februari, 2011

...now browsing by month

 

18 februari 1941

vrijdag, februari 18th, 2011

Ook de 2e helft van de nacht van 17 op 18 dezer was zeer kalm. In de morgenuren echter, bij heldere hemel en eenig licht van de maan.(heden laatste kwartier) zwerven meerdere vliegtuigen, en wel zeer laag, kennelijk van het Duitsche leger. Zij verontrusten ons niet en de meeste inwoners slapen door het gebrom heen.

Gebleken is dat de bus-collecte voor de Winterhulp op 13 en 14 febr. gehouden in totaal heeft opgebracht de som van F 159,19.

Heden is hier gearriveerd ir. Noorlander uitgezonden door den Algemeen Gemachtigden voor den Wederopbouw te den Haag, om hier werkzaam te zijn uitsluitend ter bevordering van den wederopbouw. Hij zal niet de hiervoor werkzaam zijnde architecten den opbouw leiden de materialen in het groot voor de aannemers aankoopen stellen voor degelijke herbouw. Hij zal zoolang in de gemeente vestigen. Alle kosten van hem zelf en zijn opzichten komen voor rekening van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw.

In de loop van den dag zijn slechts enkele vliegtuigen gezien.

17 februari 1941

donderdag, februari 17th, 2011

Heden nacht, bij helderen hemel, zijn door ons geen vliegtuigen gehoord. Overdag zijn, bij mooir zacht weer, ook maar enkele vliegtuigen gezien en gehoord. Hoewel de avond mooi, met helderen hemel, was, zijn er toch maar nekele vliegtuigen gehoord. Zij vlogen hoog in de richting O.W.-Van de richting Hoek van Holland, Vlaardingen en Waalhaven waren seinen, de zoeklichten in werking.

Heden ontving ik het gemeentebestuur van den Leutenant en Ortskommandant een antwoord op het aan hem gerichte schrijven dd. 10 dezer hetwelk luidt als volgt:

Ortkommandatur Zevenbergen
Zevenb. den 11-2-41
Dem Herrn Burgermeister Zevenbergen. Auf das dortige schreiben von 11-2-41 teile ich mit: Den auf dem von der Duitschen Wehrmacht in Ausprucg genommenen gelände der alten zuckerfabrik in Zevenbergen lagerade kies ist von diesen gelände nicht ernfernt worden, er hat lediglich eine ausbreitung erfahren und steht der gemeinde Zevenbergen nach abzug der Truppe wieder zur verfügung. Dieze ausbreitung erfolgte auf festen untergrund, sodass ein verlust nicht entstehen kann.
De erneute zusammenhäufung der Kieses wird zwar bearbeit erfordern, er dïafte für die gemeinde jedocht nur begrussen werd sein, wenn sie einem Teil ehrer beschäftigungslosen jungen heute auf diese Weise hilft, ihr Brot zu verdienen. Feldpost no. 12639. Gez Guntz, ltn u ortkommandant

16 februari 1941

woensdag, februari 16th, 2011

Volgens het nachtrapport van den L.D. (uitkijkpost op de toren) hebben den ganschen nacht veel vliegtuigen gevlogen en zijn er overal zoeklichten en nu en dan afweergeschut in werking geweest. Ook wordt vermeld, dat om 22.10 explosies zijn gehoord richting Rotterdam, hoewel wij er niets van gewaar zijn geworden. Des daags zijn heden goegenaamd geen vliegtuigen gehoord of gezien.

Hoewel mooi helder weer, zijn er ook in de avonduren geen vliegtuigen gehoord, althans zoover mij dat in onze woning konden hooren. Wel waren er in ’t Noorden toch nog zoeklichten in werking en blitste daar nu en dan licht als bij onweer in de verte.

15 februari 1941

dinsdag, februari 15th, 2011

Reeds vroeg in de morgen hooren wij vliegtuigen overkomen. Kennelijk zijn er vij van Engelsche nationaliteit. Ook zijn overdag en in de vroege avonduren enkele vliegtuigen gepasseerd die laag overkwamen, kennelijk van het Duitsche leger. Omstreeks 19.30 uur is een aanhoudende trek gehoord van vliegtuigen alle vliegende van Noord-West naar Zuid-Oost. Zij zaten hoog in de lucht. Van vele kanten werden zoeklichten in werking gesteld en zag men in Noordelijke richting afweergeschut in werking. Deze massale trek van vliegtuigen heeft aangehouden tot ongeveer 23 uur. Thans 23.10 uur, hoor ik alweer het bekende onderbrekende gezoem van Engelsch vliegtuit, mogelijk thans vliegende van Zuid-Oost naar Noord-West.

Heden vernam ik dat het Duitsche Strafgerecht, hetwelk te Breda gisteren de drie, meergenoemde verdachten uit Zevenbergen heeft gehoord, waarbij een aantal getuigen uit Zevenbergen eveneens zijn gehoord uitspraak heeft gedaan met deze uitspraak.
Ossenwaarde vrij, Troost 3 maanden gevangenisstraf, van Opstal 5 maanden gevangenisstraf.

14 februari 1941

maandag, februari 14th, 2011

De nacht is rustig verloopen. De lucht was zwaar en het weer regenachtig. Des daags is het mooi voorjaarsweer geworden en daarom misschien doelmatig van het luchtwapen. Het is dan ook vooral in den namiddag drukker inde lucht dan andere dagen.

In den avond omtrent 19.45 uur begint het zéér druk te worden en omtrent 21 en 22 uur, tot 23 uur toe, zijn in de luchtbaar niet vliegtuigen, gezien de vele zoeklichten in het Noorden en Noord-Westen. Van alle die kanten zien wij de lucht afzoeken en hooren mij eveneens en die kanten steeds maar vliegtuigen over komen en wel van West naar Oost; ’n enkele keer omgekeerd. Lichtflisten vanaf de grond en het explodeeren van granaten in de lucht is hier goed te zien, doch minder te hooren. Zware exploties hebben wij ditmaal niet gehoord. Wel bericht mij de uitkijkpost van de Luchtwacht op de Toren, dat in de omgeving van Terheijden en lichtparachute hangt naar veel opgeschoten wordt. De gansche nacht hooren wij zoo nu en dan vliegtuigen over komen.

13 februari 1941

zondag, februari 13th, 2011

De nacht was wederom kalm. In de morgen omtrent 8 uur en nog donker hoorden wij wel ’n vliegtuig.

Heden morgen kwamen Duitsche militairen, van het strafgerecht, aanzeggen dat de drie personen, Troost, v. Opstal en Osseqaarden die nog zijn opgesloten in de cellen bij gemeente- en rijkspolitie, morgen gebracht moeten worden naar Breda om daar door de Duitsche Justitie gehoord te worden. Mede moeten door mij verschillende getuigen worden opgeroepen om mede te Breda te verschijnen; alles in verband met de vechtpartij op 15 december 1940 tusschen burgers en een militair.

Ook heden is zitting als gisteren ten aanhoore van nieuwbouwers en ter bespreking ons te komen tot nieuwbouw voortgezet. Meer en meer blijkt dat de kosten van nieuwbouw zoo hoog zijn en in verhouding daarvan de schadeloosstellingen zóó laag dat het niet wel mogelijk is, zonder een bvelangrijk bedrag aan nieuw kapitaal te gourneeren tot nieuwbouw over te gaan. Wel geeft de Regeering bouwcredietenaan hen die zelf geen kapitaal genoeg bezitten tegen 4% rente en een in de moeilijkste gevallen een renteloos hypotheek tot ten hoogste F 600,- per woning alsmede 10% verhooging van het bedrag der vergoeding door de schade-enquete-commissie vastgesteld (dit laatste indien voor 1 jan. 1942 gebouwd is) doch dit alles kan in alle gevallen niet leiden tot een behoorlijke rentdament van een woning omdat de huren niet in die mate kunnen opgevoerd worden. Men prijst het initiatief van het gemeentebestuur het welk in het najaar 1940 besloot direct nog 28 woningen aan te besteden waarvan de kostprijs toen was F 12,- d f 12,50 per m3 inhoud hetgeen voor die woningen, met een inhoud van 260- a 270 m3 een verschil maakt van ruim F 1000,- per woning tegenover de kostprijs van nu voor zulke woningen.

Heden ontving ik nog dr. v.der Meeren uit den Haag vertegenwoordiger van dr. Ringers, algemeen gemachtigde voor den wederpobouw, die mededeelde dat ook in Zevenbergen haast gemaakt moet worden met den wederopbouw door particulieren momenteel was er voor wederopbouw iets meer hout beschikbaar en wel 2% inplaats van 1 1/2% dat is nu 2 m3 hout voor 100 m3 woninginhoud. Tevens kondigde hij aan, dat reeds a.s. Dinsdag een architect van het Rijk zich hier zal vestigen, die de herbouw zal stimnuleren en daarop toezien voor wien hij verzocht eenige kantoorruimte te zoeken in de gemeente.
Mede op mijn verzoek en dat van de burgemeesters van Roosendaal en Mill, de drie zwaarst getroffen gemeenten in N. Brabant, zal morgen in den Haag besproken worden om de 10% premie voor herbouw in 1941 te verhoogen van daardoor een grooter deel van de meerkosten van nieuwbouw op te vangen.

Heden gaat de volgende bekendmaking uit:

Gem. Zevenbergen
bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zevenbergen brengen ter kennis van belanghebbenden dat in verband met het feit dat het verkoopen, koopen, afleveren en ontvangen van paarden slechts is geoorloofd tegen afgifte van een schriftelijke vergunning, afgegeven door of vanwege de Landbouwcrisis organisatie of de Centrale de paardenmarkt te Zevenbergen, die aldaar zou gehouden worden op 19 feb. 1941 niet doorgaat.
Zevenb. 12 feb. 1941
Burgem. en Weth. van Zevenbergen
w.g. J.J. v. Aken
de secretaris
de Brouwer

12 februari 1941

zaterdag, februari 12th, 2011

Hoewel het in de afgeloopen nacht, hier althans, zeer mistig weer was, hebben wij btoch ook middernacht ook nog enkele vliegtuigen gehoord. Vermoedelijk van het Engelsche leger. Afweergeschut enz. is niet gehoord.

Heden werd op het gemeentehuis zitting gehouden door den vertegenwoordiger van den Contact-Commissaris voor den Wederopbouw, den heer Muskens, waarbij de bij den bouw betrrokken architecten v.der Palen van het bouw-woning en welstandstoezicht te Breda, een en ander onder mijne leiding. Gehoord werden de getroffenen, die uit eigen middelen niet in staat zijn hun wederopbouw te financieren. In veel gevallen waren er ook dehypotheekhouders bij uitgenoodigd, om mede te overleggen hoe ten aanzien van hetn zou gehandeld worden, of namelijk de hypotheek van het verloren pand op het nieuwe als 1e of 2e kon worden overgebracht of de oude bestaande rente b.v. kon worden verlaagd enz. In veel gevallen zal met een hypotheek van het Rijk gewerkt moeten worden waarbij in enkele gevallen, een renteloos voorschot in uitzicht moet worden gesteld.

Het bouwen van een zeer bescheiden middenstabndswoning, die niet meer is dan een goede arbeiderwoning kost thans ongeveer F 4000,- momenteel is de m3 prijs inclusief honorarium van architect, f 16,- .. f 16,50, zoodat een kleine arbeiderswoning reeds dicht naar de f 4000,- kostprijs gaat behalve grond.
De rente van rijkshypotheek zal 4% bedragen. In de meeste gevallen kon tot een overeenkomst met overbrugging van het tekort aan financien worden gekomen.

11 februari 1941

vrijdag, februari 11th, 2011

De vroege morgen en ook de dag van heden waren rustig. Slechts één vliegtuig is overdag nog door mij gehoord. Bij zware mist hopen wij dat heden avond en nacht geen herhaling van gisteravond plaats heeft.

Eerst nu vernam ik van een landbouwer, dat op donderdag 6 dezer de landbouwers, wier paarden bij de voorkeuring voor militaire doeleinden waren goedgekeurd, met hun paarden ter definiteve keuring moeten verschijnen en wel te Raamsdonk. Van de ongeveer 140 voorloppig goedgekeurde paarden uit deze gemeente te Raamsdonk voorgebracht, zijn er slechts ongeveer 70 definitief goedgekeurd en gevorderd. Opmerkelijk was het, zoo zeide mij een betreffende landbouwer, dat alle paardenhouders, die van mij een verklaring hadden ontvangen dat zij, voor hun bedrijf de voorloopig goedgekeurde paarden niet missen kunnen, die ook hebben mogen behouden, waarvoor de landbouwers mij zeer dankbaar waren. Dezelfde landbouwer verklaarde tevens, dat de paarden flink zijn betaald en dat er zelfs prijzen zijn gegeven van F 1375,- voor een goed paard, hetgeen de dubbele prijs is van voor 6 maanden.

Heden gewerd mij het volgende schrijven:
Ortskommandatur, Zevenbergen den 11-2-41
Den Herrn Bürgermeister Zevenbergen
Es bestand anlass, am Sonntag d.9-2-41 den riesigen Einwohner Walter v Fessem, Noordhaven 64, festrzunehmen. Ich gebe ignen davon mitteilung und bemerkte dzu: Es ist eine unsitte der beschäftigungslosen männer in Zevenbergen in grösseren gruppen auf den Bürgersteigen herumzustehnen. Diese Leute halten es nicht für nötig, die Weege für vorüber gehende Wehrmachtangehörige oder Bürger freizugeben. Ich have den Soldaten meiner Truppe befohlen sich dieser unsitte gegenüber durch zusetzen und ersucge sie auch Ihrerseits dagegen vorzugehen, da sonst eine Verstärkung der Ort lichern Polizeistreifen verlangt werden muss.
w.g. Gautz, Ltn u Ortskommandant

Hierna is de volgende bekenmaking aangeplakt
Gemeente Zevenbergen
bekendmaking
Burgemeester en Wethouders van Zevenbergen maken ingevolge artikel 17 “Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Zevenbergen 1940” bekend dat het voor voetgangers verboden is te blijven staan op de gedeelten van den rijweg, ter plaatse Markt Zevenbergen waar deze vanaf de Zuidhaven, Kerkstraat, Molenstraat, Doelstraat, Merodestraat en Stationsstraat, door wielrijders en motor- en andere voertuigen bereden wordt.,
Zevenbergen, 11 feb. 1941
Burgemeester en Wethouders van Zevenbergen
w.g. J.J. v Aken ; De secretaris de Brouwer

De burgemeester, Hoofd van Politie, heeft aan het vovenstaande het volgende toe te voegen: Ingevolge het bepaalde in bovengenoemde Politie-verordening is het bij art. 70 verboden aan anderen dan de eigenaars, gebruikers of bewoners der aan de straten gelegen panden zich op te houden op langs den rijweg gelegen voor het publiek toeganbkelijke stoepen, troittoirs of voetpaden, wanneer daardoor hinder enz. kan worden veroorzaakt.
In verband met een bij mij ingekomen klacht van de Duitsche Weermacht is het voortaan verboden op de troitoirs en verhoogde voetpaden te blijven staan waar dit hinderlijk is voor het verkeer; meer bijzonder op het troittoir op de Markt vanaf de Merodestraat tot de Zuidhavenkant. Voorts herinner ik een ieder aan de plicht om rijwielverkeer niet te hinderen en op eerste signaal ook dat verkeer vrije doortocht te verleenen. Het niet voldoen aan bovenstaande kan voor betrokkenen ernstige gevolgen hebben. Zevenbergen 11-21941, de Burgemeester Hoofd v. Politie, w.g. J.J. v. Aken.

10 februari 1941

donderdag, februari 10th, 2011

Tot midden in den nacht en daarna zijn nu en dan vliegtuigen gehoord. Opgemerkt moge worden dat ik slechts vermeld het geen door mij zelf of mijns huisgenoten dien aangaande is of wordt waargenomen.

j.l. Zaterdag werd mij medegedeeld dat de D.W. de geheele hoeveeldheid fijne grind, opgeslagen op het terrein van de oude suikerfabriek Azlema alhier, welke grond eigendom is dezer gemeente en bestemd om de Achterdijk met een teer en grindlaag in staat van onderhoud te houden, geheel hebben gebruikt., De hoeveelheid van 196 m3 is, zooals ik gisteren constateerde over het geheele terreinverspreid ten dienste van de paardenexport enz.
Heden hebben mij dienaangaande in een in de Duitsche taal gesteld schrijven bij den Ortskommandant gerealmeerd met het verzoek direct een bescheinugung ag te geven, ten bedrage van F 1127,- (f 5,75 per m3).

Heden ontvingen wij een schrijven van … houdende het verzoek om uiterlijk 15 feb. a.s. opgave te doen van alle garages in de gemeente met opgave van de grootte (oppervlaktemaat) van iedere garage.

Heden gaat de gereorganisserde luchtbeschermingsdienst in, waarbij het personeel van Zevenbergen wordt terug gebracht van 9 op 6 en de leider met de overcompleete 3 man moet verdwijnen. Te Zevenb. Hoek wordt de dienste veneens teruggebracht wroden van .. man op 6 man. Daar kan de leider hulp gehandhaafd blijven met terugbrenging van diens loon, als zoodanig, van F 18,- per week op F 250, per jaar.

Thans om ca. ruim 20 uur blijken veel vliegtuigen in de lucht te zijn zwaar afweergeschut in het noorden en noordwesten en veel zoeklichten zijn van uit mijn woning te zien. Om 20.25 uur volgen achter een zware ontploffingen waar van ramen en deuren van mijn woning rammelen en rinkelen. Thans 21 uur en zware ontploffingen houden aan. De uitkijk- en luisterpost op de toren meldt mij per telefoon dat in de richting WIllemstad een 3 tal branden is waar te nemen. Steeds blijft het gezoem van vliegtuigen in de lucht en is het beangstigend om zoo de nacht in te gaan. Bij het licht van de volle maan zijn toch de zoeklichten in de lucht te zien alsmede de licht flietsen van de afgeschoten projectielen van het afweergeschut. Alle posten van de luchtbeschermingsdienst zijn door mij gewaarschuwd om nu vooral actief te zijn, gereed om luchtgevaar aan te geven met de sirenes indien noodig thans noteer ik 22.30 uur. Het afweergeschut is in het noorden en noordwesten is nog steeds in volle actie. Omtrent 23.20 uur zijn er in het noordwesten, richting Willemstad zulke zware explosies dat onze woning er van dreumt en schut.
Vele menschen staan op straat de geweledige oorlogshandelingen aan te zien en te bespreken. Zoland deze explosies en het vele vliegtuiggeronk nog blijft aanhouden, zijn mijn huisgenooten niet voornemens ter ruste te gaan. Het is dan ook maanden geleden dat zoo’n gewldige actie was te zien en te hooren. Na omtrent 23.30 uur zijn geen explosies of afweergeschut nog gehoord, en zijn wij daarna ten ruste gegaan. In de verdere nacht zijn ngo enkele vliegtuigen gehoord, wellicht naar hun plaats van uitgang terug vliegende. Naar mij op 11 februari is medegedeeld, zijn er nog meerdere bomexplosies gehoord na 24 uur deze nacht.

Ook in deze gemeente is de navolgende bekendmaking uitgegaan.
Gem. Zevenbergen

Bekendmaking.
De inspecteur der invoerrechten en accijnzen verzoekt mij de navolgende beschikking van de secretaris-generaal van het departement van Financiën tot het nemen van maatregelen tegen den smokkelhandel ander uwe aandacht te brengen;

art. 1
In een strook van 1000 meter breedte langs de zuidelijke rijksgrens van de Duitsche grens in de gemeente Vaals af tot aan den Westeroever van de Schelde is het vervoer van alle goederen verboden.

art. 2
Voor de gemeente Baarle-Nassau is het verbod niet beperkt tot een strook van 1000 meter breedte, doch geldt dit voor het vervoer binnen de geheele gemeente.

art.3
Het verbod geldt niet, voor zoover het vervoer kennelijk als een voortgezette handeling van een toegelaten invoer of niet bestemming tot geoorloofden uitvoer plaats heeft op een der land-, sppor-, tram- of waterwegen, waaraan een kantoor der invoerrechten (een z.g. hulpkantoor daaronder begrepen) is gevestigd, tijdens de uren, waarop dat kantoor is opengesteld.

art. 4
De inspecteur der invoerrechten en accijnzen kunnen ieder voor zooveel betreft het gebied zijner inspectie, onder de door hen te stellen voorwaarden afwijking van de verbodsbepalingen der artikelen 1 en 2 toestaan.

art. 5
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 15 februari 1941.

Ik verzoek u van het bovenstaande goede nota te nemen.
Zevenbergen, 18 feb. 1941
De burgemeester van Zevenbergen, J.J. v. Aken

9 februari 1941

woensdag, februari 9th, 2011

De nacht van kalm, des daags en ook in den avond zijn verschillende vliegtuigen gezien en gehoord