juni 28th, 2011

...now browsing by day

 

28 juni 1941

dinsdag, juni 28th, 2011

De nacht was zeer kalm. Opmerkelijk is dat ‘s-avonds prompt 23 uur enkele vliegtuigen 3,4 of 5 achtereenvolgens hier overkomen vliegende van Oost naar West. Wij zijn daar reeds aan gewoon.

Heden om 18 uur ontving ik het volgende telegram (Regerings)
“in verband met den verjaardag van Prins Bernhard 29 juni 1941 verzoek ik alle hoofden van Politie op dinsdag tenminste twee derde van de organisatie sterkte van het personeel belast met den straatdienst direct beschikbaar te houden ten einde zoo noodig onerwijld te kunnen optreden tegen eventueele demonstratie. Rapport over hetr verloop van den dag indien er iets bijzonders te vermelden is moet uiterlijk dinsdag 1 juli aanstaande bij den inspecteur generaal der Ned. Politie en bij mij zijn ingediend. Bijzonder voorvallen moeten terstond telefonisch aan den officier van dienst bij de Generale Inspectie der Ned. Politie (den Haag telefoon 117644) worden gemeld. De Duitsche orde-Politie bevindt zich in verhoogden alarmtoestand.”
De secretaris Generaal Binnenlandsche Zaken, Frederiks

Naar aanleiding van het vorenstaande heb ik de gemeente politie order te geven in deze toe te zien.

Heden ontving ik van den commissaris der Provincie de volgende circulaire
Onderwerp: verlof burgemeesters
‘s-Bosch, 26 juni 1941
Naar aanleiding van aan hem voorgelegde vraag of onder de huidige omstandigheden aan de burgemeesters verlof tot afwezigheid buiten hun gemeente voor meer dan enkele dagen (vacantieverlof) kan worden verleend, heeft de secretaris-generaal van het departement van Binnelandsche Zaken als zijn meening doen kennen, dat het hem in het algemeen minder wenschelijk schijnt, dat de burgemeesters met het gewone vakantieverlof gaan. De situatie vordert dat de burgemeesters zooveel mogelijk in hun gemeenten aanwezig zijn. In bijzondere gevallen, zou in een verlof van beperkten duur berust kunnen worden, mits een behoorlijke vervanging gewaarborgd is, bepaaldelijk met het oog op het contact met de bezettende macht. In verband met de uitvoering van de dezer dagen gepubliceerde verordening op de inlevering van metalen, acht de secretaris-generaal het evenwel wenschelijk, dat de burgemeesters eerst verlof wordt verleend, nadat deze inlevering van de den betreffende gemeente haar beslag heeft gekregen.
De commissaris der Provincie Noord-Braband, A. v. Rijckevorsel.

Share
Freelance PHP Developer