februari 10th, 2011

...now browsing by day

 

10 februari 1941

donderdag, februari 10th, 2011

Tot midden in den nacht en daarna zijn nu en dan vliegtuigen gehoord. Opgemerkt moge worden dat ik slechts vermeld het geen door mij zelf of mijns huisgenoten dien aangaande is of wordt waargenomen.

j.l. Zaterdag werd mij medegedeeld dat de D.W. de geheele hoeveeldheid fijne grind, opgeslagen op het terrein van de oude suikerfabriek Azlema alhier, welke grond eigendom is dezer gemeente en bestemd om de Achterdijk met een teer en grindlaag in staat van onderhoud te houden, geheel hebben gebruikt., De hoeveelheid van 196 m3 is, zooals ik gisteren constateerde over het geheele terreinverspreid ten dienste van de paardenexport enz.
Heden hebben mij dienaangaande in een in de Duitsche taal gesteld schrijven bij den Ortskommandant gerealmeerd met het verzoek direct een bescheinugung ag te geven, ten bedrage van F 1127,- (f 5,75 per m3).

Heden ontvingen wij een schrijven van … houdende het verzoek om uiterlijk 15 feb. a.s. opgave te doen van alle garages in de gemeente met opgave van de grootte (oppervlaktemaat) van iedere garage.

Heden gaat de gereorganisserde luchtbeschermingsdienst in, waarbij het personeel van Zevenbergen wordt terug gebracht van 9 op 6 en de leider met de overcompleete 3 man moet verdwijnen. Te Zevenb. Hoek wordt de dienste veneens teruggebracht wroden van .. man op 6 man. Daar kan de leider hulp gehandhaafd blijven met terugbrenging van diens loon, als zoodanig, van F 18,- per week op F 250, per jaar.

Thans om ca. ruim 20 uur blijken veel vliegtuigen in de lucht te zijn zwaar afweergeschut in het noorden en noordwesten en veel zoeklichten zijn van uit mijn woning te zien. Om 20.25 uur volgen achter een zware ontploffingen waar van ramen en deuren van mijn woning rammelen en rinkelen. Thans 21 uur en zware ontploffingen houden aan. De uitkijk- en luisterpost op de toren meldt mij per telefoon dat in de richting WIllemstad een 3 tal branden is waar te nemen. Steeds blijft het gezoem van vliegtuigen in de lucht en is het beangstigend om zoo de nacht in te gaan. Bij het licht van de volle maan zijn toch de zoeklichten in de lucht te zien alsmede de licht flietsen van de afgeschoten projectielen van het afweergeschut. Alle posten van de luchtbeschermingsdienst zijn door mij gewaarschuwd om nu vooral actief te zijn, gereed om luchtgevaar aan te geven met de sirenes indien noodig thans noteer ik 22.30 uur. Het afweergeschut is in het noorden en noordwesten is nog steeds in volle actie. Omtrent 23.20 uur zijn er in het noordwesten, richting Willemstad zulke zware explosies dat onze woning er van dreumt en schut.
Vele menschen staan op straat de geweledige oorlogshandelingen aan te zien en te bespreken. Zoland deze explosies en het vele vliegtuiggeronk nog blijft aanhouden, zijn mijn huisgenooten niet voornemens ter ruste te gaan. Het is dan ook maanden geleden dat zoo’n gewldige actie was te zien en te hooren. Na omtrent 23.30 uur zijn geen explosies of afweergeschut nog gehoord, en zijn wij daarna ten ruste gegaan. In de verdere nacht zijn ngo enkele vliegtuigen gehoord, wellicht naar hun plaats van uitgang terug vliegende. Naar mij op 11 februari is medegedeeld, zijn er nog meerdere bomexplosies gehoord na 24 uur deze nacht.

Ook in deze gemeente is de navolgende bekendmaking uitgegaan.
Gem. Zevenbergen

Bekendmaking.
De inspecteur der invoerrechten en accijnzen verzoekt mij de navolgende beschikking van de secretaris-generaal van het departement van Financiën tot het nemen van maatregelen tegen den smokkelhandel ander uwe aandacht te brengen;

art. 1
In een strook van 1000 meter breedte langs de zuidelijke rijksgrens van de Duitsche grens in de gemeente Vaals af tot aan den Westeroever van de Schelde is het vervoer van alle goederen verboden.

art. 2
Voor de gemeente Baarle-Nassau is het verbod niet beperkt tot een strook van 1000 meter breedte, doch geldt dit voor het vervoer binnen de geheele gemeente.

art.3
Het verbod geldt niet, voor zoover het vervoer kennelijk als een voortgezette handeling van een toegelaten invoer of niet bestemming tot geoorloofden uitvoer plaats heeft op een der land-, sppor-, tram- of waterwegen, waaraan een kantoor der invoerrechten (een z.g. hulpkantoor daaronder begrepen) is gevestigd, tijdens de uren, waarop dat kantoor is opengesteld.

art. 4
De inspecteur der invoerrechten en accijnzen kunnen ieder voor zooveel betreft het gebied zijner inspectie, onder de door hen te stellen voorwaarden afwijking van de verbodsbepalingen der artikelen 1 en 2 toestaan.

art. 5
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 15 februari 1941.

Ik verzoek u van het bovenstaande goede nota te nemen.
Zevenbergen, 18 feb. 1941
De burgemeester van Zevenbergen, J.J. v. Aken

Share
Freelance PHP Developer