februari 2nd, 2011

...now browsing by day

 

2 februari 1941

woensdag, februari 2nd, 2011

Bij dooiweer en zware sneeuwval die al geduurd heeft van heden morgen 7 tot momenteel 13 uur, was er in de afgeloopen nacht en ook heden overdag absolute stilte voor wat het oorlogsrumoer betreft.

In de R.K. kerk te Zevenbergen, en naar ik vernam, ook in andere kerken, is heden vanaf den kansel aan de geloovigen bekend gemaakt tegen is bepaald t.a.z. van het luiden der klokken als bepaald in mijn aanschrijving dd. 31 jan. j.l. ook hierbij is geen commentaar geleverd door H.H./ geestelijken hoewel het begrijpelijk is, dat deze en dergelijke maatregelen, het interne der kerkelijke aangelegenheden betreffend niet in goede aarde valt en spijtig aandoet.

Heden kwam zich bij mij kapelaan Simons beklagen in mijne tusschenkomst inroepen inzake de moeilijk heden die hij thans ondervindt van de Duitsche militairen die hem heden verboden een reeds voorgenomen repetitie van zijn jaarige toneel te doen plaats hebben in het St. Jansgebouw, welke repetitie heden om 2 uur zou plaats hebben alsmede andere reptities in de loop der week om a.s. zondag een uitvoering te geven. Direct heb ik den Ortskommandant bezocht en hem de verlangens van den kapelaan, mede namens zijn jongens, voorgelegd, doch ik ontving een besliste weigering zoowel voor de repetites als voor de uitvoering. Zelfs mijn vrienbdelijk verzoek mocht niet baten.

Share
Freelance PHP Developer