juli, 2011

...now browsing by month

 

21 juli 1941

donderdag, juli 21st, 2011

Naar men zegt zijn heden nacht vele vliegtuigen Zevenbergen gepasseerd en wel van West naar Oost. Het is ons in onze nachtrust niet opgevallen.

Groote moeilijkheden ondervinden wij t.a.z. van den wederopbouw te Zevenb. Hoek waar, om te beginnen, ruim 2000 m3 zand moet worden aangevoerd van Moerdijk, Wagenberg of Zevenbergen en waarvoor geen vrachtauto’s te verkrijgen zijn, ook niet met gasgeneratoren. Nog is daar niet begonnen kunnen worden met den wederopbouw in tegenstelling met Zevenbergen waar alles vlot verloopt.

Share

20 juli 1941

woensdag, juli 20th, 2011

Zeer rustige nacht.

Om 15.30 uur ontving ik per telefoon doorgegeven het volgende telegram.
Personen die aanplakbiljetten door de Duitsche Overheid aangebracht afscheuren of beschadigen, moeten direct gearresteerd worden en aan de Sicherheidzpolitzei worden uitgeleverd. Bij bevinding direct telefonisch siecherheidzpolitzei en mij waarschuwen. Het telegram volgt morgen. De procureur-Generaal fgd directeur van politie te ‘s-Bosch, M.J. v. Leeuwen

Bovenstaande heb ik aan politie doorgegeven.

Nevens de ingang der jongenschool op de Markt hebben de militairen groote geschilderde V’s aangebracht. Op den Rijksweg te Zevenb. Hoek zijn heden nacht dergelijke V’s geschilderd. Ik heb last gegeven die schilderingen nu maar te laten staan nu de Duitsche instanties het gebruiken der V zich heeft aangetrokken.

Share

19 juli 1941

dinsdag, juli 19th, 2011

Zeer kalme nacht waarin weinig vliegtuigen zijn waargenomen.

Heden heb ik de 3-daagsche cursus, die in den Haag gegeven is aan hoofden van den Luchtbeschermingsdienst beëindigd met 22 hoofden van de L. diensten in dit gewest is begonnen en geëindigd waarvan ik alleen als burgemeester de cursus heb gevolgd. De leeraar, de heer Meijer, achtte een gasoorlog niet onwaarschijnlijk waarom hij aanraadde in de veiligstelling werkzaam te zijn. Er is overal nog zeer veel te doen inzake luchtbescherming; in Zevenbergen is deze zaak, zoo ik wel kon vernemen nog het best geordend.

Heden om 12 uur ontving ik het volgende telegram.

Den Haag 19-7-41
Verzoeke met betrekking tot Duitsche propaganda actie V zorg te dragen dat aangebrachte biljetten niet beschadigd worden stop. Nadere instructie volgt heden stop. De secretaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken.

Hieruit volgt dat de Duitsche Weermacht het symbool der V tot de hare heeft gemaakt.

Op 18 dezer ontving ik het volgende telegram ‘s-Bosch 18-7-41 11.30 uur

Ingevolge van Duitsche zijde ontvangen opdracht verzoek ik u eventueel in uwe gemeente (ook in particuliere woningen) voor publiek zichtbaar aangebrachte blauwe plakaten der nederlandsche unie van formaat ongeveer 35×50 cm en opschrift allen in de nederlandsche unie onverwijld te doen verwijderen stop. omtrent hetgeen terzake is geschied wordt ongaand schriftelijk bericht ingewacht. Procureur Generaal fgd directeur van Politie M.J. v. Leeuwen

Slechts 4 stuks uit wachtkamer station Zevenbergen weggenomen.

Op heden 19 dezer ontving ik nog het volgende telegram

In aansluiting aan mijn telegram van 18 dezer verzoek ik u ingevolge nader ontvangen opdracht maatregelegn te treffen opdat alle soorten eventueel in uwe gemeente voor publiek zichtbaar aangebrachte unieplaten terstond worden verwijderd. Procureur Generaal fgd. Dir. van Politie. M.J. v. Leeuwen

alhier deze niet aangetroffen

Share

18 juli 1941

maandag, juli 18th, 2011

De nacht was zeer rumoerig deels door het afweergeschut elders, dat uren achtereen te hooren was, daarnevens bominslagen.

Omtrent 24 uur werd door eenig Duitsch militair op het marktveld een schot gelost hetgeen door de gemeentepolitie is gehoord. Daarna zag de politie op het markveld, nabij café de Wit 5 Feldwebels staan die vermoedelijk twistende waren.

Omtrent 0.30 uur werd ik en mijn huisgenooten uit de slaap wakker door het geweldige tumult in de jongensschool op de Markt. Daarin gelegerde militairen hadden blijkbaar hevige twist on (?) elkaar. Onverstaanbare harde woorden en getier was aan de orde. Het geleek wel of er eenige militairen in opstand waren gekomen. Omtrent 1.30 uur werd alles weer stil.

Share

17 juli 1941

zondag, juli 17th, 2011

Ook heden nacht was hier niets bijzonders voorgevallen. Als steeds trekken omtrent 23 tot 23.30 enkele vliegtuigen van Oost naar West.

Heden morgen en a.s. zaterdag, volg ik, als hoofd van de luchtbeschermingsdienst een drie-daagsche leergang welke verplicht is bij te wonen. Deze leergang wordt gegeven aan alle hoofden van deze diensten door de Rijksinspectie te den Haag, Stadhouderslaan 154 aldaar.

Share

16 juli 1941

zaterdag, juli 16th, 2011

Deze nacht was, voor zoover mij bekend, kalm. Op de taxatie-paardenmarkt werden heden aangevoerd 59 paarden.

Share

15 juli 1941

vrijdag, juli 15th, 2011

In afwijking van vorige nachten was deze andermaal zeer rumoerig. De geheele nacht waren er naar men meent Duitsche en Engelsche vliegtuigen in de licht en werden luchtgevechten gehoord, althans werden schoten gehoord in de lucht.

De ortskommandant verzocht mij plaats te zoeken en aan te wijzen om 15 auto-vrachtwagens onder te brengen. Na onderzoek ter plaatse blijkt aan de oude suikerfabriek in bijstaande loodsen wel plaats te zijn. Of deze aan te wijzen plaats naar genoegen zal zijn moet worden afgewacht.

Heden avond om 20.45 uur ontving ik per telefoon het telegram doorgegeven van den Procureur-Generaal fgd. directeur van politie te ‘s-Hertogenbosch, houdende de opdracht om het weekblad, de Unie van 17 juli no. 48 in beslag te doen nemen en daarmede te handelen als met het nummer van 3 juli no. 46, waarom ik de politie opdracht gaf aldus te handelen. Heden morgen ontving ik enkele aanplakbiljetten waaronder één in Duitsche en daarnevens Nederlandsche tal van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied en één door houdende een oproep tot het Nederlandsche Volk om met de Duitsche Weermacht te strijden te trekken tegen het Voljewisme in Rusland. Op meerdere plaatsen ook te Breda, zijn bureaux gevestigd waar aanmelding kan geschieden. Voor deze oproep om ten oorlog te trekken met de Duitsche Weermacht waarvoor reeds langfer in dag- en weekbladen propaganda is gemaakt voelt men in deze gemeente niets of niet veel. Heden werden 74 ruunderen op de markt aangeboden voor verplichte levering.

Share

14 juli 1941

donderdag, juli 14th, 2011

Ook deze nacht was zeer kalm. Overigens ook explosies in de richting Rotterdam. In de late avonduren of in de ochtenduren werden door de dienstdoende gemeentepolitie enkele teekenen van de bekende V op muren en schuttingen aangetroffen en ook verwijderd. Gedurende den dag is niets bijzonders voorgevallen.

Share

13 juli 1941

woensdag, juli 13th, 2011

De nacht rustig hoewel nog steeds omtrent 23 of 23.30 enkele vliegtuigen van oost naar west hier passeeren. De luchtbeschermingsdienst rapporteert nog iedere nacht van waargenomen explosies en afweergeschut. Overigens is het alles zeer kalm en valt niets bijzonders te vermelden.

Share

12 juli 1941

dinsdag, juli 12th, 2011

De nacht was beslist kalmer dan vorige nachten. Er waren slechts in de verte explosies te hooren.

Naar aanleiding van het gisterenavond ontvangen telegram worden heden de bescheiden in beslag genomen. Heden ontving van het departement van Binnenlandsche Zaken een circulaire houdende aanwijzingen, om indien ik dit thans reeds urgent acht het personeel van de luchbeschermingsdienst belangrijk uit te breiden om tusschen 6 uur ‘s-morgens en 8 uur ‘s-avonds posten te bezetten en patrouilles te doen loopen. Een en ander omdat gevreesd wordt voor het uitwerpen van groote of kleine brandplaatjes, phosphorstukjes en andere brandlichtende middelen uit vliegtuigen om daarmede het rype graan en opslagplaatsen van graan in brand te steken. Een en ander op kosten van het Rijk momenteel acht ik zulk een uitbreiding hier nog niet noodig, daar in deze gemeente nog geen oogsten rijp zijn. Overigens is de wacht op de toren nog steeds ingenomen door de Duitsche Weehrmacht en heb ik nog geen instructies uit den Haag ontvangen.

Heden avond om 22.30 uur ontving ik per telefoon het volgende telegram doorgegeven: “in verband met aantreffen opruiend pamflet in een gemeente in ons land draag ik u het volgende op stop uuterst streng toezicht op aanbrengen woord “Vrijheid” of letter V op perceelen, boomen, straten enz. in nacht van 13 op 14 stop in voorkomende gevallen onmiddelijk doen verwijderen stop uiterst streng toezicht op anti-Duitsche demonstraties op 1 4juli stop Deze onverwijld en met strengste middelen onderdrukken stop uiterst streng toezicht op verspreiden opruiende pamfletten op 13 en 14 juli stop indien blijkt van opruiende pamfletten of van demonstraties van grooteren omvang onmiddelijk telefonisch directoraat generaal van politie den Haag telefoon letter Y en mij telefonisch buiten parekttijd 2345 hotel Royal den Bosch verwittigen stop bovendien van alle ter zake betrekkelijke eventualiteiten onverwijld schriftelijk aan directoraat van generaal en mij rapporteeren.” Procureur Generaal fgd directeur van politie v. Leeuwen.

Share
Freelance PHP Developer