augustus 28th, 2011

...now browsing by day

 

28 augustus 1941

zondag, augustus 28th, 2011

Heden nacht was het wederom meer rumoerig dan anders in de lucht. Om 0.45 uur werden mij vrijwel allen opgeschrikt door een hevige explosie, wellicht een bom. Waar die terecht is gekoem is niet bekend geworden. Het droge weer van gisteren heeft zich omgezet in regen, de gansche dag.

Heden was het wederom de dag, waarop al onze politie-mannen te Breda in Concordia tezamen moesten komen om door een Duitsch politieleider te worden toegesproken. Deze bijeenkomst is gelast door den procureur-generaal fgd. directeur van politie te ‘s-Bosch. De bijeenkomsten waren voor de eene helft van de politiedienaren, zoowel die van Rijk als van gemeenten, des voormiddags en voor de andere helft des namiddags. De korte inhoud van het gesprokene houdt in: dat vele en goede politiemaatregelen in Nederland door die der Duitsche politie zijn waargenomen dat echter in Duitschland nog vele maatregelen zijn die hier in Nederland toepassing zouden moeten vindenl dat een goede samenwerking tusschen Nederlandsche en Duitsche politie noodzakelijk is; dat de verbondenheid tusschen het Nederlandsche en Duitsche volk er van nature is door ras, bloed en bodem; dat vele Nederlanders in voorbeeldigen ijver die samenwerking reeds bevorderen o.a. de leden van de N.S.B. die bij het wapen S.S. en W.A. dienen; dat de Nederlandsche politie daaraan een voorbeeld kan nemen en deze groepen met alle macht moet beschermen.
De algemeene indruk van hen die deze vergadering hebben moeten bezoeken is, dat met alle middelen wordt getracht de kloof die nog scheidt te overbruggen, hetgeen naar men meent geene gemakkelijke taak zijn zal.

Share
Freelance PHP Developer