juli 4th, 2011

...now browsing by day

 

4 juli 1941

maandag, juli 4th, 2011

De nacht was betrekkelijk kalm aangezien ik nu eertstmaal het nachtrapport van de uitkijkpost in Zevenbergen niet meer ontvang moet ik mijn aantekeningen omtrent de L.D. van Zevenbergen in den nacht zonder de juiste gegevens samenstellen.

Heden ontving ik een Duitsch Officier (Hauptman) mij verzoekende weiden aan te wijzen waarin de paarden der hier verblijvende militairen enkele uren per dag kunnen weiden. Voor betaling daarvan stelt hij de mest in de stallen beschikbaar. Ik heb verzocht om een vordering der weiden aangezien de boeren tegen ruiling van mest alleen, hun weiden, die voor eigen vee al zoo noodig zijn, niet zonder meer zullen afstaan. Zo’on vordering zal men mij overhandigen (zie 7 juli 1941).

Heden ontving ik de eerder verwachte circulaire omtrent verwijdering van foto’s van levende leden van het Huis van Oranje. Zij luidt als volgt:

‘s-Gravenhage 1 juli 1941
Ik deel u mede dat de rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft gelast, dat afbeeldingen van elken aard van de levende leden van het Huis van Oranje-Nassau uit alle overheidsgebouwen en gebouwen van openbare en bijzondere scholen, openbare inrichtingen en bedrijven en over het algemeen uit alle gebouwen, welke voor openbare doeleinden gebruikt worden, moeten worden verwijderd. Dit gebod geldt in den meest algemeenen zin, en heeft derhalve ook betrekking op de werkkamers van ambtenaren in openbare gebouwen, enz., leerarenkamers, werkkamers van hoofden van onderwijsinrichting enz.
Ten einde onnodige moeilijk heden te voorkomen verzoek ik u dit gebod van den rijkscommissaris stipt uit te voeren. De secretaris-generaal van het departement van opvoeding, wetenschap en cultuurbescherming. J. van Dam

Aan
de gemeentebesturen, die gymnasia, lycea, hoogere burgerscholen, middelbare meisjesscholen, handelsdag- en avondscholen, kweekscholen voor onderwijzers en/of onderwijzeressen, scholen voor gewoon lager onderwijs, uitgebreid lager onderwijs, voorbereidend lager onderwijs, en buitengewoon lager onderwijs, en gesubsidieerde nijverheidsscholen in stand houden; de directeuren der rijks hoogere burgerscholen; de directeuren (directie) der rijkskweekscholen voor onderwijzers en/of onderwijzeressen; de besturen der bijzondere kweekscholen voor onderwijzers en/of onderwijzeressen de besturen der bijzondere gymnasia, lycea, hoogere burgerscholen, middelbare meisjesscholen, handelsdag- en avondscholen en nijverheidsscholen; de inspecteurs van het gymnasiaal en het middelbaar onderwijs; den inspecteur van de onderwijsopleiding; den inspecteur-generaal van het nijverheidsonderwijs; de besturen der gesubsidieerde en ongesubsidieerde bijzondere scholen van voorbereidend-, gewoon-, uitgebreid- en buitengewoon lager onderwijs; de besturen van cursussen voor vervolgonderwijs; den inspecteur van het landbouwonderwijs.

Aan alle bovengenoemde adressen is per 2 juli eveneens een circulaire gericht, die op het gemeentehuis heden is ontvangen, van den volgende inhoud.
Betreffende: anti-Duitsche opschriften enz.
‘s-Gravenhage 2 juli 1941
Den laatsten tijd worden op muren, schuttingen en andere dergelijke objecten veelvuldig opschriften aangetroffen welke als vijandig tegen het Duitsche volk en zijn leiding kunnen worden aangemerkt. De bezttingsautoriteiten hebben hierover hun ernstig misgenoegen tot uiting gebracht. Aangezien moet worden vermoed, dat de daders vooral onder de jeugd gezocht moeten worden, roep ik uwe medewerking in om er in de scholen de jeugd nadrukkelijk op te wijzen, dat dergelijke baldadigheden verkeerd zijn en bovendien volkomen nutteloos. De jeugd ware er op te wijzen, dat met dit gedrag geen enkel waarachtig belang van ons volk wordt gediend en dat het in strijd is met de houding, welke tegenover de bezettende macht in achtgenomen dienst te worden. Bovendien is er van Duitsche zijde over geklaard, dat steeds meer groepen jongelieden -doorgaans jongens onder den 12 jaar- per rijswiel uitstapjes ondernemen en zich daarbij in het openbaar op ontoelaatbaar demonstratieve handelingen krachtig op te teden. Tenslotte heeft de Duitsche Commissaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid er de aandacht opgevestigd, dat de Nederlandsche nationale vlag (rood-wit-blauw) niet in den vorm van een fietsvlag mag worden gebezigd, aangezien dit door de bezettngsmacht als een demonstratie wordt beschouwd. De schoolkinderen zullen derhalve den raad moeten ontvangen dergelijke vlaggetjes niet aan hun fietsen te voeren, terwijl het onderwijzend personeel er op zal hebben toe te zien, dat deze vlaggetjes in voorkomende gevallen van de fietsen worden verwijderd. Ik moge u verzoeken, nog voor de intrede van de zomervacantie een verordening in dezen geest te richten of te doen richten tot de schooljeugd. De secr. generaal van het departement van opvoering, wetenschap en cultuurbescherming, J. van Dam

Share
Freelance PHP Developer