november 13th, 2011

...now browsing by day

 

13 november 1941

zondag, november 13th, 2011

Het is opvallend stil in de lucht, zoowel des avonds, gedurende de nacht en ook des daags.

Heden heb ik een conferentie gehad met den pastoor te Zevenb. Hoek, den heer ir. Noorlander van het bouwbureau alhier, den eerw. heer van Helvoirt, bisschoppelijk bouwkundige den heer ir. Oomen, architect te Oosterhout die de plannen enz. heeft gemaakt voor de nieuw te bouwen meisjesschool, de kosterswoning, het pension voor dames en heeren, welk laatste gebouwd zal worden in de plaats van het pensionaat, en van de naaischool. Mede waren de aannemers aanwezig van het pension, kosterswoning en naaischool, zijnde de heeren Wortel en Buizing te Tilburg. Deze bespreekingen betroffen meer de details van den aanvang der werken en de moeilijkheden die er zijn t.a.z. van de materialen positie. Zoo mogelijk wordt nog deze maand begonnen met de werken waarvan het bouwen staat onder toezicht van het bouwbureau alhier. Het eerste huis, van Somers staat momenteel onder de pannen terwijl de gemeente nog druk bezig is zand aan te voeren voor ophooging van de te maken “Brink” tegenover de kerk. Een paar andere woningen vorderen goed. Het bouwen wordt steeds moeilijker en duurden voor Zevenbergschen-Hoek moet momenteel reeds gerekend worden op F 22,- per m3 bouwwerk.

Heden ontving ik drie heeren van het departement van Wetenschap enz. enz. mij informeerende of in deze gemeente mogelijks iets te doen was voor een of meer jonge kunstenaars-beeldhouwers enz. Aangezien voornoemd departement een som heet uitgetrokken om deze kunstenaars te steunen. Op mijne mededeeling dat ik reeds een opdracht heb gegeven om te komen tot een waaardig gedenkteeken in het vernielde en thans in opbouw vergevorderde deel van Zevenbergen, aan den beeldhouwer Niel Steenbergen te Teteringen, werd de voorlopige toezegging gedaan dat in de kosten van zoo’n gedenkteeken mogelijk F 1000,- kon bijgedragen worden. Men raadde mij te bevorderen dat de heer Steenbergen zich in verbinding zou stellen met voornoemd departement waartoe het noodige door mij zqal geschieden. Als wellicht reeds eerder hier aangehaalde, is het mijne bedoeling, om aan de Noordhaven tusschen een heeerenhuis en de nieuw te bouwen arbeidsbureau, beide in aanbouw, een gedenkteeken te plaatsen waarvoor de plaat is vrij gehouden, kosten ca. f 5500,-

Share
Freelance PHP Developer