juli 2nd, 2011

...now browsing by day

 

2 juli 1941

zaterdag, juli 2nd, 2011

Nog steeds komen prompt 23 uur in de nacht drie of vier Duitsche vliegtuigen vliegende van Oost naar West. In het nachtrapport worden niet veel vliegtuigen als gesignaleerd vermeld, wel enkele zware explosies die gehoord zijn, vermoedelijk omgeving Rotterdam.

Heden middag ontving ik de Ortkommandant die verschillende klachten had omtrent de bevolking. In het algemeen kwamen die hier op neer, dat hij moest constateeren dat de inwoners Duitsch-vijandig gezind zijn. Als voorbeeld haalde hij aan:

1) Dat de schooljongen, die gisteren door een Duitsch officier indiens auto was meegenomen en anti-Duitsch teeken had gegeven. Hierop antwoordde ik, dat dit een jongen was uit een andere gemeente en dit buiten mij en onze bevolking omgaat.

2) Dat op 29 juni verjaardag van Prins Bernhard, meerdere inwoners met een witte anjelier in het knoopsgat hebben geloopen, hetgeen verboden was, terwijl de politie er niet tegen in gegaan is. Hierop antwoordde ik, dat het mij niet bekend is, dat het dragen en van een witte anjer óók verboden was; wel oranje, en dat het dragen van een witte anjer hier niet geleid heeft tot demonstraties; dat mijn politie slechts drie man sterk is in de kom en er daarvan één zondagsrust had en één nachtdienst. Dat ik verder over de marechaussee niets te commandeeren heb.

3) Dat aan de oude suikerfabriek vorige week een kind in de haven was gevallen, dat wegens het niet direct handelen van omstaande burgers door een militair is gered, hetgeen ik voor ieder als een plicht beschouw, hetgeen hij beaamde.

4) Dat naar hij goed weet, de ouders de kinderen opzetten tegen de Duitsche militairen en alzoo de goede verstandhouding storen. Ik antwoordde dat zulks mij niet bekend is en het tegendeel m.i. wel blijkt gezien de vele kinderen die rondom de soldaten loopen en ook tot mijn misnoegen tusschen de soldaten verblijven in de gebouwen door de militairen bezet. Ik verzocht hem maatregelen te nemen en te verbieden dat de kinderen in de kwartieren komen om voor geld en sigaretten boodschappen te doen waardoor die kinderen dingen koopen die voor hen verkeerd zijn, als rooken en snoepen. Hij zou met andere officieren deze zaak bespreken. Overigens heb ik hem mijn bekendmaking van gisteren laten zien waarbij ik vooral de ouders waarschuw tegen handelingen der kinderen die Duitsch-vijandig kunnen genoemd worden.

5) dat zelfs ouders een kind hebben gestraft, omdat het vriendschappelijke houding tegenover de Duitsche militairen heeft aangenomen. Deze zaak zegt de commandant, is nog in onderzoek.

6) Op goede gronden wordt door hem vermoed, dat de leden van de luchtbeschermingsdienst, hier op de toren, Duitsch-vijandig gezind zijn en daarvan doen blijken door wanneer er een Engelsch vliegtuig passeert een sigaret aan te steken althans vuur te maken terwijl de sigaret zorgvuldig naar beneden wordt gehouden indien het een Duitsch vliegtuig is. Afgezien van het feit dat ik niet kan aannemen dat zulk een houding wordt aangenomen en dienstbaar kan zijn voor orienteering van vliegtuigbestuurders, weet ik zeker dat de luchtwacht nimmer met zekerheid de nationaliteit van een vliegtuig bij nacht kan vaststellen.

Om hieromtrent alles te voorkomen heb ik toegezegd nog heden het rooken en of vuur maken op de toren en op straat te Zevenbergen en te Zevenb. Hoek, bij en gedurende de diensturen te verbieden hetgeen is geschied.
Overigens stelde hij ten zeerste prijs op een goede verstandhouding tusschen Duitsche bezetting en bevolking, hetgeen door mij wordt betracht en bevorderd en waarop eveneens door mij prijs wordt gesteld.

Share
Freelance PHP Developer