oktober, 2011

...now browsing by month

 

21 oktober 1941

vrijdag, oktober 21st, 2011

Het mooie weer, na een paar dagen storm en regen, lokte de Engelsche luchtmacht waarschijnlijk voor grootsche ondernemingen in de lucht. Het begon gisteravond omtrent 8 uur reeds en duurde tot na middernacht. Zeer veel zoeklichten, veel en langdurige afweer met geschut, zware explosies hier en daar een lichtparachut in de licht, deed de inwoners bang worden en zeer veel menschen gingen, buiten de kom van Zevenbergen om alles beter te kunnen zien.

Omtrent 20.30 uur hing in de richting Moerdijk zoo’n lichtparachute, die ongeveer 10 minuten zelfs Zevenbergen in het licht zette. Daarna een in de richting Gilze-Reijen en nog een in de richting Princenhage. Om 22.15 kreeg ik bericht van de politie te Zevenb. Hoek dat daar zoo’n uitgebrande lichtparachute was gevonden en gedeponeerd. Ik heb de noodige en voorgeschreven meldingen gedaan en heden komt de agent het gevondene bij mij deponeeren waarna ik die over moet geven aan de Duitsche weermacht alhier. Omtrent 1 uur heden nacht werd alles weer meer rustig.

20 oktober 1941

donderdag, oktober 20th, 2011

Ook thans is het overdag en ook des nachts in de lucht zeer rustig; het lijkt wel of ineens alle vliegtuigen elders in dienst zijn gesteld van de oorlog. Onze nachtrust is er veel te beter om.

Thans is bekend dat in deze gemeente de buscollecte voor Winterhulp, op vrijdag 17 en zaterdag 18 dezer, heeft opgebracht de som van F 65,90 tegen F 207,10 vorig jaar. Van het bureau Notstandsbeihilfe van de Rijkscommissaris te Rotterdam, ontving ik mededeeling, dat in deze gemeente is uitgekeerd: F 23.957,25 aan 607 personen en 7 zijn afgewezen, totaal aantal aanvragen 614.

Heden nacht van 19 op 20 dezer heeft de een of andere Duitscher in de Stationstraat een 3-tal schoten gelost. De dienstdoende agent van politie heeft getracht te achterhalen wie er geschoten heeft maar kon dit niet achterhalen. Wel is er gegronde reden om te vermoeden dat een dronken officier, en wel de Orscommandant in persoon, dezer schoten heeft gelost. Deze is althans in zijn kwartier, bij G. Nelemans in de Stationstraat, omtrent dien tijd dronken aangekomen en heeft daar den boel bevuild. Zelf kwam hij ook bij de politie vragen of van de schietpartij een proces-verbaal is of wordt gemaakt, waarvoor hij verklaarde vrees te hebben. Ik heb hem laten vragen om morgen bij mij te komen; ik wil die schietpartij nader met hem bespreken.

19 oktober 1941

woensdag, oktober 19th, 2011

Bij vliegende storm is alles rustig gebleven meerdere militairen die schijnbaar over veel geld beschikken, hetzij zij dit hier ontvangen dan wel uit Duitschland toegezonden krijgen, koopen hier, in Breda of elders, vele waardevolle goederen zlefs pelsmantels enz. enz. omdie naar Duitschland te zenden. Groote pakken goederen gaan alzoo de grenzen over, zeer tot ergernis van de burgers die zulks aanzien.

18 oktober 1941

dinsdag, oktober 18th, 2011

Bij zeer stormachtig weer en veel regen is er niets bijzonders voorgevallen. Ook des daags worden er hoegenaamd geen vliegtuigen waargenomen. Gelukkig blijven wij in deze gemeente gespaard voor ernstige voorvallen, zoo als die in naburige gemeenten, als Etten en Zwaluwe voorvallen, waar dronken militairen een ware terreur uit oefenen, door burgers met wapens te bedreigen aanhoudingen verrichten enz. alles ongegrond en ongemotiveerd zoo zou in Etten zoón militair een offciier door een of meer burgers zijn opgehaald, doch de daders of daders blijven inbekend. In Zwaluwe heeft een der dronken militair op een burger geschoten echter zonder te verwonden; de drie dronken militairen zouden daar twee uur aan een de bevolking schrik aangejaagd hebben.

17 oktober 1941

maandag, oktober 17th, 2011

Waarschijnlijk door onze goede nachtrust hebben wij in den afgeloopen nacht niets gehoord van de vele vliegtuigen die hier naar men zegt in de nacht zijn overgevlogen. Men beweert zelfs dat één vliegtuig omtrent 4 uur brandend omlaag is gestort in of nabij deze gemeente in de richting Oudenbosch; mij is officieel daarvan niets bekend.

Heden en morgen heeft de 2e collecte voor winterhulp plaats. Het is een bus-straat-collecte met speldjes voorstellende de wapens der provincieen in Nederland. Andermaal heb ik veel te weinig collectanten en moet ik 8 man inzetten van gemeentedienst en tijdelijk personeel van de gemeente om alle 14 wijken te collecteren.

16 oktober 1941

zondag, oktober 16th, 2011

In en boven deze gemeente was het alles rustig, elders zagen wij wel zoeklichten in de lucht en hoorden wij afweergeschut of/en bominslagen. God zij dank, blijft mijn gemeente na de eerste oorlogsdagen gespaard voor bomafwerpen, althans die iets beteekenen.

Heden middag ontving ik omtrent 13 uur van den birgade commandant der marechaussee te Moerdijk de mededeeling, dat in het land van de wed. Dekkers aan de Binnen-Moerdijk in een maaiveld een gat in de grond is gevonden waar blijkbaar een niet ontplofte bom in zat van klein caliber. Hij heeft de Duitsche weermacht te Moerdijk van een en ander op de hoogte gesteld en deze heeft het aldus bevonden en zou voor opruiming zorgen. Door mijne gemeentepolitie zijn er vlaggen en een waarschuwingsbord bij geplaatst terwijl door mij, ten overvloede de Ortskommandatuur alhier van een en ander op de hoogte heb gesteld.

15 oktober 1941

zaterdag, oktober 15th, 2011

De avond van 14 op 15 oct. als mede de afgeloopen nacht waren nu weer eens erg rustig; wij hebben geen enkel vliegtuig gehoord. Of het vele regenweer de oorzaak daarvan is weten wij niet maar de rust heeft heden nacht ons goed gedaan en wij gunnen ook anderen, b.v. de bewoners van Rotterdam die rust. Nog steeds komen er uit Rotterdam inwoners naar hier om te zoeken en te vragen naar woongelegenheid, echter zonder resultaat; wij komen hier zelf nog woningen tekort.

Heden gaat van mij de dd. gisteren geteekende bekendmaking uit: vliegtuigen afkomstige of ten gevolge van oorlogshandelingen aangetroffen voorwerpen of deelen daarvan. De burgemeester van Zevenbergen vestigt met nadruk de aandacht op het volgende:

1) Alle uit vliegtuigen afkomstige of ten gevolge van oorlogshandelingen hier aangetroffen voorwerpen of deelen daarvan zijn eigendom van de Duitsche Weermacht. Hij, die zulke voorwerpen vindt en voor zich zelf behoudt of bewaart zonder daartoe bvevoegd te zijn, is strafbaar.

2) In geen geval mag het dus voorkomen dat bovenbedoelde voorwerpen door onbevoegden worden medegenomen of bewaard, of dat onbevoegden met deze voorwerpen gaan experimenteeren.

Van alle vondsten moet met den meestten spoed worden kennis gegeven aan de politie. In den toestand, waarin de voorwerpen zijn aangetroffen mag geen verandering worden gebracht.
Zevenbergen, 14 oct. 1941, de burgemeester voornoemd, w.g. J.J. v. Aken

14 oktober 1941

vrijdag, oktober 14th, 2011

Wederom was in de avond van gisteren en laat in de nacht de drukte in de lucht geweldig groot. Reeds omtrent 21 uur kwamen blijkbaar Engelsche vliegtuigen boven Rotterdam en omgeving en was de lucht vandaar vol zoeklichten en donderde het afweergeschut en konden wij de granaten in de lucht zien uiteenspatten. Het is ook voor hier beangstigend daar luchtgevechten en in nood afgeworpen bommen ook ons kunnen treffen alsook afgeschoten vliegtuigen. Ook onze bevolking is begaan met het lot van vele Rotterdammers die hier en elders trachten zich tijdelijk te vestigen en er niet in slagen een woning of een deel van een woning te krijgen.

13 oktober 1941

donderdag, oktober 13th, 2011

De gansche avond van gisteren en in de afgeloopen nacht waren er veel vliegtuigen in de lucht, naar wij wel meenden te hooren van Engelsche en Duitsche nationaliteit. Door enkele inwooners is afweergeschut gehoord.

Heden om 12.25 uur ontving ik het volgende telegram:
“Verzoek opsporing en aanhouding van ten eerste twee Engelsch sprkeende personen die in de nacht van elf op twaalf october j.l. onderdak vroegen bij een boer in Barendrecht stop Vermoedelijk zijn het Engelschepiloten aangezien te zelfden tijd een Engelsch vliegtuig en twee valschermen zijn waargenomen stop Ten tweede eenige leden der bemanning van een bij Antwerpen neergeschoten Engelsch vliegtuig die de Nederlandsche grens hebben overschreden stop. Bij aanhouding onverwijld dichtsbijzijnde Duitsche instantie waarschuwen en berichten aan betrokken aussenstellenleiter Sicherheitspolizei en mij stop.”, procureur generaal fgd directeur van politie, N.J.v.Leeuwen

De eerste in deze gemeente op 9.10 en 11 october gehouden lijstcollecte voor Winterhulp heeft slechts opgebracht f 120,54 hieronder is begrepen de collecte door mij verzorgd onder de gemeente Terheijden, de z.g. Noord-bewesten de spoorlijn Breda-Hage-Zwaluwe. Vorig jaar bracht deze eerste collecte op f 517,20. De winterhulpcollecte gaan er bij veruit de meeste burgers niet in en vele vooraanstaande personen laten de aangeboden lijsten blanco passeeren. Het slechte weer van 10 en 11 october heeft ook de uitkomst nadeelig beinvloed; de collectanten waren druipnat.

12 oktober 1941

woensdag, oktober 12th, 2011

Behoudens het overtrekken van meerdere vliegtuigen was het de overige avond en heden nacht alles rustig; er is dan ook niets bijzonders te melden.

Steeds worden vele artiekelen, ondanks de z.g. prijsregeling, schaarser en duurder. Elders althans in steden kan men in de sigarenwinkels slechts 2 sigaren tegelijk koopen. In betere hotels kost een behoorlijke sigaar 60 cent. Bruine boonen kan men bij de boeren clandestien koopen voor 40 cent en hooger. Voor aardappelen eveneens clandestien gekocht betaalt men in Breda 12 cent per kilo. Ondanks de zware straffen bedreigd tegen fraudeleuze slachtingen, worden er hier en daar toch nog geslacht, vooral varkens. Vele Nederlanders redeneeren aldus; dat het vleesch anders toch naar Duitschland gaat. Nu en dan valt den crisis-ambtenaar wel iets in handen, maar ik neem aan van nog niet 1% van hetgeen in het geheim vervoerd wordt. De boeren op het platteland worden op alle tijden van dag en avond door burgers uit de steden bezocht om hen te bewegen hetzij aardappelen of graan te verkoopen. De molentjes om graan te malen, worden in het geheim gemaakt en gretig gekocht door hen die wat graan hebben kunnen bemachtigen. Van volle zoete melk, die sommigen bij een boer in hun buurt halen, schept men de room af, om deze in inmaakflesschen te karnen, wat, naar men zegt buitengewoon goed gaat; zulks om het boter tekrot wat aan te vullen.