriften aan beide zijden, in beide talen n.m. ‘Langzaam rijden uitgang’, ‘Langsam fahren ausgang’. Voorts stelde hij mij zijn schriftelijk bezoek ter hand. houdende het café Nootenboom, eind Fabriekstraat wegens daar plaatsgevonden mishandeling van Duitsche militairen op 15 dezer te sluiten gedurende een maand. Door mij is sluiting bevolen ingaande 19 dec. 1940 tot en met 18 januari 1941.
Heden werd ik opmerkzaam gemaakt op het hier nog niet voorgekomen feit dat op schuren en schuttingen met wit krijt voor de Duitsche Weermacht beleedigende uitdrukkingen zijn geschreven. Zoo waren uitdrukkingen als: Rot Mof, Ontplof rotmof, Britsche bommen brengen blijdschap, weg met Duitschland en zijn aanhang. Terwijl de manufacturenwinkel van A. Troost in de Molenstraat stond geschreven N.S.B. 1e klas zak maar door de as. Op mijn last zijn alle opschriften voor 10 uur reeds verwijderd.

De ortskommandant althans de Duitsche Weermacht schijnt bovengenoemde uitdrukking nog niet gezien of van gehoord te hebben, althans heeft deze zicht tegenover mij daaromtrent niet beklaagd. Om herhaling te voorkomen is door mij heden de volgende bekendmaking in 100 exemplaren aangeplakt en verspreid als mede in de couranten geplaatst:

waarschuwing:
In den avond of nacht van 17 op 18 december j.l. zijn op meerdere plaatsen in deze gemeente, voor het publiek op straat zichtbare opschriften gesteld, welker inhoud beleedigend is voor de Duitsche Weermacht Ik neem aan dat dit geschied is door jeugdige personen, die de eventueele gevolgen van hun daad niet bewust waren. Met kracht waarschuw ik hen, die meenen door uitdrukkingen of opschriften die beleedigend zijn of kunnen zijn voor de Duitsche Weermacht of personen van Duitsche Nationaliteit deze ongestraft te kunnen bezigen of plaatsen. Ik zal niet aarzelen dezulken in handen te brengen van het Duitsche Strafgerecht.
Een beloning van vijf en twintig gulden stel ik beschikbaar voor hem of haar die mij aanwijzing(en) kan geven, die leiden tot de opsporing van de(n) dader(s) die in bovengenoemde avond of nacht bedoelde opschriften heeft gesteld.
Alle weldenkende burgers van Zevenbergen noodig ik uit met mij als Hoofd van politie samen te werken ter verdere voorkoming van meergenoemde handelingen, opdat niet door de geheele bevolking wordt geleden voor de zeer afkeurenswaardige handelingen van enkelingen. Zevenbergen 18 dec. 1940. De burgemeester van Zevenbergen J.J. van Aken

In vervolg op die van 10 dezer ontving ik heden den heer Commissaris der Provincie de opdracht de door mij erkende lijst van goederen, van Huijbrechts garagehouder te Zevenbergschen Hoek welke goederen in de eerste dagen van de oorlog door Duitsche militairen bij hem zijn weggenomen te betalen. Te zamen is zulks tot een bedrag van F 24.418,96 als R. verriuchting. Ook deze persoon is het alles meegevallen dat hem een en ander ten volle wordt vergoed.

Share

17 december 1940

vrijdag, december 17th, 2010

In de avond van 16 in de afgeloopen nacht zijn enkele vliegtuigen gehoord. Zelfs werd ik wakker door het langdurig gezonk van een vliegtuig; aan het geluid te hooren van het Engelsche leger, welker vliegtuigen door bijzondere geluiden wel herkend worden. De luchtbeschermingsdiensten gewagen eveneens van een levendig vliegtuig verkeer in de licht gedurende de nacht.

Share

16 december 1940

donderdag, december 16th, 2010

Andermaal zeer rustige avond en nacht. Bij het nazien der dag rapporten van de luchtbeschermingsdiensten zie ik, dat te Zevenb. Hoek gisteren nog wel enkele vliegtuigen zijn gesignaleerd en dat om 12.08 een zware ontploffing is gehoord van uit de richting Breda mogelijk een bombardement vliegveld Gilze-Reijen terwijl ooggetuigen gewagen van het verdrijven van enkele vliegtuigen van de Duitsche Weermacht door een vijandelijk toestel in de omgeving van Zevenbergen.Lichtere troepen transporteren door deze gemeente, houden ook heden aan.

Heden morgen ontving ik een Duitsch onderofficier die er zich over kwam beklagen dat gisteravond enkele burgers in het cafe van Nootenboom voorheen de weduwe Manniën aan de Fabriekstraat een paar Duitsche soldaten hebben mishandeld, door den een een blauw oog en den ander met een bierfleschje een verwonding op het voorhoofd toe te brengen, verzoekende opsporing van de(n) dader(s) en gevangenneming. Na onderzoek door de gemeentepolitie is komen vast te staan dat de burgers inderdaad twee soldaten hebben mishandeld waarvan de een verwond te bed ligt. De ergste vechtersbazen met name P. Troost en v. Opstal zijn als zodanig opgespoord en geconfronteerd. Van Opstal heeft van een militair, met diens bajonet, een steek in de buik gehad waarvoor doktersbehandeling noodig was. Deze kerels zullen overgeleverd worden aan het Duitsche gerecht. Tevens is gebleken dat men met ledige bierflesjes heeft gegooid waardoor ruiten zijn vernield. Vermelding verdient nog, dat j.l. vrijdag bakker Donkers bij de politie is gekomen meldende dat voorradig meel van een landbouwer, om daarvan brood voor hem te bakken, vreemde bestanddeelen inhield, van een groene kleur. Met het oog op eerder voorgekomen broodvergiftiging heb ik direct twee monsters laten nemen en ter onderzoek doorgezinden aan de Warenkeuringsdienst te Dordrecht.

Heden telefoneerde mij de directeur van bedoelde dienst dat inderdaad in het meel een belangrijke hoeveelheid arcenicum bevatte, waarop ik, op diens verzoek liet nagaan of op de malerij van W. Damen die het meel gemalen heeft of hij den landbouwer A. v. Opdorp, van wien de tarwe afkomstig was, vergif aanwezig was (om daarmede ratten of muizen te verdelgen. Er is niets van dien aard gevonden, waarvan politierapport is gezonden aan meergenoemden directeur die het onderzoek voortzet. Heden heeft op het gemeentehuis de zitting plaats gehad van vertegenwoordigers van den Algemeen Gemachtigden bij de voorgenomen onteigening van gronden te Zevenbergen ten behoeve van den wederopbouw.

Aanwezig waren Ir. Buskens, contactcomissaris te ‘s-Hertogenbosch, mr. Kremers en Schepel uit den Haag, de gemeente-opzichter en schrijver dezer regelen. Meerdere belanghebbenden zijn gehoord. De meesten namen wel genoegen met de voorgestelde onteigening indien hen maar een behoorlijke vergoeding zou toekomen of een soortgelijke groot perceel bouwgrond op gelijkwaardige stand voor heropbouw zou toekomen. De heer H. Nollens van wien ongeveer 2 1/2 ha. weiland staat onteigend te worden had met de ergste bezwaren tegen afneming van een gedeelte van zijn beste weiland.

Heden morgen ontving ik de reeds aangekondigde stukken betreffende de voorgenomen onteigening van het werkelijk verwoeste deel te Zevenb. Hoek, welke stukken vanaf heden tot en met 24 dezer aldaar in de oude openbare school ter visie zullen liggen. Als bij het geval Zevenbergen is hiervan door mij kennis gegeven aan belanghebbenden en is dit gepubliceerd in dag- en weekblad.

Op 24 dezer zal te Zevenb. Hoek zitting worden gehouden om bezwaren te aanhooren.

Share

15 december 1940

woensdag, december 15th, 2010

De nacht van 14 op 15 dec. is al even rustig als de dag van 15 dec. Bij behoorlijk vriezend weer van de laatste twee dagen wagen de kinderen zich reeds op het ijs der binnensloten en in het verkeer van het publiek op straat zeer geriung. Transporten van de Duitsche Weermacht vertoonen zich op den weg en op de spoorwegen voor zoover het op de spoorlijnen en wegen in deze gemeente betreft, waaronder dus ook de Rijksweg Moerdijk-Zevenbergschen Hoek-Breda veel drukker dan de laatste weken het geval is geweest.

Alle groote dagbladen bevatten heden het nieuws omtrent een heden verschenen verordeningsblad houdenden de belasting, day met ingang van 1 jan. a.s. een nieuwe belastingheffing in werking treedt n.n. de heffing op de loonen of loonbelasting welke in ’t kort hier aangehaald wordt.

Deze belasting welke in de plaatskomst van de bestaande Rijksinkomstenbelasting en gemeentefondsbelasting is gebaseerd op belasting naar draagkracht terwijl de tarieven meer bijzonder zijn gebaseerd op de categorie gehuwden zonder kinderen. Voor ongehuwden komt daarop een toeslag terwijl voor gehuwden met kinderen een zeker bedrag er af gaat. Verder zijn nog meer wijzigingen in de bestaande belastingen die eveneens van belang zijn. De bevolking die weliswaar een andere en hoogere belasting te eenigen tijd heeft verwacht bespreekl deze zeer onverwachte en diep ingrijpende gewijzigde belasting zeer druk

.

tevens wordt met ingang van heden overgegaan tot rantsoeneering van gas en electra op de grondslag van 100% van het verbruik in de overeenkomstige periode van het vorig jaar. Bij een eerste overschrijding van het rantsoen zal een boete worden opgelegd, bij herhaling zal de toevoer kunnen worden afgesneden.
Ook deze nieuwe beperking zal zoo verwacht moet worden sterk ingrijpen in de vrije beschikking der inwoners zooals die zulks voor de oorlog bestond.

Share

14 december 1940

dinsdag, december 14th, 2010

Betrekkelijk rustige nacht en dag. Nu en dan enekel vliegtuigen in de avond en nacht als ook overdag wordt een gewoonte. In Zevenbergen is het opvallend stil nu de groote bezettingstroepen mag zijn. Van de tegenwoordige +- 2– militairen en hun paarden is weinig te zien; het straatbeeld is dan ook geheel veranderd; thans domineren de burgers wederom op straat.

Heden ontvangen alle vleesch- en vleeschwarenverkoopers in deze gemeente een door mij gewaarmerkte lijst van in hun zaak op te hangen houdende de maximumprijzen van een en ander. Deze zijn:

Voor varkensvleesch per kilo, afghelaad em heden ingaande:
Hamlappen f 1,60
Fricandeau f 1,65
Linde carbonade f 1,60
Rib carbonade f 1,50
Hals carbonade f 1,40
Speklappen f 1,25
Magere buiklappen f 1,25
Zuiver gehakt f 1,20
Bladreuzel f 1,40
Varkensrollade f 1,65
Zuivere verscje worst f 1,40
Vet rookspek –
Mager rookspek –

Deze waren worden verkocht door:

W. Ardon, Langenoordstraat
W. Smolders, Zuidhaven
V. Dumoulin, Dijkstraat
G.W. de Vos, Zuidhaven
R.W. Jaquet, Zuidhaven
J. v. Oers, Zevenb. Hoek
A. v. Kinderen, Noordhaven
J. v. Straten, Noordhaven
J.W. Smolders, Zuidhaven
Gebrs. v. Loon, Nieuwe Kerkstraat
A. Francois, Zevenb. Hoek
M. v. Oers, Langeweg
Voor vleeschwaren
Ham f 2,50
Boterhammenwordt f 2,-
Schouderham f 2,20
Rookvleesch f 3,10
Ontbijtspek f 2,-
Bloetworst f 2,60
Een en ander wordt verkocht door
M. v. Oers
Gebr. v. Loon
H.G. Luijten
G. Nelemans
A. Francois
J. Smolders
M. Roovers
P., Reniers
C. Dingenouts
J. v. Oers, A. v. Kinderen, J. v. Straten (één zaak)
A. Stoop
V. Dumoulin
W. Ardon
G. de Vos
R. Jaquet
B. v. Beek
J. v. Beers
J. Dirven
K. Timmermans
A. Tielen
Deze maximumprijzen mogen niet overschreden worden.

Share

13 december 1940

maandag, december 13th, 2010

Rustige nacht bij mooi weer. Wel nu en dan een enkel vligtuig, ook des daags maar dat is gewoon tegenwoordig.

Heden zijn in de Hoevensche Beemden en onder Oudenbosch en Rucphen door Duitsche militairen schietoefeningen gehouden met licht geschut en was het het hier den ganschen dag alsof het oorlogveld kort bij deze gemeente gelegen was.

Share

12 december 1940

zondag, december 12th, 2010

De verdere nacht van 11 op 12 dec was tamelijk rustig ook des daags is het, hoewel mooi vliegweer rustig in en boven deze gemeente. Volgens verklaring van een ooggetuige uit deze gemeente heeft deze getuige in de verte, waarschijnlijk boven grondgebied van Etten-Leur een luchtgevecht gezien tusschen een Duitsch en Engelsch vliegtuig waarin van beide zijden het vliegtuig geschut in actie kwam. Van afstorten van eenig vliegtuig heeft deze getuige niets gezien. Door mij zijn omtrent het al of niet juist van het geval geen nadere inlichtingen ingewonnen.

De landbouwer, die ik heden sprak zijn bevreesd omtrent hetgeen is afgekondigd inzake de verplichte monstering van hun paarden waaromtent mij nog geen officieele mededeeling is toegekomen. Wel vermelden de couranten van heden die verplichte monstering, welke is aangekondigd door het rijksbvureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd. Bij deze wordt medegedeeld dat een voormonstering en monstering van paarden zal gehouden worden waarbij ieder die houden of bezitter van paarden is, verplicht is met zijn paarden te voormonsteren of eventueel op de monstering te verschijnen. De landbouwers zijn bevreesd, dat hun goede paarden gevorderd zullen worden daar beweerd wordt dat in Nederland 25000 paarden in totaal zal hebben te leveren. Volgens courantenberichten heeft zulk een vordering in het Noorden van ons land reeds plaats gehad, waar boeren, met één paard, zooveel mogelijk zijn vrijgesteld van levering.

Heden ontving ik bericht (telefonisch) van het bureau van den Algemeen Gemachtigde voor den wederopbouw te Den Haag, dat nog deze week de schriftelijke melding zal doorkomen omtrent de voorbereidende maatregelen tot de onteigening van gronden in het verwachte deel dezer gemeente ten plaatse Zevenb. Hoek, doch alleen nog maar voor het westelijk deel aan de Rijksweg aldaar, zijnde het andere deel nog in onderzoek omtrent de voorgestelde onteigening van het perceel grond achter de R.K. kerk aldaar.

Share
Freelance PHP Developer