oktober 9th, 2011

...now browsing by day

 

9 oktober 1941

zondag, oktober 9th, 2011

Óók nu was alles rustig in de gemeente en boven de gemeente in de lucht. Van meerdere inwoners van Rotterdam ontving ik per brief, telefoon of bij persoonlijk bezoek de vraag of er in deze gemeente eenige woning is te verkrijgen om te huren. Vele Rotterdammers willen, na het laatste hevige bombardement van Rotterdam op 3 oct. j.l. die stad metterwoon verlaten en elders gaan wonen. In deze gemeente zijn daarvoor geen woningen beschikbaar doch samenwoning bij families kan ik niet verhinderen.

Van de gemeentepolitie ontvang ik heden een rapport, houdende de niet of niet voldoende afscherming der ramen na zonsondergang en wel uitsluitend daar waar Duitsche militairen zijn gehuisvest o.a. in de bewaarschool in de Oude Kerkstraat Hôtel de Wit op de Markt en bij de familie Timmermans op de Markt waar de officieren eten en drinken en verblijven. Ik heb heden de klacht doorgegeven aan den Ortskommandant die voor afdoende maatregelen zeide zorg te zullen dragen.

Bij den vorig najaar op eigen verzoek ontslagen agent van politie te Zevenbergschen Hoek J.v.T. zijn op aanwijzing meerdere goederen in beslag genomen afkomstig van bij hem in de eerste dagen na 10 mei 1940 door burgers ingeleverde goederen toebehorende aan het Nederlandsche leger, thans van het Duitsche leger, waarvan proces-verbaal is opgemaakt en de goederen op last van de Officier van Justitie bij mij in bewaring zijn gegeven.

Meerdere vrouwen vragen mijn tusschenkomst ter verkrijging van petroleum voor verlichting in hun woning waar gas en/of electrisch licht ontbreekt. Kaarsen kunnen zij ook al niet meer verkrijgen zoodat zij zonder eenig middel van verlichting zitten. Tot mijn spijt kan ook ik hen niet helpen omdat ook de petroleum hgoegenaamd niet meer verstrekt wordt en die er nog is of komt, voor de Duitsche Weermacht is bestemd of gevorderd. Ik raad de menschen aan zich van zaklantaarntjes te voorzien om in geval van nood iets te hebben voor verlichting. Heden lag een schip in de haven bestemd om het ingeleverde koper van deze en omliggende gemeenten in te nemen. Zoo is heden ons koper tot eenige wicht van bijna 1800 kilogram ingeladen waarbij het publiek belangstellend toekeek.

Share
Freelance PHP Developer