december 15th, 2011

...now browsing by day

 

15 december 1941

donderdag, december 15th, 2011

Ook in de avond en nacht van 14 op 15 dezer was er drukte in de lucht en hoorden wij meerdere vliegtuigen over onze gemeente vliegen. Er is echter niets bijzonders voorgevallen. Heden gaat van mij de volgende bekendmaking uit:

Gemeente Zevenbergen
Bekendmaking
Voor bouwwerken, werken en karweijen onder de f 500,- behoefde tot nu toe geen goedkeuring van den Algemeen gemachtigde te worden aangevraagd. De schaarste aan bouwmaterialen is echter zoo zeer toegenomen, dat het onverantwoord is te achten, bouwmaterialen te verwerken voor doeleinden, welke niet dringend noodzakelijk zijn. Materialen kunnen voorloopig alleen worden toegestaan voor werken, welke:
(a) een direct belang vormen voor de voedselvoorziening van ons land;
(b) de allernoodzakelijkste hulp brengen na bombardements- of brandschade;
(c) met weinig materiaal aan een onhoudbaren toestand tegemoet komen.
Uitbreiding of verbetering van woongelegenheden -hoe wenschelijk op zichzelf ook- wordt tot het bovenstaande niet gerekend. Aanvraagformulieren voor het verkrijgen van een machtiging tot aankoop van materialen voor werken bedoeld onder a,b en c kunnen worden afgehaald op het bureau van gemeentewerken, elken dinsdag voormiddag van 10 tot 12 uur. Voor spoedgevallen kan op andere dagen aanmelding geschieden van11 tot 12 uur.
Zevenbergen, 15 dec. 1941
De burgemeester van Zevenbergen
J.J. v. Aken

Deze bekendmaking wordt gezonden aan alle bouwondernemers in de gemeente.

Heden namiddag ontving de politieagent Treij te Langeweg van een inwoner te Langeweg de mededeeling dat in de polder het Oudland van Zevenbergen, nabij de boerderij van C. Huijsmans aldaar, pamfletten zijn gevonden die door een Engelsch vliegtuig zijn uit geworpen. Treij heeft zooveel mogelijk deze pamfeltten verzameld tot een getal van ruim 1000. De pamfletten houden aan de eene zijde tusschen de Oranje kleur in: het portret van Koningin Wilhelmina, waaronder in kapitale letter ‘Wij zullen dezen strijd winnen!’ Daaronder is oranjedruk:

Proclamatie van H.M. de Koningen, uitgesproken door zijne excellentie prof. P.S. Gerbandy op 8 december 1941. Aan de andere zijde, alles in de Nederlandsche taal, de toespraak houdende de oorlogsverklaring van Nederland aan Japan, geteekend door: Wilhelmina, gecontrasigneerd door alle te Londen aanwezige ministers. Aan de voet is een kaartje afgedrukt van het strijdtoneel tusschen de Vereenigde Staten en China, met Japan, Nederlandsch Indië en de geheele stille Zuidzee, houdende het nieuwe oorlogsterrein.

Van de vinding is nog heden avond door mij kennisgegeven zooals is voorgeschreven, aan de Rijksinspectie voor de bescherming der bevolking tegen luchtaanvallen te den Haag, alsmede aan den Beauftragten van den Rijkscomissaris voor het bezette Nederlandsche gebied in Nederland te ‘s-Hertogenbosch, hetgeen in de Duitsche taal moet geschieden, onder mededeeling van de inhoud in het kort, terwijl het gevondene aan deze instantie morgen, belegd met een rapport, moet worden ingezonden.

Share
Freelance PHP Developer