augustus 11th, 2011

...now browsing by day

 

11 augustus 1941

donderdag, augustus 11th, 2011

Bij voortdurende regen, dag en nacht is schijnbaar, het vliegtuig als oorlogstuig uitgeschakeld, althans is er gisteravond of in de nacht geen enkel waargenomen.

Thans staat vast, dat in deze gemeente op 10 aug.s. in totaal is geleverd aan koper, nikkel, lood enz. 1772 kgr. De termijn van inlevering is gesloten.

Heden ontvingen wij bericht van … te ‘s-Gravenhage, dat ingeval klokken van kerken moeten ingeleverd worden de klok van de Nederlandsche Hervormde kerk met name die van 1410 van uitlevering is vrijgesteld waarom op de klok een groote M moet geschilderd worden (monument) en een vrijbrief daarbij opgehangen, welke beslissing heden door mij is doorgegeven aan de betrokken instantie.

Naar ik thans verneem is mr. Doeleman, advocaat-procureur alhier, in de Stationsstraat j.l. zaterdag door de Duitschers uit zijn woning gehaald en opgesloten, omdat hij onvriendelijk was tegen de bij hem ingekwartierde militairen. Later in den avond is hij vrijgelaten. Ook de heer v. Drimmelen, veearts is in de afgeloopen week in bewaring gesteld door de patrouillerende wacht omdat hij na 12 uur op straat is bevonden, waartoe hij, ingevolge de verordening van den rijkscommissaris bevoegd is als veearts. Niettemin heeft men hem vastgehouden tot ‘s-morgens 8 uur.

Share
Freelance PHP Developer