juli 11th, 2011

...now browsing by day

 

11 juli 1941

maandag, juli 11th, 2011

Niet veel drukte in de lucht en niets bijzonders te vermelden. Door de voortdurende droogte en ondraaglijke warmte dreigen veel veldgewassen te mislukken; de aardappelvelden b.v. staan er slecht bij.

Het politierapport van de afgeloopen nacht maakt melding van het feit dat omtrent .. uur in de Kerkstraat een schot is gevallen. Bij nader onderzoek bleek dat de Duitsche wacht patrioulle een man in die straat zagen die bij het commando te blijven staan, door liep en waarop toen geschoten is. De persoon verdween in de duisternis.

Heden morgen ontving ik van dr. M. Franssen, liquidateur R.K. Staatspartij te ‘s-Gravenhage twee aanschrijvingen van denzelfden inhoud houdende dat hij ingevolge de opheffing der R.K. Staatspartij in Nederland, zulks op grond van de Verordening van den Rijkscommissaris, no. 120/1941, dd.5 juli 1941 door mij in beslag moet worden genomen van de afdeelingen Zevenbergen en idem van Zevenb. Hoek, de boeken, bescheiden en bezittingen, waaronder de kasmiddelen. De in beslag genomen gelden en goederen moet ik ter beschikking houden. Nog heden is aan dit gebod gevolg gegeven en zijn alle bescheiden in beslag genomen. Te Zevenbergen met een kassaldo van f 0,68 te Zevenb. Hoek waren alle bescheiden bij den secretaris op 11 mei verbrand.

Heden avond omtrent 23 uur ontving ik van het kantoor der P.T.T. te ‘s-Hertogenbosch het volgende telegram per telefoon doorgegeven: “in gevolge ontvangen opdracht verzoek ik u bij eventueel in uwe gemeente gevestigde afdeelingen der Christelijk Historische Unie, anti-revolutionaire partij en liberale staatspartij onverwijld te doen in beslag nemen alle bescheiden, correspondentie en alle kas- bank – en giro-saldi. Voorts bestuurders te doen hooren over vermogen, correspondentie en andere bescheiden der betrokken afdeelingen. Nader schriftelijk bericht volgt.”. Procureur -generaal fgd directeur van politie N.J. v. Leeuwen.

Share
Freelance PHP Developer