februari 13th, 2011

...now browsing by day

 

13 februari 1941

zondag, februari 13th, 2011

De nacht was wederom kalm. In de morgen omtrent 8 uur en nog donker hoorden wij wel ’n vliegtuig.

Heden morgen kwamen Duitsche militairen, van het strafgerecht, aanzeggen dat de drie personen, Troost, v. Opstal en Osseqaarden die nog zijn opgesloten in de cellen bij gemeente- en rijkspolitie, morgen gebracht moeten worden naar Breda om daar door de Duitsche Justitie gehoord te worden. Mede moeten door mij verschillende getuigen worden opgeroepen om mede te Breda te verschijnen; alles in verband met de vechtpartij op 15 december 1940 tusschen burgers en een militair.

Ook heden is zitting als gisteren ten aanhoore van nieuwbouwers en ter bespreking ons te komen tot nieuwbouw voortgezet. Meer en meer blijkt dat de kosten van nieuwbouw zoo hoog zijn en in verhouding daarvan de schadeloosstellingen zóó laag dat het niet wel mogelijk is, zonder een bvelangrijk bedrag aan nieuw kapitaal te gourneeren tot nieuwbouw over te gaan. Wel geeft de Regeering bouwcredietenaan hen die zelf geen kapitaal genoeg bezitten tegen 4% rente en een in de moeilijkste gevallen een renteloos hypotheek tot ten hoogste F 600,- per woning alsmede 10% verhooging van het bedrag der vergoeding door de schade-enquete-commissie vastgesteld (dit laatste indien voor 1 jan. 1942 gebouwd is) doch dit alles kan in alle gevallen niet leiden tot een behoorlijke rentdament van een woning omdat de huren niet in die mate kunnen opgevoerd worden. Men prijst het initiatief van het gemeentebestuur het welk in het najaar 1940 besloot direct nog 28 woningen aan te besteden waarvan de kostprijs toen was F 12,- d f 12,50 per m3 inhoud hetgeen voor die woningen, met een inhoud van 260- a 270 m3 een verschil maakt van ruim F 1000,- per woning tegenover de kostprijs van nu voor zulke woningen.

Heden ontving ik nog dr. v.der Meeren uit den Haag vertegenwoordiger van dr. Ringers, algemeen gemachtigde voor den wederpobouw, die mededeelde dat ook in Zevenbergen haast gemaakt moet worden met den wederopbouw door particulieren momenteel was er voor wederopbouw iets meer hout beschikbaar en wel 2% inplaats van 1 1/2% dat is nu 2 m3 hout voor 100 m3 woninginhoud. Tevens kondigde hij aan, dat reeds a.s. Dinsdag een architect van het Rijk zich hier zal vestigen, die de herbouw zal stimnuleren en daarop toezien voor wien hij verzocht eenige kantoorruimte te zoeken in de gemeente.
Mede op mijn verzoek en dat van de burgemeesters van Roosendaal en Mill, de drie zwaarst getroffen gemeenten in N. Brabant, zal morgen in den Haag besproken worden om de 10% premie voor herbouw in 1941 te verhoogen van daardoor een grooter deel van de meerkosten van nieuwbouw op te vangen.

Heden gaat de volgende bekendmaking uit:

Gem. Zevenbergen
bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zevenbergen brengen ter kennis van belanghebbenden dat in verband met het feit dat het verkoopen, koopen, afleveren en ontvangen van paarden slechts is geoorloofd tegen afgifte van een schriftelijke vergunning, afgegeven door of vanwege de Landbouwcrisis organisatie of de Centrale de paardenmarkt te Zevenbergen, die aldaar zou gehouden worden op 19 feb. 1941 niet doorgaat.
Zevenb. 12 feb. 1941
Burgem. en Weth. van Zevenbergen
w.g. J.J. v. Aken
de secretaris
de Brouwer

Share
Freelance PHP Developer