januari, 2011

...now browsing by month

 

21 januari 1941

vrijdag, januari 21st, 2011

Bij aanhoudende dooi en zacht weer is gisteravond of in de afgeloopen nacht niets behoord of gezien van oorlogshandelingen.

Van de plaatselijke Duitsche militairen ontving ik de schriftelijke mededeeling dat a.s. vrijdag 24 dezer, schietoefeningen zullen gehouden worden aan de zuidzijde van de Mark vanaf Zwartenberg in de richting Ettensche Beemden met verzoek ingezetenen te waarschuwen voor onveilig terrein, aangezien het geheele terrein in een andere gemeente (Etten-Leur) gelegen is, heb ik de aanschrijving terug gebracht waarna deze gebracht is naar den buurgemeente van Etten.

Share

20 januari 1941

donderdag, januari 20th, 2011

Tot midden in de nacht zijn enkele vliegtuigen gehoord. Overdag hebben wij er geen waargenomen en was alles rustig. De straten zijn vanwege de dooi en de enorme hoeveelhied smeltende sneeuw onbegaanbaar zonder daarbij natte voeten te krijgen.

Share

19 januari 1941

woensdag, januari 19th, 2011

De avond en laatste nacht was al even rustig als eenige andere waarin geen enkele oorlogshandeling wordt gehoord of gezien. Mogelijk dat de sneeuwjacht in de voornacht en de in den nanacht ingetreden dooi daarop van invloed zijn geweest.

Heden middag is het geluid der vliegtuigmotoren wederom geregeld te hooren en is nu en dan een enkel vliegtuig ook te zien.

Tot de vaste gewoonten in iedere woning behoort des avonds het aanbrengen van de schermen achter alle glas waardoor licht naar buiten straalt. Draaide men vroeger, zonder meer de knop van de schakelaar en ging daarop de lamp(en) aan, thans wordt steeds gezegd ‘het breng de verduisteringsschermen aan, dan kunnen we licht maken hetgeen thans omtrent 18 uur plaats heeft.

Heden zondag ontving ik van het departement van Sociale Zaken een expres schrijven, houdende de mededeeling dat, indien de kosten van sneeuwruimen voor de gemeente op financiele moeilijkheden zou stuiten zulks dan kan geschiedde als onder werk in werkverruiming en het Rijk in de kosten eenzelfde subsidie geeft. Nog heden heb ik last gegeven om morgen te 9 uur met ca. 25 werkloozen te beginnen met het ruimen van sneeuw waar deze het meest het verkeer bemoeilijkt.

Share

18 januari 1941

dinsdag, januari 18th, 2011

Bij blijvend vriezend en koud weer is er geen actie in de lucht door om in de nacht van 17 – 18 jan. gehoord.

De wegen zijn bijna niet berijdbaar vanwege de dikke laag sneeuw die met sneeuwploegen slechts gedeeltelijk is verwijderd kunnen worden en toch nog in flinke ruggen naar de bermen is geschoven.

Met den directeur van het gasbedrijf ben ik heden naar den ortskommandant geweest om te klagen over het enorme gasverbruik door de militairen in de door hen ingenomen gebouwen, als lokalen in de meisjesschool in de Doelstraat, het parochiehuis, het gedeelte in de jongensschool op de Markt, in het vereenigingslokaal ‘de Eendracht’ en de protestantsche bewaarschool. In alle gebouwen is gasverwarming en er wordt dag en nacht de kachels gebrand veelal met open ramen en deuren, ook al is er niets te doen en geen man aanwezig, hetgeen er toe moet leiden zegt de directeur dat het beschikbare gas uit de beschikbaar gestelde steenkolen nog verder gerantsoeneerd zal moeten worden. Door de 200 hier gelegerde militairen is in december 1940 15% van het totaal verbruikte gas verbruikt, zijnde ruimt 15700 m3 a 4 cent of ruim voor F 600,-. De kommandant beloofde hierin de hand te zullen nemen en na te zullen gaan waar bezuinigd kan worden.

Via de arbeidsbeurs bereikte mij de mededeeling dat alle werklooze bouwvakarbeiders a.s. maandag naar Venlo moeten vertrekken om daar werkzaam te zijn op het in aanbouw zijnde vliegveld. Zij moeten in voorschot van de gemeente F 3,- reisgeld ontvangen welke door de arbeidsbeurs te Venlo worden terugbetaald. Bij onwerkbaar weer ontvangen zij te Venlo 70% van het dagloon. Die metselaars, zes hier in de gemeente te werk waren gesteld bij aanbouw van de 28 arbeiderswoningen kunnen, zoodra het werk kan worden hervat, naar hun werk terug komen.

Heden betaalde ik aan A. Huijbrechts te Zevenb. Hoek, omtrent wiens schade een en ander reeds eerder is vermeld, F 10.000,- in voorschot op zijn tegoed.

Share

17 januari 1941

maandag, januari 17th, 2011

De nacht was zeer kalm. Nu en dan valt er nog sneeuw bij zoodat de wegen bijna onbegaan- en onbereidbaar zijn. Heden deed ik door den omroeper bekend maken dat de sneeuw van trottoirs moet geruim zijn voor 14 uur en zand of asch daarop moet gestrooid worden, waaraan de meeste ingezetenen voldaan hebben. In den namiddag zijn ’n paar vliegtuigen gezien, kennelijk van Duitsche nationaliteit.

In de avonduren zijn er verschillende jongelui op straat die zich niet ontzien om Duitsche militairen met sneeuwballen te bekogelen, wat reeds eerder door kleinere jongens en meisjes geschiedde en waarop zij meestal reageerden door eveneens met sneeuwballen terug te gooien. Nu echter grootere jongens en meisjes ook fietsende militairen gooien worden sommigen kwaad en heb ik de politie gelast streng op te treden tegen het verbod van gooien met sneeuwballen in het algemeen.

Hoe schaarsch de burgers soms in hun levensmiddelen zitten moge blijken dat clandestien voor vet spek zoo genaamd zijspek gaarne F 2,- en meer per pond wordt betaald en voor gerookte varkensham tot F 3,- per pond. Vooral de vet voorraad of de hoeveelheid vet die op bonnen is te verkrijgen is niet toereikend om inde vetbehoeft te voorzien.

Onder alle moeilijke omstandigheden komen nu en dan vermakelijke dingen voor. Zoo hoorde ik heden te Zevenb. Hoek vertellen door een zeer betrouwbaar ingezetene, dat een Duitsch militair, die eerder te Zevenb. Hoek was ingekwartierd en daar kennis heeft gekregen met een meisje terwijl hij nu te Beek bij Breda gelegerd is, op zondagen naar Zevenb. Hoek terug komt om zijn meisje te bezoeken. Terwijl deze militair zondag voor ’n week in een café ter plaatse vertoefde hebben enkele jonge mannen van Zevenb. Hoek den militair in de maling genomen en hem uiteindelijk midden op het biljart doen zitting nemen waarna hij moet roepen ‘Leve de Koningin’ waaraan hij noodgedwongen misschien gevolg heeft gegeven. Door mij is de plaatselijke politie opgedragen naar een en ander onderzoek in te stellen en zal ik bij bevinding van de juistheid van het bovenstaande, nader overwegen wat gedaan moet worden om te voorkomen dat vechtpartijen ontstaan of beleediging van de Duitsche Weermacht.

Share

16 januari 1941

zondag, januari 16th, 2011

Reeds vroeg in de avond van 15 jan. hoorden wij enkele vliegtuigen terwijl in de afgeloopen nacht meermalen vliegtuigen zijn gehoord. Zelfs nog hedenmorgen waren er meerderen in de lucht. Kennelijk waren het vliegtuigen van Engelsche nationaliteit hetgeen aan het afgeborken gezoem der motoren te hooren is.

Heden ontving wederom bericht dat een door de Duitsche Weermacht op 15 mei gevorderde vrachtauto aan den Chr. Timmermans alhier, kon worden vergoed. De door Timmermans voor de D.W. ontvangen bescheinigung geeft aan, een taxatie prijs van R.M. 4000,- welk bedrag met F 2666,67 in Ned. geld wordt uitgekeerd.

Meerdere kleine landbouwers, soms bezitters van één paard, kwamen heden (spreekdag) bij mij hun nood klagen en raad vragen omdat hun paard(en) op de voorloopige keuring van 13 dezer, zijn goedgekeurd en waarschijnlijk geleverd zullen moeten worden ten behoeve van de D.W. Hun klachten zijn gegrond, omdat deze kleine landbouwers voor hun betaling geen ander paard kunnen koopen, omdat die er niet zullen zijn. Zelfs een voerman, die wegens benzinegebrek zijn twee vrachtauto’s heeft moeten stopzetten en twee goede paarden had gekocht, zal deze beide moeten leveren. De menschen waren tot tranen bewogen. Ik kon niet anders raden dan dat zij bij terug komen een paar dagen voor de definitieve monsterdag waarop ik hun een verklaring zal geven dat zij hun paard(en) niet kunnen missen en hun bedrijf, zonder paard(en) niet kunnen wordem voortgezet.

Heden ontving ik van de Provinciale Inkoop-centrale van Akkerbouwproducten voor Noord-Brabant de lijsten van landbouwers, die verplciht worden hooi te leveren. De lijst bevat 190 namen van landbouwers in deze gemeente die door mij aangeschreven moeten worden op datum en plaats vermeld, een voor ieder vastgestelde hoeveelheid hooi te leveren. De te leveren hoeveelheden varieeren van 206 kilogr. minimum tot 3064 kilo maximum. De leveringen moeten plaats hebben van 23 jan. a.s. tot 31 jan. a.s. en wel te Oudenbosch aan de hooipers van de weduwe Van Aken aldaar. De landbouwers worden wel zeer sterk in hun voedselvoorraad gekort. De door mij elders gehoorde opmerking, dat de boren geen paarden meer hebben, ook geen hooi meerhebben is wel hard.

Heden middag heb ik met den Heer Snels te Dongen, als leden van de advies-commissie inzake uitkeering aan oorlogsslachtoffers onder de middenstanders, zitting gehouden op het gemeentehuis alhier om de aanvragen voor eenige tegemoetkoming met gelden van het fonds ‘Middenstandsoffer’ in Nederland, te hooren. In totaal is dit fonds groot F 303.000,- waarvan F 13.000,- voor de slachtoffers van West-Brabant waarvan er ongeveer 45 een aanvraag hebben ingezonden, waaronder 27 uit deze gemeente. Zeer waarschijnlijk zullen alle aanvragen een zeker bedrag ontvangen hetwelk niet terug betaald behoeft te worden, met welke mededeeling betrokkenen ten zeerste ingenomen waren. Binnen ca. 14 dagen zal de uitkeering wel plaats hebben.

Overdag zijn hier, bij sterk vriezend en eenigzins mistig weer geen vliegtuigen gehoord.

Kapelaan Simons, directeur van het parochiehuis, die zich vorige week tegenover mij beklaagde dat door de in het parochiehuis gelegerde militairen somstijds het gebruik van daarin nog vrije en niet gevorderde kamertjes beletten, alsmede burgers toelaten tot de filmvoorstellingen, die speciaal voor de militairen zijn bestemd is zich, met voorkennis van mij gaan beklagen bij den Commissaris der Provincie met het verzoek daarin de hand te willen nemen. Op verzoek van den Commissaris heb ik getracht bij de nieuwe ortskommandant gedaan te krijgen dat in het parochiehuis het jeugd en ander werk kan doorgaan en niet toe te staan dat burgers tot hun filmvertooningen worden toegelaten. Als antwoord ontving ik, dat zooveel zulks de zaken der militairen in het gebouw dit toelaten, gebruik kan worden gemaakt van de nog vrije niet gevorderde ruimten, dat echter gedurende onderricht of filmvertooningen geen storingen in het gebouw kunnen worden geduld, dat filmvertooningen voor de ongeveer 200 militairen alleen niet loonend is voor den ondernemer dier vertooning en daarom ook burgers toegelaten worden. Ik heb getracht bemiddelend op te treden maar stuitte op de antipathie die de militaire overheid heeft tegenover voornoemde kapelaan die men als ongemanierd en lastig heer betitelde.

Op verzoek van den commissaris heb ik verslag aan hem ingezonden van mijn bespreking en gevraagd bij hoogere Duitsche instanties te bewerken, dat het parochiehuis vrij blijft zoover het niet gevorderd is. Mede heb ik vermeld, dat de ortskommandant mij gisteravond verklaarde het geheele gebouw te zullen vorderen en het totaal te sluiten voor andere dan militaire doeleinden.

Share

15 januari 1941

zaterdag, januari 15th, 2011

Van oorlogshandelingen of -geweld is de afgeloopen nacht niets gehoord.

De sneeuw ligt in de morgen ongeveer 20 a 25 cm dik, terwijl de sneeuw omtrent de middaguren met nog enkele centimeters dikte wordt belegd.

Van het Fonds van Bijz. Nooden te den Haag ontving ik een beschikking op mijn aanvraag voort A. v. Gils, koster-doodgraver te Zevenb. Hoek, wiens pand, waarin hij een beklante sigarenwinkel had, op 11 mei 1940 is verwoest en waardoor hij ongeveer F 8,- per week inkomsten mist. Hij heeft volgens eigen opgave F 19,- per week als koster en F3,50 inkomsten van een zoon, tezamen F 21,50 [sic!] waartegen over staat huishuur en fondsen ten bedrage van F 4,05 blijft netto thans F 17,45 per week. Voor hem heb ik overbruggingssteun gevraagd van F 8,- per week welke heden werd toegezegd en ik aan v. Gils gedurende 13 weken dit bedrag zijnde totaal F 104,- kan uitkeeren.

Overdag hebben boven Zevenbergen een paar vliegtuigen gevlogen.

Share

14 januari 1941

vrijdag, januari 14th, 2011

Zeer rustige avond en nacht. Van vliegtuigen niets te hooren.

Reeds enkele dagen zien wij door de straten dezer gemeente verschillende vrachtauto’s met stalmest geladen rijden. Deze mest is of gekocht ofwel gevorderd door de Duitsche Weermacht bij diverse landbouwers en wordt vervoerd naar het groote vliegveld te Gilze-Reijen dienende voor de bemesting van het gras-vlieg-veld.

Bij eenigzins dooi-weer, sneewt het in de avonduren flink, zoodat eerstmaal deze winter, de straten met een flink pak sneeuw prijken, met de onaangename gevolgen van dien.

Ook heden zijn overdag geen vliegtuigen gezien of gehoord.

Share

13 januari 1941

donderdag, januari 13th, 2011

Alles rustig bij ingevallen dooi.

Heden zijn de landbouwers en andere houders van paarden, voor zoover die niet drachtig zijn, hetgeen met een bewijs van een veearts moet zijn belegd met hun paarden op de voorkeuring verschenen, wat in drukke beweging was. Ongeveer 750 paarden zijn aangevoerd. Meerdere paardenhouders zagen de meeste hunner dieren reeds aangewezen om geleverd te moeten worden, welke aanwijzing sommige de tranen in de ogen deed komen.

Share

12 januari 1941

woensdag, januari 12th, 2011

Alles rustig bij vriezend eenigzins rustig weer. De ijspret heeft vandaag de joneglui, met hier en daar een Duitsch militair er tusschen door, bezig gehouden. Het is wel opvallend hoe de burgerij, meer dan voorheen nog weinig acht slaan op de militairen der bezetting.

Bij de preperatiezen voor mijn reis van morgn van Zevenbergen naar Utrecht behoort:
1) informatie aan het station des spoorwegen wanneer er een trein hier vertrekt in de richting van Zwaluwe aangezien er nog slechts een viertal in iedere richting hier stopt en op de reisgids, welke, meermalen per jaar wordt vernioeuwd en niet zelden daags na verschijning wordt aangevuld. Men raadde mij telkens aan de vertrekstations te informeren naar vertrek treinen;
2) het meenemen van de noodige geldige bonnen. Zoo neem ik mede 2 bonnen no. 33 geldig voor 2 eieren, 2 vleeschbonnen no 14, ieder voor 100 gram vleesch, 1 bon no. 24 geldig voor 1/2 pond boter, waarop kleinere hotelbons (probons) worden teruggegeven; één bopn no. 14 geldig voor 100 gram worst of vleeschwaren; 16 bonnen no. 3 geldig voor 50 gram roggebrood of ander brood of een halfrantsoen gebak of 35 gram meel of bloem;
3) een stukje zeep voor de waschtafel
4) mijn identiteitsbewijs. Een en ander is noodig wegens mijn wegzijn gedurende twee dagen. Tevens ontvang ik de opdracht thuis, toch vooral geen bonnen aan anderen weg te geven en op te letten dat men niet meer afneemt dan waarop men in hotels enz. recht heeft.

Share
Freelance PHP Developer