november, 2011

...now browsing by month

 

20 november 1941

zondag, november 20th, 2011

Opvallend kalm blijft het in de lucht en wij kunnen het maar niet begrijpen wat de reden van deze kalmte zijn kan, temeer niet nu het weer toch zacht en goed is, alhoewel nevelig in de ochtenduren.

Heden heb ik de luchtbeschermingstentoonstelling officieel geopend in hotel “de Beurs” waar zich om 15 uur een klein aantal van de genoodigden had verzameld. De tentoonstelling gaat uit van de Nederlandsche Vereeniging voor Luchtbescherming en geeft zoowat alles te zien op het gebied van de zelfbescherming van lijf en goed; hoe wij ons huis moeten en kunnen verduisteren bij avond en nacht; de uitwerking van brisant- en brandbommen; de bestrijding en verzorging van getroffenen bij gasaanvallen; inrichten van schuilkelders in eigen woningen; het gebruik van gasmaskers enz. enz. De tentoonstelling heeft bij de opening nog geen druk bezoek. Vele menschen zijn maar al te zeer de mening toegedaan dat tegen luchtaanvallen weinig of niets te doen is, het geen beslist verkeerd en niet waar is.

Heden avond om 19 uur ontving ik het volgende telegram:
“De ingevolge telegram van 7 november ingenomen radiotoestellen worden morgen en volgende dagen door expeditie onderneming van Doorn opgehaald stop. Gelieve onmiddelijk voor behoorlijke verpakking te zorgen stop. Toestel en verpakking voorzien van naam en adres van eigenaar stop. Procureur-Generaal fgd. gew. Directeur van Politie N.J. v. Leeuwen”

Share

19 november 1941

zaterdag, november 19th, 2011

Heden 3e woensdag in november, als van ouds heden paardenmarkt. Deze dag was ook aangekondigd als taxatief paardenmarkt, waar de paarden vanaf 1 jaar en ouder door daartoe aangewezen personen worden getaxeerd en de verkoopprijs wordt bepaald, waarboven niet mag worden verkocht. Ook deze maximum-prijzen worden door koopers en verkoopers, die tevoren over de prijs van een paard overeenkwamen teniet gedaan door een zekere som, boven de taxatie-prijs, overeen te komen, welke som in weinig geval f 500,- en meer bedraagt. Ook hier dus overschrijding van de vastgestelde prijzen zooals vele roerende en onroerende goederen boven de vastgestelde prijzen in andere handen overgaan. Op deze markt waren slechts 70 dieren aangevoerd. Vele veulens zijn reeds van eigenaar veranderd. Op deze markt werden zelfs prijzen besteed van f 1000,- voor een hengstveulen en voor een merrieveulen f 1200,- en meer.

Er is niets bijzonders te melden omtrent oorlogshandelingen.Nu en dan was heden eenig vliegtuig in de licht te hooren.

Share

18 november 1941

vrijdag, november 18th, 2011

Nog steeds is alles rustig.

Heden werd wederom de verplichte veeleverings-markt gehouden. De aanvoer was iets minder dan de vorige week. Nog worden door de boeren, die een of meer stuks vee, welke geleverd moeten worden, en die levering willen ontwijken, bonnen gekocht van boeren die meer stuks willen leveren dan waartoe zij verplicht zijn en wel voor f 150,- tot f 200,- per bon. Voor middelmatige henstveulens worden al prijzen besteed van f 800,-.

Heden heeft onder enkele genoodigden de aanbesteding plaats gehad van een nieuw te bouwen bijzondere meisjesschool, op het terrein achter de R.K. kerk te Zevenb. Hoek van architect ir. Oomen te Oosterhout was F 74.000,- Ingeschreven werd door Wortel en Buijzing te Tilburg, f 65.740,- ; v. Loon en Smits te Zevenbergen, f 68.650,-; Buckens Prinsenhage, f 69.745,-.

De goedkeuring zal gevraagd worden om het werk op te dragen aan de laagste inschrijver die ook andere gebouwen voor het R.K. Kerkbestuur heeft aangenomen. Thans gaan de uitnoodigingen uit aan de hoofden der scholen te Zevenbergen en Zevenb. Hoek om de tentoonstelling van de luchtbescherming te bezoeken die te Zevenbergen zal geopend worden a.s. Donderdag om 3 uur in Hotel de Beurs van C. Goverde en te Zevenb. Hoek op zondag a.s. om 11.30 uur v.m. in het luchtbeschermingsgebouw. Vele vooraanstaande personen zijn uitgenoodigd bij de opening door mij als genoemd.

Share

17 november 1941

donderdag, november 17th, 2011

Alles rustig op straat en in de lucht slechts één vliegtuig gedurende de dag gehoord. De bus-straatcollecte voor Winterhulp, die 14 en 15 dezer is gehouden heeft slechts opgebracht F 26,26½ wel een zéér gering bedrag. Uit alles blijkt dat de collecten Winterhulp bij het volk niet sympathiek is. Hedenavond is er wederom een uitvoering voor de Duitsche militairen in het patronaatsgebouw waarvoor een specialisten-gezelschap is gearriveerd. Door den Ortskommandant ben ook ik, als burgemeester, tot bijwonen uitgenoodigd. Ik heb de uitnodiging, even als alle vroegere soortgelijke uitnoodigingen van de hand gewezen daar de tijd mij niet schikt en ik voor deze uitvoeringen geen interesse heb.

Share

16 november 1941

woensdag, november 16th, 2011

Andermaal is alles rustig en van oorlogshandelingen is niets, maar dan ook niets te zien of te hooren. Alleen in den avond herinneren om de pikdonkere straten en woningen er aan, dat er oorlog is. Zoo ook de militairen in de straten

Share

15 november 1941

dinsdag, november 15th, 2011

Ook thans alles rustig in de gemeente en niets is er wat als bijzonders te vermelden valt. Een krachtige vorst is ingetreden. Van den provinciaal directeur W.H.N. ontving ik bericht, dat aan deze gemeente voor de eerste uitkeering winterhulp is uitgetrokken F 1164,-. Deze uitkeering moet nog deze maand november geschieden. Per persoon is als basis vastgesteld F 3,-

Gisteren en heden is andermaal een bus-straatcollecte voor Winterhulp gehouden, deze met speldjes. Deze collecte wordt in Zevenbergschen-Hoek en Langeweg wederom niet gehouden wagens (gemis aan collectanten, terwijl in Zevenbergen en omgeving nog 4 wijken onbezet zijn wegens tekort aan collectanten. Slechts door een N.S.B. en diens gezin alsmede twee drie personen die met de N.S.B. blijkbaar symplatineeren, wordt gecollecteerd.

Share

14 november 1941

maandag, november 14th, 2011

Het is ongewoon stil in de lucht en in de gemeente. Het gewone schouwtooneel van militairen in de straten van Zevenbergen. Overdag enkele vliegtuigen; dat is alles. Deze militairen zijn rustig en de groote ergernis van weleer, dat veel jonge meisjes de militairen achterna loopen en met dezen uitgaan, is blijkbaar voorbij daar dien aangaande niets meer te zien is.

Share

13 november 1941

zondag, november 13th, 2011

Het is opvallend stil in de lucht, zoowel des avonds, gedurende de nacht en ook des daags.

Heden heb ik een conferentie gehad met den pastoor te Zevenb. Hoek, den heer ir. Noorlander van het bouwbureau alhier, den eerw. heer van Helvoirt, bisschoppelijk bouwkundige den heer ir. Oomen, architect te Oosterhout die de plannen enz. heeft gemaakt voor de nieuw te bouwen meisjesschool, de kosterswoning, het pension voor dames en heeren, welk laatste gebouwd zal worden in de plaats van het pensionaat, en van de naaischool. Mede waren de aannemers aanwezig van het pension, kosterswoning en naaischool, zijnde de heeren Wortel en Buizing te Tilburg. Deze bespreekingen betroffen meer de details van den aanvang der werken en de moeilijkheden die er zijn t.a.z. van de materialen positie. Zoo mogelijk wordt nog deze maand begonnen met de werken waarvan het bouwen staat onder toezicht van het bouwbureau alhier. Het eerste huis, van Somers staat momenteel onder de pannen terwijl de gemeente nog druk bezig is zand aan te voeren voor ophooging van de te maken “Brink” tegenover de kerk. Een paar andere woningen vorderen goed. Het bouwen wordt steeds moeilijker en duurden voor Zevenbergschen-Hoek moet momenteel reeds gerekend worden op F 22,- per m3 bouwwerk.

Heden ontving ik drie heeren van het departement van Wetenschap enz. enz. mij informeerende of in deze gemeente mogelijks iets te doen was voor een of meer jonge kunstenaars-beeldhouwers enz. Aangezien voornoemd departement een som heet uitgetrokken om deze kunstenaars te steunen. Op mijne mededeeling dat ik reeds een opdracht heb gegeven om te komen tot een waaardig gedenkteeken in het vernielde en thans in opbouw vergevorderde deel van Zevenbergen, aan den beeldhouwer Niel Steenbergen te Teteringen, werd de voorlopige toezegging gedaan dat in de kosten van zoo’n gedenkteeken mogelijk F 1000,- kon bijgedragen worden. Men raadde mij te bevorderen dat de heer Steenbergen zich in verbinding zou stellen met voornoemd departement waartoe het noodige door mij zqal geschieden. Als wellicht reeds eerder hier aangehaalde, is het mijne bedoeling, om aan de Noordhaven tusschen een heeerenhuis en de nieuw te bouwen arbeidsbureau, beide in aanbouw, een gedenkteeken te plaatsen waarvoor de plaat is vrij gehouden, kosten ca. f 5500,-

Share

12 november 1941

zaterdag, november 12th, 2011

Alles rustig in de avond- en nachturen. Heden avond ontving ik van den burgemeester van Etten het verzoek om de brandspuit nogmaals naar de nog brandende vlasfabriek te zenden hetgeen ik geweigerd heb met het oog op de nog weinige voorraad benzine waarna hij om autospuit van Breda zou vragenh aangezien het vuur wederom oplaaide.

Share

11 november 1941

vrijdag, november 11th, 2011

Voor wat oorlogshandelingen betreft, was de nacht kalm. Overdag meerdere vliegtuigen in de lucht. Heden had alhier wederom de wekelijksche veelevering plaats. Volgens telling waren er 170 runderen voor levering aangevoerd. Heden avond is onze auto-brandspuit nog op het terrein van de brand te Zwartenberg. Ik heb lastgegeven de spuit morgen om 8 uur te doen inrukken.

Share
Freelance PHP Developer