juli 1st, 2011

...now browsing by day

 

1 juli 1941

vrijdag, juli 1st, 2011

Een weinig drukkere dag; zoo nu en dan afweergeschut.

Op de veemearkt (verplichte levering) waren heden 117 stuks vee aangevoerd. Overigens gaat alles hier gewoon en is het rustig. De jong meiden beginnen met de thans aanwezige militairen relaties aan te knoopen en gaan met dezen reeds flink uit.

Naar aanleiding van een circulaire aan de burgemeesters van den secretaris-generaal van Binn. Zaken gaat heden van mij de volgende bekendmaking uit.

Gem. Zevenbergen
Bekendmaking
De burgemeester van Zevenbergen brengt er openbare kennis, dat het den laatsten tijd herhaaldelijk voorkomt dat op muren, schuttingen en andere dergelijke objecten opschriften worden aangetroffen, welke als Duitsch-vijandig kunnen worden aangemerkt. Uiteraard kan dit niet geduld worden temeer omdat dergelijke baldadigheid geen enkel waaraachtig belang van ons volk dient en in strijd is met de houding, welke tegenover de bezettende macht in acht genomen dient te worden.
Aangezien dergelijke handelingen vooral er op aan dat ouders en verzorgers van kinderen er hun kinderen op zullen wijzen dat dergelijke daden ten zeerste onpassende zijn en dattegen de overtreders van deze waarschuwing op strenge wijze zal worden opgetreden. In uw aller belang verzoek ik u dringend hiervan goede nota te willen nemen. Zevenbergen 1 juli 1944. De burgemeester van Zevenbergen, J.J. van Aken

Heden avond vervoegde zich bij mij meer. Keijser van de Roode Vaart wiens zoontje oud 16 jaar van de Mulo-school alhier naar zijn woning rijdende, bij het voorbij rijden van een auto met twee Duitsche miliatiren zijn twee vingers in de vorm van een V heeft opgestoken, welk teeken tegewoordig veel vooral gebruikt om zijn orange-gezindheid te toonen, hetgeen dan met eenzelfde teeken of het roepen van het woord Ozo door dezelfde gezindheid-lievenden wordt beantwoord. De auto hield den jongen aan, nam hem in de auto en reed er mee weg in de richting Zevenbergen. De moeder riep mijn hulp en van dr. Verweijs in om te informeeren of haar jongen mogelijk hier bij de militairen was. Bij informatie op de Ortskommandatuur bleek men van niets te weten. Nadien ontving ik van uit de Roodevaart een tegefoontje houdende de mededeeling dat de jongen tot Oudenbosch is uitgelaten waarna hij te voet en mederijdende zich naar huis heeft begeven en thuis is aangekomen.
Het is mij bekend uit een politieblad dat handelingen als door bovengenoemde jongen verricht, verboden zijn.

Share
Freelance PHP Developer