maart 22nd, 2011

...now browsing by day

 

22 maart 1941

dinsdag, maart 22nd, 2011

In de afgeloopen nacht en de avond daarvoor, was het alles zeer rustig, er zijn geen vliegtuigen waargenomen.

Van den secretaris-generaal w.m.h. van het Departement van Sociale Zaken te den Haag ontvingen B&W de mededeeling dat het herstelfonds 1940, ten behoeve van N. Kerpel, getroffen schoenmaker alhier, heeft beschikbaar gesteld, een bedrag van F 430,- waardoor aan Kerpel met terugwerkende kracht vanaf 15 juni 1940 tot 19 april 1941, als bijdrage in diens levensonderhoud een bedrag van F 10,- per week kan betaald worden. Hij verzoekt er op toe te zien dat van deze som een bedrag van F 300,- wordt aangewend voor het aankoopen van materialen voor zijn schoenenzaak.

Heden gingen van het gemeentebestuur voor aanleg van rioleeringen en straten in de niet bebouwde onteigende deelen der gemeente, resp. voor Zevenbergen en Zevenb. Hoek, de volgende orders uit.
1) 11 stuks rammelvrije putranden dagmaat 530 x 530 m/m a f 17,25 per stuk, door J.A..C. Nering-Bögel te Wassenaar;
2) 205.000 klinkerkeien a f 49,69 per 1000 en te leveren franco voor den wal te Zevenbergen en 750000 alsvoor a f 49,16 per 1000 franco voor den wal te Moerdijk, door N.V. Steenfabriek van Hesteren en Janssens te Lienden;
3) 1060 oplsuit-trottoirbanden a f 0,80 per stuk, franco voor den wal te Zevenbergen, door betonfabriek ‘De Hoop’ te Terneuzen;
4) 333 grèsbuizen a f 0,98 per stuk en 120 T-stukken a f 1,96 per stuk, franco voor den wal te Zevenbergen, door N.V. Oosthoek te Alphen a/d Rijn;
5) 111 gegoten putranden a f 8,- per stuk franco voor den wal te Zevenbergen door frima Gebr. v.d. Schoot te Tilburg;
6) 835 meter betonrioolbuizen, 30 x 45 a f 2,44 per stuk en 490 idem, 40 x 60 a f 3,83 per stuk door Adr. van Boxel te Zevenbergen levering te Zevenbergen;
7) 1551 rechte trottoirbanden a F 1,35 per stuk, 166 bochten a F, 175 per stuk, 40.2000 bazaltinetegels a f 1,40 per m2 franco Zevenbergschen-Hoek door de Firma A. Struijk te Oosterhout.

Alles levering binnen één maand.

Heden voormiddag vervoegde zich bij mij een Duitsch officier, die namens den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris behoorende bij de ordnungspolitzei te ‘s-Bosch wien ik gisteren bericht heb dat bij de gehouden schietoefeningen de spoorbaan is getroffen, die zich ter plaatse wilde overtuigen van het gebeurde. Per auto heb ik hem ter plaatse aanwijzing gedaan. Hij sprak er zijn verwondering over uit, dat zoo iets is kunnen gebeuren waarnaar hij een nader onderzoek zou instellen. Naar ik van hem vernam zal de schade vergoed worden.

Share
Freelance PHP Developer