augustus, 2011

...now browsing by month

 

21 augustus 1941

zondag, augustus 21st, 2011

Bij slecht weer was de nacht kalm en niets heeft ons verontrust.

Heden morgen ontving ik van de Duitsche Weermacht het verzoek om het sportterrein zoo veel mogelijk van de schapenmest te ontdoen aangezien binnen enkele dagen een Generaal op bezoek komt en het terrein dan gebruikt wordt voor oefeningen waar hij ook ligging door militairen op den grond moet plaats hebben. Ook de ongeveer 40 daarop grazende schapen moeten van het terrein gedurende een week. Voor het afbrengen der schapen heb ik hen verwezen naar den eigenaar A. den Ouden, terwijl door een paar arbeiders in gemeentedienst de mest wordt opgeruimd.

Heden wordt te Zevenb. Hoek de eerste nieuw te bouwen woning ter plaatse uitgezet. Deze woning is gisteren aanbesteed; het is die van den zadelmaker A. Somers. Spoedig zullen er nu meer volgen. Aannemer dezer eerste woning is de timmerman P. Struijk ter plaatse. Heden is het weer nog slechter dan vorige dagen. De geheel oogst staat te rotten op het veld.

Share

20 augustus 1941

zaterdag, augustus 20th, 2011

Een bijzonder rustige nacht ligt achter ons; van vliegtuigen is niets gehoord of gezien.

Naar mij door de politie wordt medegedeeld is K., die gisteren voormiddag is opgehaald en naar Breda vervoerd, nog dienzelfde dag vrijgelaten; de heden waarom is mij niet bekend.

Ik ben hoe langer hoe meer de meening toegedaan dat de jongeman niet wel bij het hoofd is. Nog steeds is het weer van dien aard, dat wel is waar tusschen de regenbuien door de graanoogst gemaaid wordt, maar van binnen halen is nog steeds geen sprake. De tarwe en ook rogge en gerst en erwten staat in hoopen en op ruiters aaneen te groeien en te rotten.

Share

19 augustus 1941

vrijdag, augustus 19th, 2011

De nacht was kalm hoewel toch wederom Engelsche vliegtuigen zijn gehoord, afweergeschut in werking werd gehoord en nu en dan zware explosies zijn gehoord in de richtingen Breda, Gilze-Reiejn, Willemstad enz.

Om 9 uur was de sicherheitspolizei uit Breda reeds met een auto hier om K. af te halen. Hij is meegenomen naar Breda. Het arresteeren ‘s-nachts om 2 uur speelde zich als volgt af: De chef van politie klopte de bewoners wakker nadat twee militairen hun geweren geladen zich achter en bezijden de woning hadden begeven. Een ander militair ging met geladen revolver in de hand mede binnen. Op de vraag waar bedoelde K. was werd geantwoord dat hij te bed lag en men hem wel zou wekken, doch de militair ging het wapen schietend gereed zelf naar boven en haalde hem uit bed waarna hij in de auto werd gestopt en men er mede wegreed.

Share

18 augustus 1941

donderdag, augustus 18th, 2011

Kalme nacht met nu en dan een vliegtuig.

In den namiddag ontving ik van den politieagent Freij alhier de mededeeling, dat een zekere K., oud ongeveer 21 jaar, en wonende te Zevenb. Hoek, tegen anderen gezegd heeft dat hij hedenavond vertrekt naar Engeland en dat hem zulks mogelijk is omdat hij f 400,- van den burgemeester van Zevenbergen, f 400,- van den burgemeester van Breda en evenzoveel van landbouwer de Leeuw te Zevenb. Hoek had ontvangen. Hij spoorde de gebr. van Gils Az. aldaar aan met hem mede te gaan. Direct heb ik de gebr.s v. Gils en K. bij mij ontboden op het politiebureau. De eerste twee zijn wle en K. niet gekomen. De gebr.s v. Gils heb ik gehoord en die bevestigden het aan Freij medegedeelde. Ik heb gemeend dat er voor mij een belediging in zat doch dit blijkt niet waar te zijn. Aangezien te vreezen is dat K. aan verschillende personen zijn verhaal heeft gedaan en zulks zeer zeker zal doordringen tot de Duitsche Weermacht, heb ik er den Ortskommandant alhier van in kennis gesteld, die maatregelen nam om K. te arresteeren.Om 2 uur is K. door drie Duitsche militairen van zijn bed gelicht en gebracht en ingesloten te Zevenbergen. Om 1 uur was ik gereed met mijn verplichte telefonische mededeelingen aan verschillende instanties.

Share

17 augustus 1941

woensdag, augustus 17th, 2011

Nog nimmer, volgens hen die ik gesproken heb, is het zoo druk in de lucht geweest als in de afgeloopen nacht. Ook volgens het rapport van de luchtbeschermingsidnest zijn er, tusschen 1.30 en 3.30 uur honderden vliegtuigen overgekomen vliegende van West naar Oost. Omtrent 2.30 uur werden mijn huisgenooten wakker van het voortdurend geronk van (kennelijk) Engelsche vliegtuigen, terwijl reeds om 23 uur de lucht helder verlicht werd door de vele zoeklichten in de richting Rotterdam. De vliegtuigen hebben ons meer dan een uur lang wakker gehouden. Het angst en vrees hield ik mij gereed om uit bed te springen meenende dat er ieder oogenblik bominslag zou plaats hebben. De gansche nacht zijn ook elders bominslagen gehoord; één zelfs zóó kort bij of zóó hard, dat in meerdere woningen voorwerpen op tafel omvielen.

In den voormiddag ontving ik, middels de marechaussee alhier het volgende telegram doorgegeven per telefoon: “Gedurende de afgeloopen nacht zijn in de omgeving van Roermond, Megel, Ersel, Ohe en Laak en in Breda verschillende Engelsche toestellen afgeschoten. Hoewel de bemanning geheel of gedeeltelijk om het leven is gekomen, bestaat toch de mogelijkheid dat verschillende van de bemanning nog voortvluchtig zijn. Opsporing en aanschouding wordt door de Duitsche autoriteiten opgedragen aan de marechaussee en gemeente politie. De inspecteur van de marechaussee, g.t. Boellaard”. Eenzelfde telegram kwam van den procureur-generaal te ‘s-Bosch.

Share

16 augustus 1941

dinsdag, augustus 16th, 2011

De nacht was kalm; niets van vliegtuigen gehoord.

Heden is wederom gearriveerd het Duitsche gezelschap ‘Kraft dier Freuden” die hier voor de militairen heden en morgen voorstellingen komen geven. Ook burgers hebben daarbij toegang doch daar wordt geen gebruik van gemaakt behalve door de leden van N.S.B. in deze gemeente en hun gezinsleden. De groep toneelspelers, die steeds de toneelzaal in het parochiehuis gebruiken, worden door militairen ingekwartierd, heden kwamen moeilijkheden voor met inkwatiering bij de gezusters Brabers die weigerden. Daartoe werd ik geroepen om deze moeilijkheid op te lossen en om het de menschen in de Ned. taal duidelijk te maken. Onder veel protesten hebben zij uiteindelijk een kamer voor twee dames (?) van het toneel vrij gemaakt.

Share

15 augustus 1941

maandag, augustus 15th, 2011

Alweer regen en nog eens regen.

Heden kath. feestdag. Vanaf den preekstoel is medegedeeld dat, indien het weer heden gunstig zou worden om aan den oogst te werken iedereen mag arbeiden, hoewel het verplichte zondagsviering is.

In den voor-nacht hoorden wij Engelsche vliegtuigen boven de gemeente en elders afweergeschut hetgeen zich meermalen herhaalde.

Heden ontving ik de mededeeling van den districts-commandant des marechaussee te Breda, dat direct per 300 inwoners een bekendmaking moet worden aangeplakt. Deze bekendmaking in de Duitsche taal gesteld gaat uit van Tr. Christiansen, General der Flieger, Wehrmachts befehlshaber in den Niederlanden en houdt, in het kort, in, dat ondanks zijne waarschuwing, om geen Duitsch-viajndige personen in eenige vorm hulp te verleenen, toch nog op 7-8-’41 aan Engelsche vliegers die op Nederlandsch gebied met hun vliegtuig een noodlanding moesten maken door burgers geholpen zijn met geld, levensmiddelen en kleeding terwijl die Engelschen gevangen genomen zijn werden direct door het Duitsche krijgsgerecht de hulp biedende personen veroordeeld en wel: 5 van hen tot de doodstraf; 3 anderen tot langdurige en gedeeltelijk tot levenslange vrijheidsstraf. Nog heden worden bedoelde publicaties in de gemeente, tot een getal van 30, aangeplakt.

Share

14 augustus 1941

zondag, augustus 14th, 2011

Gedurende de nacht is op verschillende tijden het afweergeschut en bominslag gehoord. Goddank blijft Zevenbergen vrij van bominslagen.

Het weer is, behoudens nu en dan ’n halven dag, steeds regenachtig. De tarwe, erwten, gerst enz. staat op het veld, in hoopen en op ruiters te rotten en te schieten; de tarwe staat voor het meerendeel nog vast en toch reeds in de aren te schieten. Wat zal het worden met onze voedselvoorziening als het zoo doorgaat?

Share

13 augustus 1941

zaterdag, augustus 13th, 2011

Ook in de afgeloopen nacht zijn veel vliegtuigen boven de gemeente geweest. Volgens het rapport van de luchtbeschermingsdienst te Zevenb. Hoek, zijn gisteren in de afgeloopen nacht zeer veel vliegtuigen waargenomen, zoowel Engelsche als Duitsche.

Om 11.50 uur, vermeldt het rapport. ‘Engelsche vliegtuigen zeer lang; een groep Engelsche vliegtuigen, vlichrichting Rotterdam-Gilze Reijen; afweervuur te Moerdijk kwam in werking, ook werd een brand waargenomen in de richting Moerdijk. Van 13.10 tot 13.50 Duitsche en Engelsche vliegtuigen in alle richtingen en ontploffingen, schieten door afweergeschut en van uit vliegtuigen (luchtgevechten) ook om 23.35 uur werden ontploffingen gehoord.

Hoe langer hoe meer blijkt nu, dat gisteren de menschen, in de polders werkzaam, angstig oogenblikken hebben meegemaakt en bescherming moesten zoeken in slooten enz. voor kogels uit geschut der vechtende vliegtuigen. In deze gemeente is geen enkel vliegtuig neergestort.

Gisteren waren slechts 30 koeien aangevoerd voor verplichte levering op de taxatie-paardenmarkt op heden zijn slechts 2 paarden aangevoerd.

Share

12 augustus 1941

vrijdag, augustus 12th, 2011

Bij nog steeds voortdurende regen zijn er hier geen oorlogshandelingen als overtrekkende vliegtuigen, gehoord of gezien.

Bij schrijven van den procureur-generaal meldt deze dat, het telegram dd. 8 dezer als vervallen kan worden beschouwd aangezien alle Engelsche piloten zijn gevangen genomen.

Het weer is zoo slecht dat de boeren niet eens kans krijgen de oogst te maaien, laat staan binnen te halen. De tarwe schiet op stam en door de overrijpheid valt zeer veel tarwe uit op de grond. Hoe angstig velen zijn t.a.z. van de komende tijd, moge hieruit blijken, dat men voor één kolenbon recht gevende op één eenheid kolen dat is één H.L.) nu reeds f 4,50 betaalt waarna de kolen nog betaald moeten worden. Voor één kilogram tarwe betaalt men (alles clandestien) f 1,- / één gulden en voor één boterbon, recht gevende op 1/2 pond boter, betaalt men reeds f 1,50, ook buiten de prijs van de boter zelf. Voor één H.L.tarwe wil men f 100,- (een honderd guldens) betalen indien men de tarwe vervoert naar een andere plaats waar die gebruikt zal worden om over de Nederlandsch Belgische grens te smokkelen.

Heden gaat van mij een bekendmaking uit houdende aanwijzingen t.a.z. van:
a) maatregelen t.a.z van de te velde staande oogst
b) idem tijdens de periode van opslag van het graan en
c) idem tijdens het dorschen van den oogst.

Al die maatregelen moeten genomen worden om brand, door brandverwekkende middelen (brandplaatjes) en door dorschmachines en benzine te voorkomen. Voor directe waarschuwing geef ik de adressen op waar de brand(en) gemeld dienen te worden namelijk telefonisch te Zevenbergen no. 24 gemeentehuis no. 20 woonhuis burgemeester; te Zevenberschen-Hoek no. 29 (brandweercommandant) no. 24 politie of no. 47 gebouw luchtbeschermingsdienst.

Hedenvoormiddag was er een bijzondere drukte van vliegtuigen in de lucht. Omtrent 12 uur was een aantal Engelsche vliegtuigen boven deze gemeente, men schatte het aantal op ca. 25. Nabij Zevenb-Hoek is het tot luchtgevechten gekomen en nabij de Moerdijksebrug is een vliegtuig, aan de noordzijde van het Hollandsch Diep neergestort. Men beweert dat het een Engelsch toestel is.

Omtrent 14 uur waren een aantal vliegtuigen van Duitsche nationaliteit boven de gemeente. Sommigen vlogen niet veel hooger dan de daken der huizen. Men beweert dat vliegtuigen van Duitsche en Engelsche nationaliteit boven Zevenbergen in de lucht waren. De schrik zat er bij velen inwoners in. De arbeiders, uit Zevenbergen, werkzaam nabij de Moerdijk, zijn van het werk gaan loopen en kwamen uit angst naar huis, vreezende door geweer of afweervuur getroffen te zullen worden. Ook zijn er heden middag door de hier gelegerde militairen mitrailleurs opgesteld is weilanden buiten de kom van Zevenbergen.

Tot laat in den avond zijn de boeren thans bezig met de machine om de tarwe oogst te maaien, nu het na de middag goed droog weer is.

Share
Freelance PHP Developer