april 8th, 2011

...now browsing by day

 

8 april 1941

vrijdag, april 8th, 2011

De avond van gisteren en de nacht van heden waren toch weer tamelijk rumoerig in de licht. Tusschen 20.50 uur en 5.35 noteerde de L.D. op de toren alhier 57 vliegtuigen, waarvan wellicht meerdere vliegtuigen meer dan eens zijn overgekomen.

Op heden ontving ik, als hoofd van politie in deze gemeente, van den procureur-generaal, fgd. directeur van Politie te ‘s-Hertogenbosch een schrijven dd. 4 april 1941, een schrijven, houdende aanwijzingen, hoe gehandeld moet worden, indien, wanneer bij iemand vernieling van vensterruiten heeft plaatsgehad. Dit schrijven is vergezeld van een afschrift van een tot hun hem gericht schrijven van den secretaris-generaal van het departement van justitie dd. 2 april, directoraat-generaal van Politie, afdeeling algemeene zaekn dienst, no. 20, index lr A. no. 310/41 naarwelker inhoud hij verwijst. Deze bijlage houdende bepalingen bij het inwerpen van vensterruiten, houdt o.m. in: dat de hoogen S.S. en Politieleider voorzieningen heeft getroffen ter bestrijding van het euvel van het om redenen van politieken aard vernielen van vensterruiten bij tegenstanders welke euvel in den laatsten tijd hand over hand was toegenomen en ter bestrijding van de daaruit voortvloeiende schade. De regeling behelst no.m. nog het volgende: wanneer bij eenig persoon vernieling van vensterruiten heeft plaats gehad en voldoend aannemelijk is, dat zulks is geschied om politieke motieven zal op grond van het bepaalde in de verordening no. 7/1941 betreffende het opleggen van prestaties, een verplichting tot schadevergoeding kunnen worden opgelegd aan:
1) den dader, subsidiair:
2) de gemeente, op welker gebied het feit is gepleegd, met dien verstande dat voor de gemeente de mogelijkheid bestaat tot regres, een en ander op den voet als daarna nader wordt uiteengezet.

In het schrijven van den procureur-generaal tekent deze daarbij aan:
1) het tijdstip van inzending der opgave wordt door mij bepaald op uiterlijk den 8 en dag, nadat de vernieling heeft plaats gevonden.
2) Het formulier 1 ware daarbij te benutten; voor bijzonderheden, bedoeld in kolom 6, kan verwezen worden naar het betrokken proces-verbaal, waarin de bijzonderheden dan dienen te worden opgenomen.
3) Wat betreft het regres der gemeenten zij opgemerkt dat ik het op prijs stel ter verkrijkging van een uniforme gedragslijn in mijn ressort, voor het nemen eener beslissing te worden geraadpleegd. Zulks heeft temeer grond wanneer mijner zijds aan de(n) dader(s) de plicht tot terug betaling wordt opgelegd, daar dan onnodig werk, in, verband ook met de restitutie, kan worden voorkomen.
4) In verband melde bepaling, dat de regeling gerekend wordt op 20 februari j.l. in werking te zijn getreden zal ik gaarne voor 15 april a.s. de vereischte opgave voor vernieling gepleegd tusschen20 feb. j.l. en heden, voor ieder geval afzonderlijk, ontvangen. Indien voor 15 april mij geen opgave bereikt, neem ik aan dat zich in uwe gemeente geen gevallen van vernieling hebben voorgedaan.
5) Ten slotte zij opgemerkt, dat alle bescheiden de onderhavige aangelegenheid betreffende mij in tweevoud dienen te bereiken.
w.g. De procureur-generaal enz. Dubois
Ik merk hierbij op dat hier dien aangaande geen opgaven zijn te doen.

Heden heeft de aanbesteding plaats gehad van een blok woningen aan de Noordhaven en wel ten getale van 7 woningen onder architect Siebers te Ulvenhout. De middenstandswoningen kosten f 15,85 per m3 exclusief honorarium van architect.

Share
Freelance PHP Developer