april 3rd, 2011

...now browsing by day

 

3 april 1941

zondag, april 3rd, 2011

De nacht is rustig verloopen. Slechts een paar vliegtuigen zijn waargenomen.

Naar aanleiding van het gestelde op 5 maart j.l. inzake pensioneering van nabestaanden waarvan de kostwinners, niet militairen, door oorlogsgeweld in deze gemeente zijn omgekomen, is later door ons bericht ontvangen, dat als minimum grondslag voor een pensioen moet genomen worden, een bedrag van f 1000,- ‘s-jaars.
Naar deze grondslag is heden door ons aan den secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken, een nieuw voorstel gedaan en wel als volgt:

Wed. van Loon – v. Besouw, jaarlijks inkomen (voorheen) 52 x 35,20, f 1830,40 per jaar
wed. pensioen 50% van f 915,20, inkomsten weduwenrente ten gevolge van invaliditeit 52 x 3,41 = f 177,32
Uit te keren pensioen per jaar, f 737,88, uit te keren bedrag per week f 14,19

Wed. A. Beljaars-Kleijs, minimumgrondslag f 1000,-, wed pensioen 50% = f 500,-. 7 minderjarige kinderen 70%, f 700,-
totaal f 500,- + 700,- = f 1200,- ; 80% van de pensioengrondslag is f 800,-, inkomsten wezenrente per jaar f 170,04
Jaarlijks uit te keren pensioen f 629,96, wekelijks uit te keren pensioen f 12,11
In verband met de grootte van het gezin wordt verzocht de vergoeding te mogen vaststellen op het jaarlijks inkomen van f 923,- verminderd met wezenrente van f 170,04 = 752,96 of per week f 14,48

J.P. Knook, ongehuwde zoon van G. Knook en P. Saarloos (kostwinner) minimum grondslag f 1000,-
40% van dit bedrag f 400,-, toe te kennen pensioen per jaar f 400,-, per week f 7,69

Gerrit Seger Langeweg (kostwinner) ongehuwde zoon van L. Langeweg, minumgrondslag f 1000,-
40% van dit bedrag f 400,-, toe te kennen pensioen per jaar f 400,-, per week f 7,69

H. Schouwenaars, weduwnaar met 2 minderjarige kinderen, minumgrondslag f 1000,-
toe te kennen pensioen per kind 20%, f 200,-, wezenrente per kind per jaar f 80,70
toe te kennen pensioen per kind per jaar f 19,30, idem per week f 0,37

Jacob Cornelis Klaassen, minimumgrondslag f 1000,-
weduwenrente 50% van dit bedrag f 500,-, 10% minderjarig kind f 100,-
toe te kennen pensioen per jaar f 600,-, per week f 11,53

wed. G. Leeuw, minumgrondslag f 1000,-
weduwenpensioen 50% van dit bedrag f 500,-
weduwenrente per jaar f 106,08, toe te kennen pensioen per jaar f 393,92, per week f 7,57

Heden is andermaal een 7 tal arbeiders naar Duitschland vetrorkken om daar te werk te worden gesteld en wel: G. van Sliedrecht, N. van Sliedrecht Gz., G. van Endhoven, G. v. Loon, L. Pieters, L. Faijaarts en A. van Moergastel. Het merendeel dezer arbeiders kunnen onder normale omstandigheden, hier geen werk verkrijgen aangezien, beter arebieders voor gaan. In totaal zijn nu met deze 7 personen 29 personen uit deze gemeente in Duitschland werkzaam. In Franrijk op te maken vliegvelden zijn momenteel 19 personen uit deze gemeente werkzaam.

Heden is, onder daartoe gevraagde aannemers een 2e blok woningen in het vernielde deel der gemeente aanbesteed. Het betreft hier een blok van 6 woningen aan de Langenoordstraat. Inschrijvers metselaar H. Smits en timmerman Frans Tielen beide alhier. De inschrijfkosten kwamen hier nu op f 15,25 per m3, hetgeen een billijk cijfer wordt genoemd waarna gegund zal kunnen worden.

Share
Freelance PHP Developer