maart 10th, 2011

...now browsing by day

 

10 maart 1941

donderdag, maart 10th, 2011

Rustige avond en nacht. Enkele laagvliegende vliegtuigen zijn gehoord.

Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gemeente Zevenbergen
Bekendmaking
Onderwerp: onteigening ten behoeve van den wederopbouw
Het hoofd van het gemeentebestuur van Zevenbergen brengt ter openbare kennis, dat de algemeen gemachtigde voor den wederopbouw voornemens is ten name van de gemeente Zevenbergen en ten behoeve van haar wederopbouw 4 gedeelten van perceelen ten westen en een aantal perceelen en gedeelten van perceelen ten oosten van den Rijksweg te Zevenbergschen-Hoek te onteigenen; dat de desbetreffende onteigeningsstukken, zijnde een lijst van deze perceelen en gedeelten van perceelen en een kaart waarop zij zijn aangeduid, vanaf 11 maart tot en met 17 maart 1941 kosteloos voor een ieder ter inzage liggen in de voormalige openbare school aan den Rijksweg te Zevenbergschen-Hoek; dat een of meer vertegenwoordigers van den algemeen gemachtigde voor den wederopbouw op 18 maart 1941, des voormiddags te 10 uur in genoemde voormalige openare school te Zevenbergschen-Hoek zitting zullen houden teneinde eventueele bezwaren tegen deze onteigening aan te hooren; dat alle belanghebbenden uiterlijk 2 dagn vóór genoemden zittingsdag schriftelijk bezwaren kunnen indienen bij den algemeen gemachtigden voor den wederopbouw, Carel van Bijlandtlaan 30 te ‘s-Gravenhage.
Zevenbergen, 10 maart 1941. Het hoofd van het gemeentebestuur van Zevenbergen, J.J. v. Aken

Heden hebben de jachtactehouders in deze gemeente aan mijn bevel voldaan en hun geweer en jachtpatronen ingeleverd.

Share
Freelance PHP Developer