april, 2011

...now browsing by month

 

20 april 1941

woensdag, april 20th, 2011

De afgeloopen nacht, hoewel een donkere nacht met regenbuien en veel wind is druk, zelfs zeer druk geweest naar het aantal vliegtuigen hier gepasseerd. Om 3.15 uur werden de meeste inwoners opgeschrikt door een zware explosie, die ons uit de nachtrust deed opschrikken. Informatie bij de uitkijk- en luisterpost op de toren, wist men ook daar niet waar of wat er gebeurd is. Tot laat in de morgen vlogen vliegtuigen af en aan, waarschijnlijk alle van Duitsche nationaliteit.
Naar mij is medegedeeld is gisteravond en heden nacht door de militairen flink gefuifd en … gedronken. Zoo kon men ook heden militairen beschonken over straat zien loopen.

Naar ik heden van een betrouwbaar landbouwer vernam worden de geboren kalveren van het vrouwelijk geslacht – vaars kalveren- met graagte door landbouwers gekocht tegen prijzen van omtrent f 90,- (negentig gulden) voor de goede worden, om deze aan te houden en daarmede eventueel na den oorlog hun veestapel wederom op peil te brengen.

Share

19 april 1941

dinsdag, april 19th, 2011

In de afgeloopen nacht is, bij regenachtig weer en donkere lucht, geen enkel vliegtuig gesignaleerd. Ook overdag is het zeer rustig geweest.

Algemeen begint men meer en meer bezorgd te worden omtrent de voedselvoorziening. Hier en daar worden reeds aardappelen uit het veld gestolen, hoewel er in deze gemeente, in tegenstelling van de steden, nog genoeg aardappelen zijn.
Hier wordt de aankondiging van een verlaagd vleeschrantsoen en de distributie van melk, welke laatste op 21 dezer ingaat, met zorg aangezien. Het rantsoen boter is thans verminderd van 250 gram tot 200 gram per week. Per 5 weken dus voortaan, wat nu voor 4 weken is vastgesteld. Het vleeschrantsoen wordt nu per persoon 1 om in de 4 dagen, eigenlijk 1 pond maar daaronder 1 ons beenen. Het melk rantsoen wordt 1/4 liter per dag per man voor kinderen onder 4 jaar 1 liter per dag; kinderen van 4 tot 14 jaar 1/2 liter per dag.

Share

18 april 1941

maandag, april 18th, 2011

Een zeer drukke nacht ligt weer achter ons. Voortdurend waren overtrekkende vliegtuigen in de lucht, soms tot het beangstigende toe. Heden werden de eerder aangekondigde schietoefeningen gehouden welke een meer rustig verloop hadden.

Heden avond om ruim 17.30 uur ontving ik het volgende regeeringstelegram: Met oog op verhindering eventueele vordering verzoek ik omgaand telegrafisch mededeeling navolgende gegevens van alle vrachtauto’s bij uw luchtbeschermingsdienst hetzij in gebruik hetzij door u gevorderd stop laadvermogen in tonnen stop motornummers stop provinicaal kenteeken en nummer stop naam en adres eigenaar stop bestemming voor de luchtbeschermingsdienst stop Rijksinspecteur luchtbescherming. Van Batenburg.

Hierop is door mij telegrafisch om 19.30 uur, het volgende geantwoord.
Regeeringstelegram. Rijksinsepcteur luchtbescherming den Haag. Bij luchtbeschermingsdienst geen autos in dienst of gebruik noch gevorderd stop wel steeds ter beschikking bestelwagen F. Dirkzwager, laadvermogen een ton, provinciaal nummer N 25152. Burgemeester Zevenbergen.

Share

17 april 1941

zondag, april 17th, 2011

De afgeloopen nacht kenmerkte zich door een bijna verontrustende drukte in de lucht; het was één of en aan vliegen vanaf omtrent 21 uur gisteravond tot 4 uur in de morgen

Share

16 april 1941

zaterdag, april 16th, 2011

De nacht en de dag waren met vliegtuigen in de lucht, zelfs opvallend veel.

Share

15 april 1941

vrijdag, april 15th, 2011

Niets bijzonders te melden. Wel is het overdag tamelijk druk geweest met vliegtuigen en waren er, volgens kenners, in den namiddag ook Engelsche vliegtuigen, boven Zevenbergen in de lucht.

Share

14 april 1941

donderdag, april 14th, 2011

Alles rustig en niets bijzonders te melden. Wel zijn er overdag meermalen vliegtuigen passeerd, hetgeen niet bijzonders is en ook niet verontrust.

Heden ontving ik van den Hauptmann und Komp.-chef het volgende schrijven.
Dienststelle Feldpostnummer 12639.
Dem Bürgemeister von Zevenbergen.
Die Dienstelle teilt mit, dass om 18-4-41 von 9.30 uhr bis 16.00 uhr in Raume westlich der strasse Zevenbergen-Leur, hart westlicht der Strassekreuzung Hazeldonk ein schiessen stat findet.
Schussrichtung von Ost nach Westenm bis Südwesten. Die bevölkerung ist hiervon in Kenntnis zu setzen, damit unfälle vermieden werden. Die absperrung übernimsut die Dienststelle selbst. Das Betreten der Fleden duirch Zivilpersonen während des Schiessens ist vebroten.
w.g. onleesbaar

Heden waren de landbouwers uit de gemeente druk aan het gevorderde stroo leveren, wat ter plaatse geperst en op wagens geladen wordt ten behoeve van de Duitsche Weermacht.

Share

13 april 1941

woensdag, april 13th, 2011

Andermaal geen enkel vliegtuig des nachts gehoord. Gedurende den dag enkele vliegtuigen. Overigens alles rustig en de gewone drukte als andere Paaschdagen.

Share

12 april 1941

dinsdag, april 12th, 2011

Bij regenachtig weer en dikke lucht is er geen enkel vliegtuig gehoord of gezien. Naar ik verneem zullen ook in deze gemeente door de Duitschen Weermacht alle bruikbare vrachtauto’s gevorderd worden, zeer ten ongerieve van de bezitters vrachtrijders maar ook ten nadeele van hen die op vrachtauto’s voor eenig vervoer zijn aangewezen o.a. zal daardoor de opbouw zeer stagneeren.

Share

11 april 1941

maandag, april 11th, 2011

Wederom een drukke nacht achter ons. Reeds omtrent 21 uur in den avond begonnen de vliegtuigen te trekken en weldra kwam het afweergeschut, maar wij konden waarnemen ten westen van Rotterdam, in actie en waren de lichtflitsen, de avond-slagen en de spattende granaten in de lucht te zien en te hooren. De luchtbeschermingsdienst noteerde 63 vliegtuigen.

Heden ontving ik, per expresse, afschrift van het schrijven van den Rijksinspecteur van het verkeer te ‘s-Hertogenbosch, dd. 10 april 1941, gericht aan alle taxihouders in Noord-Brabant, luidende als volgt:
In verband met de sterk gewijzigde benzinepositie ben ik tot mijn spijt genoodzaakt voor de houders van taxis en huurauto’s, de volgende maatregelen te treffen:
1) Het is met ingang van heden 10 april 1941 verboden voor de houders van taxis en huurauto’s, huurwagens te stationeren op den openbare weg, of op de standplaatsen op den openbare weg, die zij tot dusver plachten in te nemen;
2) Ieder verbruik van benzine voor ritten, anders dan voor ziekenvervoer, is met ingang van heden verboden. In verband hiermede wijs ik u er op, dat ieder verbruik van de u toegewezen motorbrandstof hoeveelheid voor deze maand door u verantwoord moet kunnen worden.
Overtreding van bovenstaand heeft onvermijdelijk onmiddelijke intrekking van uw vergunning ten gevolge.
De Rijksinspecteur v/h verkeer, w.g. onleesbaar.

Heden ontving ik van den Provincialen directeur winterhulp Nederland waardebons ter uitreiking, ten bedrage van f 1840,- Met eenig schouderophalen wordt door de bevolking het bericht gelezen, dat met Paschen van 10 tot 19 april, op een daarvoor speciaal aangewezen bon, middelen de distributie, een extra paaschei verkrijgbaar wordt gesteld en wel op bon no. 22. De prijs van de eieren is altijd nog 7 of 7/12 cent voor den consument. Heden werden door mij de beschikking doorgezonden van de ‘Stichting Noord-Brabant 1940″ betreffende het toekennen van defensieschadecrediet (schade vooral door inundatie der gronden) en wel aan na te noemen personen:
A.G. Cavelaars, D69, Zevenb. Hoek, f 500,-
S. Verbaten, D28, Zevenb. Hoek, f 200,-
R.W. Kavelaars, D128, Zevenb. Hoek, f 900,-
wed. P.J. Dekkers, E194, Zevenb. Hoek, f 200,-
A.J. Korteweg, E69, Zevenbergen, f 1300,-
H.W. Crezée, B46, Zevenbergen, f. 250,-
A. Spitters, E180, Zevenb. Hoek, f. 150,-
J. v.d. Putten, D30, Zevenb. Hoek, .f. 600,-
C.L. Akkermans, E179, Zevenb. Hoek, f. 100,-
J.A. v. Gils, D307, Langeweg, f. 500,-
A.C. Antonissen, B91, Zevenb. Hoek, F. 500,-
A.A. Bastiaansen, C179, Zevenb. Hoek, f. 800,-
J. Pals, D290, Zevenb. Hoek, f. 500,-
M. den Reijer, D294, Zevenb. Hoek, f. 800,-
C. Sprangers, D62, Zevenb. Hoek, f. 400,-
W.J. Trompers, D307, Zevenb. Hoek, f. 900,-
Deze credieten worden alle verleend rentedragend, 1e jaar 2% volgende jaren 5%; aflossing binnen 5 jaren.

Share
Freelance PHP Developer