juli 3rd, 2011

...now browsing by day

 

3 juli 1941

zondag, juli 3rd, 2011

De gewone om 23 uur verschijnende vliegtuigen bleven thans hier weg. Om 24 uur werd ik opgebeld door de toenwacht, meldende dat zoo juist in of nabij de stationstraat twee schoten zijn gevallen; meer kon men mij niet zeggen. Mogelijk is het klappen van rijwielbanden gehoord.

Om ruim 24 uur tot omtrent 2 uur is het druk in de lucht geweest van vermoedelijk Engelsche vliegtuigen daar zweeflichten zijn gezien en het afweergeschut op meerdere plaatsen in werking kwam.

Reeds in de couranten van zondag 29 juni is vermeld dat op last van den Rijkscommissaris in het bezette gebied in Nederland, uit alle openbare gebouwen scholen enz. de beeltenissen moeten verwijderd worden van Wilhelmina van Oranje Nassau en andere levende leden van het Koninklijk Huis.

Tot heden heb ik daaraan geen gevolg gegeven, aangezien mij nog geen afzonderlijke last heeft bereikt. Nu ik vernam dat in andere gemeentehuizen de verwijdering reeds is geschied, heb ik geinformeerd bij den Griffier der Staten te ‘s-Hertogenbosch die zeide dat daar reeds j.l. dinsdag de circulaire van den secretaris generaal van Binnenlandsche Zaken is ontvangen, waarin de verwijdering namens den Rijkscommissaris is gelast. Deze circulaire is door mij niet ontvangen. Op advies van bedoelde griffier heb ik heden voormiddag 3 juli 1941, de portretten enz. uit mijn kamer, raadzaal en andere afdeelingen op gemeentehuis doen wegnemen. Op de heden gehouden ebsprekening met den Commissaris der Provincie, met de burgemeesters te Roosendaal zijn meedere aangelegenheden van den oogenblik besproken waarin, indien eenig burgemeester, die heeft, moelijkheden naar voren konden worden gebracht. Zoo is ook besproken het verwijderen van foto’s en afbeeldingen van levende leden van het Huis van Oranje uit openbare gebouwen, waaromtrent blijkbaar toch een circulaire is uitgegaan aan de burgemeesters doch die hier op heden niet is ontvangen.

Heden avond omtrent 18 uur ontving ik het volgende schrijven van den Ortskommandant
Ortskommandatur Zevenbergen.
Zevenbergen, den 3-7-41
An den bürgemeister der gemeinde Zevenbergen
Betr. Zivile Flugwachen
Die Ortkammandatur teilt den burgemeitser mit, dass ab heute die zivile flugwache einzuziehen ist. Die flugwache wird für die zeit der militairischen bezetung von der Deutschen Wehrmacht gestellt
Hauptman und Orskammandant gez. Dijck A.B. get. onleesbaar unteroffizier

Naar aanleiding van het vorenstaande heb ik mij direct in verbinding gesteld met de Rijksinspectie tre den Haag, verzoekende nadere mededeeling hoe te handelen. Voorlopig zal ik, in overleg met de Rijksinspectie de wacht op de toren intrekken en de wachtpost bij de sirene handhaven.

Heden avond om 9.45 ontving ik per telefoon doorgegeven het volgende telegram:
Aan den heer burgemeester hoofd van den plaatselijk politie
Ingevolge opdracht secretaris-generaal departement van justitie verzoek ik u onverwijld te doen in beslag nemen eventueel bij colporteurs boekhandelaren kiosken enz. in uwe gemeente verkrijgbare of ter verspreiding in voorraad zijnde exemplaren van de Unie, orgaan der Nederlandsche Unie van 3 juli 1941, no. 46 stop. In beslag genomen exemplaren voorlopig ten politiebureele bewaren stop. Bericht aantal in beslag genomen exemplaren wordt onverwijld ingewacht onder vermelding tevens van plaats van in beslagname. Procureur generaal fgd. dir. v. politie N. van Leeuwen.

Onmiddelijk zijn door mij alle maatregelen genomen zoowel te Zevenbergen als Zevenbergschen Hoek en Langeweg, om het verschenen of nog te verschijnen weekblad van de Nederlandsche Unie in beslag te nemen. Bij eerste onderzoek bleken de voor Zevenbergen en Zevenb. Hoek bestemde pakketten met Uniebladen nog niet te zijn ontvangen.

Share
Freelance PHP Developer