november 7th, 2011

...now browsing by day

 

7 november 1941

maandag, november 7th, 2011

Andermaal een rustige nacht en dag achter ons. Heden zijn de voorbereiders van de nieuwe troepn miliatiren hier aangekomen om alles te regelen vóór de komst. Men verzocht mij het schoolbestuur van de Christelijke school aan te zeggen, dat nog twee lokalen van de school in de stationstraat meer ontruimd moeten worden. Mijn bezwaren, dat dan ook dáár de kinderen meerendeels de straat op moeten, zonder onderwijs, deden daaraan niets af. Er zouden méér soldaten komen dan er nu zijn, zoodat ook op het gemeentehuis of elders, geen enkel lokaal kon vrijgegeven worden. Meerdere andere gebouwen, voor allerlei doeleinden waren noodig, o.a.voor het inrichten eener keuken waarvoor een ruimte in de Kerkstraat, magan [?] zijn van het Huis van Ouden van dagen, in gereedheid moest worden gebracht; gasaanleg enzz.
Heden ontving ik van de nieuwe hier komende militairen het verzoek om een plaats aan te wijzen voor 15 paardenb. Ik heb hun verwezen naar een schaftlokaal aan de Coop. suikerfabriek, het welk door hen zal gekeurd worden resp. zal gevorderd worden.

Heden ontving ik per telefoon de mededeelingvan het bureau Goedkeuring Werken te ‘s-Bosch dat de op 3 okt. j.l. aanbesteede werken, zijnde het maken van een hoofdrioolering achter de Lage Wipstraat, een rioleering in de straat, algeheele nieuwe bestrating dezer straat, het maken van een zuiveringsinstallatie in de Torenpolder en bijkomende werken, kan gegund worden aan v. Oort, lkaafsre inschrijver te Raamsdonk, behoudens enkele wijzigingen in het werk o.a. het weglaten van een betonschutting op de te rioleeren sloot achter de straat en tegelbestrting van trottoirs en de bestrating van trottoirs en de bestrating enz. gewone klinkers in plaats van klinkerkeien, hetgeen aan de doelmatigheid van de werken minder afdoet.

Heden om 12.30 uur ontving ik het volgende telegram:
den Bosch 7/11 (regerings)
Ingevolge opdracht Rijkscommissaris gelieve u alle in den vrijen handel zijnde radiotoestellen in uwe gemeente onverwijld te doen innemen tegen behoorlijk ontvangbewijs en voorlopig op het politiebureau op te slaan stop Over verdere behandeling en betaling volgt nader bericht stop Verzoeke zoo spoedig mogelijk gespecificeerde opgave voor in bewaring genomen apparaten met vermelding merken en eigenaars aan mij stop. Procureur-Generaal fgd. gew. directeur van Politie N.J. v. Leeuwen

Met de uitvoering van bovenstaande heb ik, na ontvangst telegam, de politie belast.
Hedenavond vanaf 20.40 uur hooren wij aanhoudend het afweergeschut in de richting Rotterdam en volgen er zware ontploffingen van brisantbommen. Meerdere vliegtuigen zijn in de licht hoorbaar terwijl de lucht vol is van zoeklichten ‘arm Rotterdam’ wanneer iederen avond duizende inwoners per trein, bus en met de fiets in andere plaatsen nachtrust trachten te vinden om in de morgenuren hun haarsteden en werk terug te keeren. God moge ons voor zulke bombardementen sparen. Thans, om 23.00 uur wanneer wij ter ruste gaan, dreunt het hier van enkele zware explosies en hooren wij het afweergeschut donderen.

Share
Freelance PHP Developer