april 28th, 2011

...now browsing by day

 

28 april 1941

donderdag, april 28th, 2011

Andermaal genoten wij een rustige nacht met de meermalen aangetekende opmerking ‘nu en dan werden vliegtuigen gehoord en gezien en werden, elders, enkele explosies gehoord.

Heden gaat van mij de volgende mededeeling en oproep uit in pers en aangeplakt:
Gemeente Zevenbergen
Winterhulp Nederland
De ook in Zevenbergen geslaagde collecten voor Winterhulp Nederland zal haar voltooing vinden in de laatste, voor dit seizoen, te houden straat-huiscollecte welke plaats vindt op vrijdag 2 en zaterdag 3 mei 1941.
Het zal een speldjescollecte zijn en een waardig slot kunnen worden op de vorige collecten. Zevenbergen heeft zich, als door mij op redelijke gronden verwacht, niet onbetuigd gelaten, waarom wij andermaal een hoeveelheid waardebons ter verdeeling is toegemeten ter waarde van f 1840,-
In totaal is tot heden door de gemeentenaren voor Winterhulp bijeengebracht, de som van f 2301,65 terwijl door mij, tot heden, aan waardebons is ontvangen een bedrag van f 5210,-, dus méér dan het tweevoud van het hier gecollecteerde bedrag.
Deze getallen spreken voor zichzelf en behoeven geen commentaar. Ik doe nogmaals een beroep op de ingezetenen om ook de a.s. buscollecte te doen slagen.
Mede namens degenen die middels Winterhulp zijn geholpen dank ik de goede gevers voor hunne gaven en alle collectanten voor hun moeite en offers ten bate van onze minderbedeelden gebracht. De directeur W.H.N. J.J. van Aken, burgemeester van Zevenbergen

Heden heb ik door de gemeentepolitie den leider van de N.S.B. den heer K. en zijn medeleden T. en S. doen aanzeggen, dat de door hen aangeplakte reclameplaten, die zij j.l. zaterdag hebben aangeplakt op daarvoor niet bestemde plaatsen voor 12 uur, morgen 29 dezer moeten verwijderd hebben.

Share
Freelance PHP Developer